Forskjell mellom versjoner av «Piratpartiets vedtekter»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(§5 Organisasjon: Endret §5 iht. vedtak Landsmøte 2016 - Endringsforslag 5.2 (Sekretariatet) - 81% FOR)
(Endret dato for gyldighet iht. vedtak på Landsmøte 2016 - Siste dag søndag 13. mars)
 
Linje 1: Linje 1:
Piratpartiets vedtekter pr 22. mars 2015
+
Piratpartiets vedtekter pr 13. mars 2016
  
 
= § 1 Navn og adresse =
 
= § 1 Navn og adresse =
Linje 80: Linje 80:
  
 
8. Landsstyret, jfr § 5.5
 
8. Landsstyret, jfr § 5.5
 
'''5.4''' Sekretariat
 
 
'''5.4.1''' Generalsekretær utnevnes av Landsmøtet.
 
 
'''5.4.2''' Generalsekretær velger selv sammensetning av sekretariat i samarbeid med sentralstyret og er ansvarlig for å koordinere og motivere alle grupper med merkantile oppgaver.
 
 
'''5.5''' Landsstyret
 
 
'''5.5.1''' Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.
 
 
'''5.5.2''' Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret.
 
 
'''5.5.3''' Landsstyret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.
 
 
'''5.5.4''' Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.
 
 
'''5.5.5''' Landsstyret fungerer som øverste tvisteorgan i saker som ikke krever landsmøtevedtak. Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av disse vedtektene.
 
 
'''5.5.6''' Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av landsstyret er til stede. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.
 
  
 
= §6 Landsmøtet =
 
= §6 Landsmøtet =
Linje 144: Linje 124:
 
'''6.9'''  Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av  ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til  styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.
 
'''6.9'''  Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av  ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til  styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.
  
'''6.10''' Valg av leder og nestledere kan kun foregå i år disse posisjonene er på valg. Dette er annethvert år i forhold til hverandre, slik at leder og  nestleder(e) aldri er valg samtidig. Første år dette punktet trer i kraft er 2015 hvor ledervervet går på valg, og fortsetter deretter annethvert år. Øvrige styremedlemmer velges alltid det året vervet utløper.
+
'''6.10''' Valg av leder og 2. nestleder (politisk) for to år skal skje utenom ordinære valgår. 1. nestleder (organisatorisk) skal velges for to år i ordinære valgår. Øvrige styremedlemmer velges for to år og slik at så nært som mulig halvparten av medlemmene er på valg annethvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen, ref. §6.8.
 +
 
 +
'''6.11''' Dersom det av ulike grunner er valg på noen av lederstillingene utenom dette mønsteret, f.eks. ved at en leder trekker seg før perioden er omme, blir den nye kandidaten valgt frem til neste ordinære valg iht. disse vedtektene, dvs. kortere enn en to-årsperiode.
 +
 
 +
'''6.12''' For 2016 fortsetter leder etter dette i 2 år til landsmøtet etter neste Stortingsvalg i 2017. I 2016 velges 1. nestleder for ett år, deretter iht. §6.10. 2. nestleder velges som normalt for to år. Denne delparagrafen, §6.12, opphører automatisk 31.12.2016 kl 23:59.
 +
 
  
'''§7 Ekstraordinært landsmøte'''
+
= §7 Ekstraordinært landsmøte =
  
 
'''7.1'''  Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan  beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.
 
'''7.1'''  Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan  beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.
Linje 152: Linje 137:
 
'''7.2'''  Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært  landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette  eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært  landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i  innkallingen til møtet.
 
'''7.2'''  Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært  landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette  eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært  landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i  innkallingen til møtet.
  
'''§8 Sentralstyret'''
+
= §8 Landsstyret =
 +
 
 +
'''8.1''' Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.
 +
 
 +
'''8.2''' Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret.
 +
 
 +
'''8.3''' Landsstyret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.
 +
 
 +
'''8.4''' Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.
 +
 
 +
'''8.5''' Landsstyret fungerer som øverste tvisteorgan i saker som ikke krever landsmøtevedtak. Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av disse vedtektene.
 +
 
 +
'''8.6''' Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av landsstyret er til stede. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.
 +
 
 +
'''8.7''' Dersom landsstyret av ulike grunner ikke kan samles iht. til disse vedtektene skal generalsekretær, sammen med minst to ledere og to styremedlemmer i sentralstyret avgjøre på landsstyrets vegne.
 +
 
 +
= §9 Sentralstyret =
  
'''8.1''' Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til 6 andre styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets generalsekretær har møte- og talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. I tillegg har Unge Pirater et fast styresete som blir bemannet av Unge  Pirater selv.
+
'''9.1''' Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til 6 andre styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets generalsekretær har møte- og talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. I tillegg har Unge Pirater et fast styresete som blir bemannet av Unge  Pirater selv.
  
 
Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10.
 
Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10.
 
   
 
   
'''8.1.1''' Styret velger kasserer og internasjonal koordinator i samarbeid med sekretariatet.
+
'''9.1.1.''' Styret velger kasserer og internasjonalt team i samarbeid med sekretariatet.
 
   
 
   
'''8.2''' Suppleringsvalg
+
'''9.2''' Suppleringsvalg
 
   
 
   
'''8.2.1'''  Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet, dette fastsettes i en enighet mellom landsstyret og sentralstyret.
+
'''9.2.1'''  Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet, dette fastsettes i en enighet mellom landsstyret og sentralstyret.
  
'''8.2.2''' Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestleder frafaller, eller det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg. Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.
+
'''9.2.2''' Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestledere frafaller, eller det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg. Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.
  
'''8.3'''  Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med  maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller  med 7 dagers varsel.  
+
'''9.3'''  Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med  maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller  med 7 dagers varsel.  
 
Ved  behov kan styreleder eller generalsekretær innkalle til hastemøte  med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for  vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men  skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som  foretrekker dette for det enkelte møte.  
 
Ved  behov kan styreleder eller generalsekretær innkalle til hastemøte  med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for  vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men  skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som  foretrekker dette for det enkelte møte.  
  
'''8.4'''  Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til  stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved  stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.  
+
'''9.4'''  Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til  stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved  stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.  
  
'''8.5''' Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.
+
'''9.5''' Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.
  
'''§9 Ungdoms- og studentorganisasjoner'''
+
= §10 Ungdoms- og studentorganisasjoner =
  
 
Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og Piratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.
 
Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og Piratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.
  
'''§10 Tegning og prokura'''
+
= §11 Tegning og prokura =
 +
 
 +
'''11.1''' Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.
 +
 
 +
'''11.2''' Sentralstyret kan meddele prokura.
 +
 
 +
= §12 Sekretariat =
 +
 
 +
'''12.1''' Generalsekretær utnevnes av Landsmøtet
 +
 
 +
'''12.2''' Oppsigelse av generalsekretær kan kun og uten unntak bare foretas av kandidaten selv, eller Landsmøtet.
 +
 
 +
'''12.3''' En oppsigelseprosess skal til enhver tid følge norsk lov.
 +
 
 +
'''12.4''' Dersom generalsekretær avslutter arbeidsforholdet mellom to landsmøter kan styret ansette generalsekretær på vikariat frem til første landsmøte etter utgangen av oppsigelsestiden.
 +
 
 +
'''12.5''' Øvre grense for lønn til generalsekretær fastsettes av Landsmøtet hvert år. Den øvre grensen skal inkludere arbeidsgiveravgift, skatt og sosiale utgifter, men ikke kontorutstyr, reise, kost- og losji.
 +
 
 +
'''12.6''' Generalsekretær har uttalerett i alle organer, men ingen stemmerett. Unntak er beskrevet i §12.7
 +
 
 +
'''12.7''' Under Landsmøtet har generalsekretær stemmerett på lik linje med andre medlemmer etter disse vedtektene med unntak av saker som omhandler generalsekretæren og dennes stilling.
  
'''10.1''' Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.  
+
'''12.8''' Generalsekretær velger selv sammensetning av sekretariat i samarbeid med sentralstyret og er ansvarlig for å koordinere og motivere alle grupper med merkantile oppgaver.
  
'''10.2''' Sentralstyret kan meddele prokura.
 
  
'''§11 Eksklusjon'''
+
= §13 Eksklusjon =
  
'''11.1'''  Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte  tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i  lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.
+
'''13.1'''  Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte  tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i  lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.
  
'''11.2'''  Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.
+
'''13.2'''  Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.
  
'''11.3'''  Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste  landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling  av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning  om at eksklusjonen oppheves.
+
'''13.3'''  Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste  landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling  av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning  om at eksklusjonen oppheves.
  
'''11.4'''  Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med  umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i  sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende  landsmøte.
+
'''13.4'''  Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med  umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i  sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende  landsmøte.
  
'''§12 Vedtektsendringer'''
+
= §14 Vedtektsendringer =
  
'''12.1''' Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av sentralstyret minst 3 uker før landsmøtet.  
+
'''14.1''' Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av sentralstyret minst 3 uker før landsmøtet.  
  
'''12.2''' Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.
+
'''14.2''' Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.
  
'''§13 Fylkes- og lokallag'''
+
= §15 Fylkes- og lokallag =
  
'''13.1'''  Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter.  Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.
+
'''15.1'''  Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter.  Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.
  
'''13.1.1''' Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.
+
'''15.1.1''' Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.
  
'''13.2''' Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.
+
'''15.2''' Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.
  
'''13.3''' Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.
+
'''15.3''' Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.
  
'''13.4'''  Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for  lokallagenes del fylkesstyret.
+
'''15.4'''  Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for  lokallagenes del fylkesstyret.
  
'''13.5'''  Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.
+
'''15.5'''  Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.
  
'''13.6''' For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten. Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.
+
'''15.6''' For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten. Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.
  
'''13.7''' Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eiendeler og verdier Piratpartiet.
+
'''15.7''' Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eierandeler og verdier Piratpartiet sentralt.
  
'''§ 14 Politisk prosess for Piratpartiet'''
+
= § 16 Politisk prosess for Piratpartiet =
  
'''14.1''' Generelt om politisk prosess
+
'''16.1''' Generelt om politisk prosess
  
 
Den  politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme  valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en  førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding  om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon  svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye  pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har  nådd den gitte fraksjonen.
 
Den  politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme  valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en  førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding  om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon  svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye  pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har  nådd den gitte fraksjonen.
Linje 225: Linje 245:
 
Det  skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge  valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §14.4.
 
Det  skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge  valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §14.4.
  
'''14.2''' Lokalpolitisk prosess
+
'''16.2''' Lokalpolitisk prosess
 +
 
 +
- 16.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.
  
- 14.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.
+
Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å  ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passerer  innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig  tilgjengelig på Piratpartiets nettsted i to uker slik at man kan komme med innsigelser. Alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbanden skal  også informeres om at representantens innstilling er validert.
Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å  ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passerer  innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig  tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbanden skal  også informeres om at representantens innstilling er validert.
 
  
- 14.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet
+
- 16.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet
  
 
Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1
 
Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1
  
'''14.3''' Prosess for nasjonalpolitiske saker
+
'''16.3''' Prosess for nasjonalpolitiske saker
  
 
Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1
 
Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1
  
'''14.4''' Parametere for politisk prosess
+
'''16.4''' Parametere for politisk prosess
  
 
Ved  en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å  vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av  disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist  på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en  melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det  kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
 
Ved  en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å  vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av  disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist  på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en  melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det  kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
Linje 244: Linje 265:
 
Ved  en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å  vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av  disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om  dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert  påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25  tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
 
Ved  en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å  vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av  disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om  dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert  påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25  tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
  
'''§15 Oppløsning'''
+
= §17 Oppløsning =
  
'''15.1''' Forslag om oppløsning av Piratpartiet kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre eller minst 75 % av partiets medlemmer krever det. I såfall skal sentralstyret innkalle til landsmøte.
+
'''17.1''' Forslag om oppløsning av Piratpartiet kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre eller minst 75 % av partiets medlemmer krever det. I såfall skal sentralstyret innkalle til landsmøte.
 
   
 
   
'''15.2''' Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på årsmøte.
+
'''17.2''' Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på årsmøte.
 
      
 
      
'''15.3''' Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av Piratpartiet tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som bestemt av det siste landsmøtet.
+
'''17.3''' Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av Piratpartiet tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som bestemt av det siste landsmøtet med minst 75 % flertall.

Nåværende revisjon fra 28. nov. 2021 kl. 02:56

Piratpartiets vedtekter pr 13. mars 2016

§ 1 Navn og adresse

1.1 Partiets navn er Piratpartiet

1.2 Offisielle forkortelser er Piratene og PIR. For utlandet PP-NO.

1.3 Forretnings- og postadresse er St. Olavs plass 2, 0165 OSLO.


§2 Formål

2.1 Piratpartiet skal jobbe for, og promotere styrket personvern, individuelle rettigheter, breddedemokrati, nettnøytralitet, reform av opphavsrett og patenter og fri ikke-kommersiell fildeling i samfunn og politikk i den digitale tidsalderen.

2.2 Piratpartiet beskytter menneskers likeverd, der likestilling og alles rett til deltagelse uten diskriminering i politikk og samfunn er en selvfølge. Piratpartiet er blokkuavhengig.

2.3 Piratpartiet skal øke interessen for politikk i befolkningen basert på demokratiske verdier og få flest mulig medlemmer valgt som representanter i landets representative organer, også utenlands.


§3 Partiets stiftelse og program

3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta.

3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt alminnelig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall.

3.3 Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er Stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programbanden. Valgprogram og andre delprogrammer skal være innenfor rammene av kjerneprogrammet og vedtas med alminnelig flertall.

3.4 Internasjonale forbindelser

3.4.1 Piratpartiet er medlem av Det europeiske piratpartiet (European Pirate Party – PPEU) og Internasjonale piratpartier (Pirate Parties International – PPI).

3.4.2 Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i partiet PPEU og paraplyorganisasjonen PPI.

3.4.3 Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i Piratpartiet er informert om, og har stemt over, saker som angår PPEU og PPI.

3.4.4 Piratpartiets internasjonale team må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.

3.4.5 Kun Landsmøtet kan godkjenne endringer i internasjonale forpliktende samarbeid og langvarige relasjoner. Langvarige relasjoner er forpliktelser som overstiger 2 år i lengde.

3.5 Internasjonalt team utnevnes av sekretariatet i samarbeid med styret.

§4 Medlemskap

4.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.

4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.

4.3 Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt.

4.4 Medlemskap i fylkes- og lokallag skal normalt bestemmes av faktisk bosted.

4.5 Hvis medlemmet foretrekker et annet fylkes- og/eller lokallag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise særskilte ønsker med særlig god begrunnelse. Landsstyret bestemmer i siste instans hva som er særlig god begrunnelse.

4.6 Medlemmet kan bare være med i behandling og avstemning over samme sak i ett regional- og/eller ett lokallag.

4.7 Fylkes- og lokallag har ikke anledning til å kreve inn medlemskontingent på fast basis, men kan be om donasjoner fra medlemmer regionalt og lokalt.

§5 Organisasjon

5.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

5.2 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsstyret. Dersom landsstyret ikke tar avgjørelser i tide tilfaller dette ansvaret generalsekretær og en av de tre lederne i sentralstyret i fellesskap.

5.3 Piratpartiets formelle organer består av:

1. Landsmøtet, jfr §§ 6 og 7

2. Sentralstyret, jfr § 8

3. Fylkeslag, jfr § 13

4. Lokallag, jfr § 13

5. Unge Pirater, jfr § 9

6. Piratstudentene (PST), jfr § 9

7. Sekretariatet, jfr § 5.4

8. Landsstyret, jfr § 5.5

§6 Landsmøtet

6.1 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.

6.2 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

6.3 Landsmøtet avholdes fysisk, med unntak av de som ikke kan møte opp og derfor skal gis anledning til å stemme elektronisk.

6.4 Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet. Det lokale fylkeslaget er ansvarlig for det praktiske rundt landsmøtet, i samarbeid med Sentralstyret og Sekretariatet.

6.5 Sentralstyret i samarbeid med sekretariatet fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.

6.6 Sentralstyret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 30 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside.

6.7 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

6.8 Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

1. Valg av møteleder.

2. Godkjenning av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.

3. Leders beretning.

4. Foreleggelse av revidert årsrapport.

5. Valg av sentralstyre som følger:

  • Valg av leder/kaptein.
  • Valg av 1. politisk nestleder/styrmann.
  • Valg av 2. organisatorisk nestleder/styrmann.
  • Valg av 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
  • Representant fra Unge Pirater, valgt av Unge Pirater.
  • Valg av øvrige styremedlemmer.

6. Valg av revisor.

7. Politisk debatt.

8. Ved avslutningen av landsmøtet undertegnes protokollen av to personer som har vært tilstede under landsmøtet.

6.9 Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

6.10 Valg av leder og 2. nestleder (politisk) for to år skal skje utenom ordinære valgår. 1. nestleder (organisatorisk) skal velges for to år i ordinære valgår. Øvrige styremedlemmer velges for to år og slik at så nært som mulig halvparten av medlemmene er på valg annethvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen, ref. §6.8.

6.11 Dersom det av ulike grunner er valg på noen av lederstillingene utenom dette mønsteret, f.eks. ved at en leder trekker seg før perioden er omme, blir den nye kandidaten valgt frem til neste ordinære valg iht. disse vedtektene, dvs. kortere enn en to-årsperiode.

6.12 For 2016 fortsetter leder etter dette i 2 år til landsmøtet etter neste Stortingsvalg i 2017. I 2016 velges 1. nestleder for ett år, deretter iht. §6.10. 2. nestleder velges som normalt for to år. Denne delparagrafen, §6.12, opphører automatisk 31.12.2016 kl 23:59.


§7 Ekstraordinært landsmøte

7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.

7.2 Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

§8 Landsstyret

8.1 Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.

8.2 Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret.

8.3 Landsstyret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

8.4 Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.

8.5 Landsstyret fungerer som øverste tvisteorgan i saker som ikke krever landsmøtevedtak. Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av disse vedtektene.

8.6 Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av landsstyret er til stede. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

8.7 Dersom landsstyret av ulike grunner ikke kan samles iht. til disse vedtektene skal generalsekretær, sammen med minst to ledere og to styremedlemmer i sentralstyret avgjøre på landsstyrets vegne.

§9 Sentralstyret

9.1 Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til 6 andre styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets generalsekretær har møte- og talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. I tillegg har Unge Pirater et fast styresete som blir bemannet av Unge Pirater selv.

Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10.

9.1.1. Styret velger kasserer og internasjonalt team i samarbeid med sekretariatet.

9.2 Suppleringsvalg

9.2.1 Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet, dette fastsettes i en enighet mellom landsstyret og sentralstyret.

9.2.2 Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestledere frafaller, eller det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg. Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.

9.3 Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder eller generalsekretær innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

9.4 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

9.5 Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

§10 Ungdoms- og studentorganisasjoner

Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og Piratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.

§11 Tegning og prokura

11.1 Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.

11.2 Sentralstyret kan meddele prokura.

§12 Sekretariat

12.1 Generalsekretær utnevnes av Landsmøtet

12.2 Oppsigelse av generalsekretær kan kun og uten unntak bare foretas av kandidaten selv, eller Landsmøtet.

12.3 En oppsigelseprosess skal til enhver tid følge norsk lov.

12.4 Dersom generalsekretær avslutter arbeidsforholdet mellom to landsmøter kan styret ansette generalsekretær på vikariat frem til første landsmøte etter utgangen av oppsigelsestiden.

12.5 Øvre grense for lønn til generalsekretær fastsettes av Landsmøtet hvert år. Den øvre grensen skal inkludere arbeidsgiveravgift, skatt og sosiale utgifter, men ikke kontorutstyr, reise, kost- og losji.

12.6 Generalsekretær har uttalerett i alle organer, men ingen stemmerett. Unntak er beskrevet i §12.7

12.7 Under Landsmøtet har generalsekretær stemmerett på lik linje med andre medlemmer etter disse vedtektene med unntak av saker som omhandler generalsekretæren og dennes stilling.

12.8 Generalsekretær velger selv sammensetning av sekretariat i samarbeid med sentralstyret og er ansvarlig for å koordinere og motivere alle grupper med merkantile oppgaver.


§13 Eksklusjon

13.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.

13.2 Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.

13.3 Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

13.4 Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.

§14 Vedtektsendringer

14.1 Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av sentralstyret minst 3 uker før landsmøtet.

14.2 Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.

§15 Fylkes- og lokallag

15.1 Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.

15.1.1 Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.

15.2 Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.

15.3 Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.

15.4 Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for lokallagenes del fylkesstyret.

15.5 Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.

15.6 For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten. Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.

15.7 Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eierandeler og verdier Piratpartiet sentralt.

§ 16 Politisk prosess for Piratpartiet

16.1 Generelt om politisk prosess

Den politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har nådd den gitte fraksjonen. Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode må være spesifisert i forslaget. Det skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §14.4.

16.2 Lokalpolitisk prosess

- 16.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.

Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passerer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig på Piratpartiets nettsted i to uker slik at man kan komme med innsigelser. Alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbanden skal også informeres om at representantens innstilling er validert.

- 16.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet

Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1

16.3 Prosess for nasjonalpolitiske saker

Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1

16.4 Parametere for politisk prosess

Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget. Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førstevalidert og offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen fremmes til andrevalidering. Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.

§17 Oppløsning

17.1 Forslag om oppløsning av Piratpartiet kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre eller minst 75 % av partiets medlemmer krever det. I såfall skal sentralstyret innkalle til landsmøte.

17.2 Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på årsmøte.

17.3 Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av Piratpartiet tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som bestemt av det siste landsmøtet med minst 75 % flertall.