Piratpartiets søyler

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 5. jun. 2023 kl. 01:42 av Geir (diskusjon | bidrag) (Teknologi, innovasjon og vitenskap: ytringsfrihet på universitetene)
Hopp til: navigasjon, søk

Overordnede tanker

Hvorfor et nytt parti?

(Hovedartikkel: Piratpartiets begrunnelse)

Piratpartiet ser at "den digitale revolusjon" så langt har hatt en demokratiserende effekt. Internett gjør at enkeltindividet får mer makt, myndighet, frihet og kunnskap. Det er blitt noe vanskeligere for sterke stater og kommersielle foretak å styre flyten av informasjon.

Den "digitale revolusjonen" har også sine skyggesider. Samfunnsutviklingen virker generelt opprivende på gamle forretningsmodeller og enkelte bransjer og profesjoner, og det er alltid folk som ikke ønsker omstillinger velkommen. Piratpartiet mener at dette er en nødvendig kostnad å ta - det er umulig å stoppe utviklingen for å ivareta særinteresser.

Den digitale revolusjonen både muliggjør og trivialiserer overvåkning, og dette er en alvorlig motvekt til Internetts demokratiserende virkning.

Det er lett å ta dagens personlige frihet og et fritt og åpent Internett for gitt. Piratpartiet ser at dette er verdier vi lett kan miste dersom vi lar særinteresser få styre den digitale agendaen. Piratpartiet mener at det er av overordnet betydning å få inn folk på Stortinget som forstår den digitale utviklingen. Piratpartiet mener at personlig frihet og et fritt og åpent Internett per i dag er en av de viktigste sakene for fremtiden både med tanke på næringspolitikk, den teknologiske utviklingen, og forbedringen av demokratiet.

Hva er en "pirat"?

En "pirat", i ordets rette betydning, er en væpnet maritim raner. Piratpartiet tar stor avstand fra ekte piratvirksomhet og organisert kriminalitet forøvrig.

I senere tid har begrepene "pirater" og "tyver" blitt brukt om folk som bedriver fildeling av opphavsrettsbeskyttede filer seg imellom. I stedet for å slåss mot forsøket på å koble kopiering og tyveri har man valgt å utnytte momentet. I kjølvannet av Svenska Antipiratbyrän ble organisasjonen Piratbyrän etablert som en motvekt, og The Pirate Bay ble senere startet av og driftet av enkelte personer i Piratbyrän-miljøet. Det svenske Piratpartiet ble senere stiftet av Rick Falkvinge som mente fildelerne burde gjøre politikk av saken[1]. I årene etter har Piratpartibevegelsen spredt seg til over 40 land

En pirat i vår forstand av ordet er ikke en person som

 • driver med væpnet ran av båter til havs
 • vil ha alt av goder, men nekter å være med på å betale regningen

En pirat i vår forstand av ordet, er en person som

 • Forstår den digitale utviklingen
 • Ønsker et fritt og åpent internett
 • Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
 • Våger å stille spørsmålstegn ved "etablerte sannheter"
 • Mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet
 • Ikke anser det som "tyveri" å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato

Piratpartiets søyler

Individ og personvern

Sammendrag: Styrke individ og personvern

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.

Piratpartiet Norge skal på sitt første landsmøte ta stilling til hvorvidt man skal tilslutte seg Uppsala-deklarasjonen, vedtatt i 2009 av Pirate Parties International i Uppsala (Sverige). De europeiske piratpartiene ble enige om blant annet følgende:

 • Reform av copyright og patentlovgivning
 • Styrke sivile rettigheter
 • Åpenhet i stat og regjering
 • Rask og rettferdig domstolsbehandling
 • Talefrihet
 • Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon.

I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Stadig mer blir lagret og benyttet i et økende antall sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden og å gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv.


Piratpartiet skal konkret:

 • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD)
 • Styrke Datatilsynet
 • Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven
 • Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon
 • Retten til privat kommunikasjon, "lukket konvolutt", uavlyttet telefon og krypterte meldinger bevares og styrkes
 • Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre viktig. Denne utviklingen bør snus, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet og ikke motsatt
 • Anonyme ytringer må tillates på internettet
 • Styrke varslervernet
 • Gi et digitalt kildevern for pressen
 • Aktivt vern om ytringsfriheten
 • Styrket sivilombudsmann
 • Sterkere forbrukerrettigheter
 • Digitale rettigheter
 • Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person". Denne retten vil Piratpartiet avskaffe
 • Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses

Kunnskap og kultur

Sammendrag: Reform av opphavsrett og patenter

Piratpartiet ønsker et rikt og levende kunnskaps- og kulturliv.

Kollaborasjon/samarbeid på internettet har vist seg å være viktig som et middel for å belyse flest mulig sider av saker og dermed få et langt bedre utgangspunkt for gode beslutninger enn det dagens politiske strukturer tillater. Færre mennesker som samarbeider gir økt fare for at bare deler av viktige saker blir belyst før beslutninger tas. Derfor mener Piratpartiet at det er viktig at offentlige dokumenter blir tilgjengelig, uten å kompromittere personvernet, og at saker kan debatteres i en åpen debatt blant hele befolkningen. Litteratur om kollaborasjon: Tekst 2 null, innholdsfortegnelse se Kap 11, PDF-format

Fri deling av kunnskap (åpenhet) er en sentral sak for Piratpartiet, retten til privatliv, åpenhet i staten, informasjonsdeling og gratis utdannelse. Piratpartiet ønsker spesielt å motarbeide lovgivning som tillater patent på liv (inkludert frø og gener) og patent på programvare.

Piratpartiet ønsker en nøytral og universell rett til å bruke et usensurert internett siden internettet er verdens største bibliotek. Når staten sensurer biblioteker, er ikke verden åpen og kunnskap forsvinner, utvikling stagnerer og toleranse for meningsforskjeller reduseres. Dette innebærer at utviklingen i verden blir holdt tilbake slik at f.eks. fattige ikke får tilgang til informasjon som kan bedre livssituasjonen deres.


Piratpartiet ønsker også å jobbe mot en reform av kopirettslover som innebærer:

 • Amnesti for ikke-kommersiell aktivitet som per i dag reguleres av kopirettlover
 • Reduksjon i tidsrommet konsepter kan beskyttes av kopirett
 • Forbud mot DRM teknologi (begrensning på nedlastinger fra internett)
 • Opposisjon mot skatt på kultur, media og hardvare (fysiske produkter)


Den internasjonale Piratpartibevegelsen ønsker også i tillegg gratis helsetjenester for alle og et klart skille mellom stat og kirke for å sikre alle absolutt religionsfrihet.

Vi, som mange andre, mener at teknologisk utvikling, forskning og kultur er viktig. Det som skiller oss fra andre er hvordan vi skal finne frem til de virkemidlene som stimulerer til den ønskede utviklingen. Opphavsrett og patenter er mekanismer som ble etablert for flere hundre år siden for å nå dette målet og endringene siden den gang har vært å gjøre lover og regelverk strengere.

Med internettet kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan kultur blir distribuert. På samme måte som helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av fagfellevurdert forskning, ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene, men på et langt bredere grunnlag enn dagens ordning med fagfellevurdering. Dagens tilstand kan ikke fortsette i en moderne verden der endringer og utvikling skjer i et stadig raskere tempo. Området er overmodent for reform.


Piratpartiet skal konkret:

 • Kreve at offentlig finansiert informasjon og kultur skal være allment tilgjengelig
 • Tilrettelegge i større grad for fri programvare, som ikke er ensbetydende med gratis programvare
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter
 • Redusere opphavsrettens vernetid og gjeninnføre krav om registrering av verk på en enkel måte
 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, ettersom håndheving av et slikt forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn

I Norge har vi hatt enhetsskole siden 1936. Piratpartiet mener at tiden er inne for å gå videre mot fremtidens skole.

 • Elever som har særlige gode evner skal få mulighet til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale. Dette bør skje allerede fra barneskolenivå
 • Øke bruken av digitale læringsverktøy, f.eks. mulighet for mer PC/tablet bruk samt smarttavle
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket - f.eks., dersom elevene bruker mye tid på å lære seg Microsoft Windows og Microsoft Office i skolen, er dette i realiteten en sniksubsidiering av Microsoft.

Demokrati

Sammendrag: Demokratisk reform med Breddedemokrati

Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og et mer åpent demokrati.

Det som skiller Piratpartiet fra alle andre partier i Norge i dag, er velgernes rett til å delta i den pågående debatten i politiske organer i sanntid og å faktisk kunne stemme direkte i politiske beslutninger på alle nivåer. For alle politiske områder vil Piratpartiet innføre et beslutningssystem som alle kan delta i. På denne måten øker sannsynligheten for at alle sider av saker belyses før politiske vedtak foreslås. Tilsvarende systemer er i bruk i Sveits og på Island, og vi kaller det et Breddedemokrati.

Ved å innføre et slikt system reduseres faren for politisk hestehandel mellom politiske partier mellom valgene til et absolutt minimum, og velgerne og medlemmene får en direkte mulighet til å påvirke politikken i Norge på en kontinuerlig basis, og fra sak til sak. Piratpartiets medlemmer kan stemme i et eget system, (Liquid Feedback), som sikrer at medlemmene har en stemme i alle politiske beslutninger i partiet. Piratpartiet vil med andre ord innføre et demokrati som overfører den politiske makten fra toppolitikere/representanter og direkte til hver enkelt velger. Debattene og beslutningene blir skilt fra hverandre, men slik at forslag til beslutninger først blir lagt til i beslutningssystemet når debattene klargjør sannsynlige forslag til vedtak på politiske saker.

Dette er det eneste sanne direkte breddedemokratiske alternativet i Norge per i dag og det eneste interaktive alternativet til partistruktur.


Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:

 • Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
 • Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr Parkinsons Lov og Eivind Tesaker
 • Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper
 • Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg. Løftene har langt mindre betydning etter valget


Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistle blowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatale dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon.

 • Offentlige data må være lettvint allment tilgjengelig - f.eks. kartdata
 • Innsyn i offentlig sektor - f.eks., i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart
 • Større grad av borgerdeltagelse og påvirkning
 • Offentlige ansatte skal i større grad ha fokus på at de jobber for og med eierne av AS Norge

Kommunikasjon

Sammendrag: Lovfestet nettnøytralitet, økt nettutbygging og standardisering

Kommunikasjon er essensen i et moderne samfunn. At folket kan kommunisere fritt og uovervåket er en forutsetning for et effektivt demokrati og et fremgangsrikt samfunn. Piratpartiet vil foreslå flere tiltak for å bli et sammenkoblet land

 • Lovfestet nettnøytralitet
 • Utstrakt standardisering, især i offentlig sektor
 • Subsidiert fiberutbygging
 • Kostnadstak på mobiltelefon ved roaming
 • Alt som har med internett og digital kommunikasjon overføres til Administrasjons- og Fornyingsdepartementet fra Samferdselsdepartementet.
 • Personer med norsk fødselsnummer gis tilgang til norske toppdomener
 • Tollgrensen settes opp til 1000 kr fra 200 kr og med årlig indeksregulering

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Sammendrag: Piratpartiet vil styrke satsingen på teknologi og innovasjon og ønsker større respekt for den vitenskapelige metode.


Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religiøs tro skal ikke styre eller være premiss for utdanning eller forskning i Norge i dag.


Piratpartiet vil satse på reform av høyere utdanning med sterkere satsning på matematikk, teknologi og IT (STEM-faga; science, technology, engineering and math). Samtidig må det legges bedre til rette for etter- og videreutdanning. Endringer skjer raskt i dagens samfunn, og kontinuerlig videreutdanning er blitt viktig for å sikre et fortsatt bærekraftig samfunn i fremtiden.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på internett. Det tjener ingen at forskning foregår bak 'lukkede' dører uten mulighet for innsyn for andre til rådata og metoder (inkludert programkoder) som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen. Politisk bestemte forskningsresultater er lettere å skjule når rådata og metode blir holdt skjult for offentligheten. Kvaliteten på offentlig finansiert forskning i Norge kan bare holdes oppe ved 100% innsyn i forskningen og ved en åpen debatt rundt alle forhold knyttet til forskningsrapportene.

Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at våre politikere overstyrer og forsøpler vitenskapelige metoder. Vi så i Sovjetunionen at Lysenkoismen satte biologifaget mer enn 30 år tilbake i tid, og Piratpartiet mener det er viktig å beskytte norske universiteter mot tilsvarende utglidninger. Som en del av universitetenes selvstendighet må det bli forbudt for overordnede byråkrater i eller utenfor universitetene å nekte universitetsansatte å delta i den offentlige debatt, eller å true med andre sanksjoner som i praksis knebler forskere og hindrer ubeleilige fakta fra å komme offentligeheten for øre.

Piratpartiet vil derfor spesifikt jobbe for:

 • Opphør av offentlig finansiert forskning som ikke er bygd på vitenskapelige metoder
 • Styrket ytringsfrihet for universitetsansatte
 • All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og fritt tilgjengelig