Piratpartiets søyler

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 8. aug. 2022 kl. 04:26 av Vegard Solheim (diskusjon | bidrag) (Lita endring)
Hopp til: navigasjon, søk

Individ og personvern

Oppsummering: Styrke individ og personvern

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.

Piratpartiet Norge skal på sitt første landsmøte ta stilling til hvorvidt man skal tilslutte seg Uppsala Deklarasjonen, vedtatt i 2009 av Piratpartiene Internasjonal i Uppsala (Sverige). Europeiske Piratpartier ble enige om blant annet følgende:

 • Reform av Copyright og patentlovgivning
 • Styrke sivile rettigheter
 • Åpenhet i stat og regjering
 • Rask og rettferdig domstolsbehandling
 • Talefrihet
 • Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon.

I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Stadig mer blir lagret og benyttet i et økende antall sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden og å gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv.


Piratpartiet skal konkret:

 • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD)
 • Styrke Datatilsynet
 • Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven
 • Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon
 • Retten til privat kommunikasjon, "lukket konvolutt", uavlyttet telefon og krypterte meldinger bevares og styrkes
 • Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre viktig. Denne utviklingen bør snus, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet og ikke motsatt
 • Anonyme ytringer må tillates på internettet
 • Styrke varslervernet
 • Gi et digitalt kildevern for pressen
 • Aktivt vern om ytringsfriheten
 • Styrket sivilombudsmann
 • Sterkere forbrukerrettigheter
 • Digitale rettigheter
 • Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person". Denne retten vil Piratpartiet avskaffe
 • Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses

Kunnskap og kultur

Oppsummering: Reform av opphavsrett og patenter

Piratpartiet ønsker et rikt og levende kunnskaps- og kulturliv.

Kollaborasjon/samarbeid på internettet har vist seg å være viktig som et middel for å belyse flest mulig sider av saker og dermed få et langt bedre utgangspunkt for gode beslutninger enn det dagens politiske strukturer tillater. Færre mennesker som samarbeider gir økt fare for at bare deler av viktige saker blir belyst før beslutninger tas. Derfor mener Piratpartiet at det er viktig at offentlige dokumenter blir tilgjengelig, uten å kompromittere personvernet, og at saker kan debatteres i en åpen debatt blant hele befolkningen. Litteratur om kollaborasjon: Tekst 2 null, innholdsfortegnelse se Kap 11, PDF-format

Fri deling av kunnskap (åpenhet) er en sentral sak for Piratpartiet, retten til privatliv, åpenhet i staten, informasjonsdeling og gratis utdannelse. Piratpartiet ønsker spesielt å motarbeide lovgivning som tillater patent på liv (inkludert frø og gener) og patent på programvare.

Piratpartiet ønsker en nøytral og universell rett til å bruke et usensurert internett siden internettet er verdens største bibliotek. Når staten sensurer biblioteker, er ikke verden åpen og kunnskap forsvinner, utvikling stagnerer og toleranse for meningsforskjeller reduseres. Dette innebærer at utviklingen i verden blir holdt tilbake slik at f.eks. fattige ikke får tilgang til informasjon som kan bedre livssituasjonen deres.


Piratpartiet ønsker også å jobbe mot en reform av kopirettslover som innebærer:

 • Amnesti for ikke-kommersiell aktivitet som per i dag reguleres av kopirettlover
 • Reduksjon i tidsrommet konsepter kan beskyttes av kopirett
 • Forbud mot DRM teknologi (begrensning på nedlastinger fra internett)
 • Opposisjon mot skatt på kultur, media og hardvare (fysiske produkter)


Den internasjonale Piratpartibevegelsen ønsker også i tillegg gratis helsetjenester for alle og et klart skille mellom stat og kirke for å sikre alle absolutt religionsfrihet.

Vi, som mange andre, mener at teknologisk utvikling, forskning og kultur er viktig. Det som skiller oss fra andre er hvordan vi skal finne frem til de virkemidlene som stimulerer til den ønskede utviklingen. Opphavsrett og patenter er mekanismer som ble etablert for flere hundre år siden for å nå dette målet og endringene siden den gang har vært å gjøre lover og regelverk strengere.

Med internettet kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan kultur blir distribuert. På samme måte som helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av fagfellevurdert forskning, ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene, men på et langt bredere grunnlag enn dagens ordning med fagfellevurdering. Dagens tilstand kan ikke fortsette i en moderne verden der endringer og utvikling skjer i et stadig raskere tempo. Området er overmodent for reform.


Piratpartiet skal konkret:

 • Finansiere samfunnsøkonomisk kulturforskning
 • Kreve at offentlig finansiert informasjon og kultur skal være allment tilgjengelig
 • Tilrettelegge i større grad for fri programvare, som ikke er ensbetydende med gratis programvare
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter
 • Redusere opphavsrettens vernetid og gjeninnføre krav om registrering av verk på en enkel måte
 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, ettersom håndheving av et slikt forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn

I Norge har vi hatt enhetsskole siden 1936. Piratpartiet mener at tiden er inne for å gå videre mot fremtidens skole.

 • Elever som har særlige gode evner skal få mulighet til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale. Dette bør skje allerede fra barneskolenivå
 • Øke bruken av digitale læringsverktøy, f.eks. mulighet for mer PC/tablet bruk
 • Styrking av tradisjonelle kjernefag
 • Økt lærertetthet blant elever som sliter med lærevansker
 • Norsk skal dreie seg om rettskrivning, grammatikk og skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Dette skal ha høy prioritet
 • Litteraturhistorie skal skilles ut som eget fag

Demokrati

Sammendrag: Demokratisk reform med Breddedemokrati

Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og et mer åpent demokrati.

Det som skiller Piratpartiet fra alle andre partier i Norge i dag, er velgernes rett til å delta i den pågående debatten i politiske organer i sanntid og å faktisk kunne stemme direkte i politiske beslutninger på alle nivåer. For alle andre politiske områder enn det som omhandles av kjerneprogrammet, de fem søylene, vil Piratpartiet innføre et beslutningssystem som alle kan delta i. På denne måten øker sannsynligheten for at alle sider av saker belyses før politiske vedtak foreslås. Tilsvarende systemer er i bruk i Sveits og på Island, og vi kaller det et Breddedemokrati.

Ved å innføre et slikt system reduseres faren for politisk hestehandel mellom politiske partier mellom valgene til et absolutt minimum, og velgerne og medlemmene får en direkte mulighet til å påvirke politikken i Norge på en kontinuerlig basis, og fra sak til sak. Piratpartiets medlemmer kan stemme i et eget system, (Liquid Feedback), som sikrer at medlemmene har en stemme i alle politiske beslutninger i partiet. Piratpartiet vil med andre ord innføre et demokrati som overfører den politiske makten fra toppolitikere/representanter og direkte til hver enkelt velger. Debattene og beslutningene blir skilt fra hverandre, men slik at forslag til beslutninger først blir lagt til i beslutningssystemet når debattene klargjør sannsynlige forslag til vedtak på politiske saker.

Dette er det eneste sanne direkte breddedemokratiske alternativet i Norge per i dag og det eneste interaktive alternativet til partistruktur.


Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:

 • Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
 • Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr Parkinsons Lov og Eivind Tesaker
 • Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper
 • Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg. Løftene har langt mindre betydning etter valget


Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistle blowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatale dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon.

 • Offentlige data må være lettvint allment tilgjengelig - f.eks. kartdata
 • Innsyn i offentlig sektor - f.eks., i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart
 • Større grad av borgerdeltagelse og påvirkning
 • Offentlige ansatte skal i større grad ha fokus på at de jobber for og med eierne av AS Norge
 • Stemmerett for 16-åringer i kommune-, fylkes- og stortingsvalg. Dette er allerede innført i en rekke land (bla. Østerrike)

Kommunikasjon

Sammendrag: Lovfestet nettnøytralitet, økt nettutbygging og standardisering

Kommunikasjon er essensen i et moderne samfunn. At folket kan kommunisere fritt og uovervåket er en forutsetning for et effektivt demokrati og et fremgangsrikt samfunn. Piratpartiet vil foreslå flere tiltak for å bli et sammenkoblet land

 • Lovfestet nettnøytralitet
 • Utstrakt standardisering, især i offentlig sektor
 • Subsidiert fiberutbygging
 • Kostnadstak på mobiltelefon ved roaming
 • Alt som har med internett og digital kommunikasjon overføres til Administrasjons- og Fornyingsdepartementet fra Samferdselsdepartementet.
 • Personer med norsk fødselsnummer gis tilgang til norske toppdomener
 • Tollgrensen settes opp til 1000 kr fra 200 kr og med årlig indeksregulering

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Sammendrag: Piratpartiet vil styrke satsingen på teknologi og innovasjon og ønsker større respekt for vitenskapelige metoder og samhandling på internettet.


Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religiøs tro skal ikke styre eller være premiss for utdanning eller forskning i Norge i dag.


Piratpartiet vil satse på reform av høyere utdanning med sterkere satsning på matematikk og IT. Samtidig må det legges bedre til rette for etter- og videreutdanning. Endringer skjer raskt i dagens samfunn, og kontinuerlig videreutdanning er blitt viktig for å sikre et fortsatt bærekraftig samfunn i fremtiden.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på internett. Det tjener ingen at forskning foregår bak 'lukkede' dører uten mulighet for innsyn for andre til rådata og metoder (inkludert programkoder) som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen. Politisk bestemte forskningsresultater er lettere å skjule når rådata og metode blir holdt skjult for offentligheten. Kvaliteten på offentlig finansiert forskning i Norge kan bare holdes oppe ved 100% innsyn i forskningen og ved en åpen debatt rundt alle forhold knyttet til forskningsrapportene.

Piratpartiet vil derfor jobbe for:

 • Opphør av forskning som ikke er bygd på vitenskapelige metoder (kjønnsforskning i særdeleshet)
 • Økning av antall etableringstipend i Innovasjon Norge øremerket digital teknologi og kultur med tildeling uten diskriminering grunnet bosted eller kjønn
 • Utvikle en kommersiell og sikker «fast breeder»-reaktor basert på Thorium som brensel, til erstatning for gårsdagens noe mindre sikre atomkraftverk.
 • Økt bevilgning til genforskning med spesiell fokus på raskere/billigere analyse og syntese. Medisinske applikasjoner som hovedmål.
 • Konvertering av en andel av studielånet til stipend for de studentene som fullfører studiene etter planen og med best karakterer.