Forskjell mellom versjoner av «Piratpartiets vedtekter»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(En sårt tiltrengt oppdatering av vedtektene!)
Linje 1: Linje 1:
Piratpartiets vedtekter pr 2. februar 2014
+
Piratpartiets vedtekter pr 12. juni 2014
  
''' §1 Navn '''
+
'''§1 Navn'''
  
Partiets navn er Piratpartiet.
+
Partiets navn er Piratpartiet.  
  
''' §2 Formål '''
+
'''§2 Formål'''
  
2.1 Piratpartiet er et digitalt-teknologisk blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, individets rettigheter, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap.
+
'''2.1'''  Piratpartiet er et digitalt-teknologisk blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, individets rettigheter, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap.
  
2.2 Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer.
+
'''2.2'''  Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer.
  
§3 Partiets stiftelse og program
+
'''§3 Partiets stiftelse og program'''
  
3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogramprogram og den internasjonale priratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta.
+
'''3.1'''  Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta.
  
3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogram skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.
+
'''3.2'''  Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogrammer skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.
 +
   
 +
'''3.3'''  Piratpartiet er medlem av Det europeiske piratpartiet (European Pirate Party - PPEU) og Internasjonale piratpartier (Pirate Parties International - PPI). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride  mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i partiet PPEU og paraplyorganisasjonen PPI. Piratpartiets team for internasjonal  koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informert om, og har  stemt over, saker som angår PPEU og PPI. Det internasjonale koordinatorteamet må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.
  
3.3. Piratpartiet er medlem av det europeiske piratpartiet (European Pirate Party) og det internasjonale piratpartiet (Pirate Parties International). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i de to paraplypartiene. Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informerte om og har stemt over saker som angår PP-EU og PPI, og må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.
+
'''3.4''' Internasjonale koordinatorer utnevnes av sekretariatet i samarbeid med styret.
 +
   
 +
'''§4 Medlemskap'''
  
''' §4 Medlemskap '''
+
'''4.1''' Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt  politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.
  
4.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.
+
'''4.2''' Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn.
 +
Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.  
  
4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn.
+
'''4.3''' Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt.  
Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.
 
  
4.3 Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt.
+
'''4.4'''  Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på  behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Lokallag blir  valgt utifra medlemmets geografiske bosted. Hvis medlemmet foretrekker  et annet lokallag eller fylkeslag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise ønsket ved særlig gode årsaker.
  
4.4 Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem velger selv hvilket lokallag man vil være aktiv i.
+
'''§5 Organisasjon'''
  
''' §5 Organisasjon '''
+
'''5.1''' Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
  
5.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
+
'''5.2''' Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av sentralstyret.
  
5.2 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.
+
'''5.3''' Piratpartiets formelle organer består av:
  
5.3 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.
+
1. Landsmøtet, jfr §§ 6 og 7
  
5.4 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsmøtet
+
2. Sentralstyret, jfr § 8
  
5.5 Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside.
+
3. Fylkeslag, jfr § 13
  
5.6 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.
+
4. Lokallag, jfr § 13
  
''' §6 Landsmøtet '''
+
5. Unge Pirater, jfr § 9
  
6.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
+
6. Piratstudentene (PST), jfr § 9
  
6.2 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett.
+
7. Sekretariatet, jfr § 5.4
  
6.3 Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.
+
'''5.4''' Sekretariat
  
6.4 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.
+
'''5.4.1''' Partisekretær utnevnes av Landsmøtet.
  
6.5 Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.
+
'''5.4.2''' Partisekretær velger selv sammensetning av sekretariat i samarbeid med sentralstyret og er ansvarlig for å koordinere og motivere alle grupper med merkantile oppgaver.
  
6.6 Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside.
+
'''§6 Landsmøtet'''
  
6.7 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.
+
'''6.1'''  Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har  stemmerett på landsmøtet hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før  landsmøtets siste dag.
  
6.8 Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:
+
'''6.2''' Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.
 +
 
 +
'''6.3''' Landsmøtet avholdes fysisk, med unntak av de som ikke kan møte opp og derfor skal gis anledning til å stemme elektronisk.
 +
 
 +
'''6.4'''  Sentralstyret i samarbeid med sekretariatet fastsetter nærmere regler  for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av  digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i  landsmøteperioden.
 +
 
 +
'''6.5'''  Sentralstyret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 30 dager  før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på  partiets forum og nettside.
 +
 
 +
'''6.6'''  Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er  innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det  er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke  kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere  vedtaksorganet om dette uten opphold.
 +
 
 +
'''6.7''' Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:
  
 
1. Valg av møteleder.
 
1. Valg av møteleder.
  
2. Godkjennelse av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.
+
2. Godkjenning av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.
  
 
3. Leders beretning.
 
3. Leders beretning.
Linje 70: Linje 84:
 
4. Foreleggelse av revidert årsrapport.
 
4. Foreleggelse av revidert årsrapport.
  
5. Valg av styre som følger:
+
5. Valg av sentralstyre som følger:
  
6. Valg av leder/kaptein.
+
* Valg av leder/kaptein.
 +
* Valg av 1. politisk nestleder/styrmann.
 +
* Valg av 2. organisatorisk nestleder/styrmann.
 +
* Valg av 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
 +
* Representant fra Unge Pirater, valgt av Unge Pirater.
 +
* Valg av øvrige styremedlemmer.
  
7. Valg av 1. nestleder/styrmann
+
6. Valg av revisor.
  
8. Valg av 2. nestleder/styrmann
+
7. Politisk debatt.  
  
9. Valg av internasjonal koordinator
+
8. Ved avslutningen av landsmøtet undertegnes protokollen av to personer som har vært tilstede under landsmøtet.
  
10. Valg av kasserer
+
'''6.8'''  Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til  styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.
  
11. Valg av representant fra Unge Pirater
+
'''6.9'''  Valg av leder og nestledere kan kun foregå i år disse posisjonene er på  valg. Dette er annethvert år i forhold til hverandre, slik at leder og  nestleder(e) aldri er på valg samtidig. Første år dette punktet trer i  kraft er 2015 hvor ledervervet går på valg, og fortsetter deretter  annethvert år. Øvrige styremedlemmer velges alltid det året vervet utløper.
  
12. Valg av 1 øvrig styremedlem
+
'''§7 Ekstraordinært landsmøte'''
  
13. Valg av revisor.
+
'''7.1'''  Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan  beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall.
  
14. Politisk debatt.
+
'''7.2'''  Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært  landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette  eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært  landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i  innkallingen til møtet.
  
6.9 Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.
+
'''§8 Sentralstyret'''
  
''' §7 Ekstraordinært landsmøte '''
+
'''8.1''' Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til 6 andre styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets organisasjonssekretær har møte- og talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. I tillegg har Unge Pirater et fast styresete som blir bemannet av Unge  Pirater selv.
  
7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall.
+
Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.9.
 +
 +
'''8.1.1''' Styret velger kasserer og internasjonal koordinator i samarbeid med sekretariatet.
 +
 +
'''8.2''' Suppleringsvalg
 +
 +
'''8.2.1'''  Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet. Dette fastsettes av sentralstyret.
  
7.2 Styret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.
+
'''8.2.2'''  Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et  varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til  vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun  tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestleder frafaller, eller  det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det  kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg.  Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av  landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.
  
''' §8 Styret '''
+
'''8.3''' Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med  maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller  med 7 dagers varsel.
 +
Ved  behov kan styreleder eller organisasjonssekretær innkalle til hastemøte  med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for  vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men  skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som  foretrekker dette for det enkelte møte.
  
8.1 Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), to nestledere (i dagligtale omtalt som styrmann) som velges henholdsvis annethvert år, samt kasserer, internasjonal koordinator, en representant og et øvrig medlem som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år.
+
'''8.4'''  Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til  stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved  stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.  
  
8.2 Leder og nestledere velges annethvert år. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel.
+
'''8.5''' Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.
  
8.3 Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.
+
'''§9 Ungdoms- og studentorganisasjoner'''
  
8.4 Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.
+
Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og Piratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.
  
8.5 Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.
+
'''§10 Tegning og prokura'''
  
''' §9 Ungdoms- og studentorganisasjoner '''
+
'''10.1''' Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.
  
Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og PIratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.
+
'''10.2''' Sentralstyret kan meddele prokura.
  
''' §10 Tegning og prokura '''
+
'''§11 Eksklusjon'''
  
10.1 Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.
+
'''11.1'''  Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte  tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i  lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.
  
10.2 Styret kan meddele prokura.
+
'''11.2'''  Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.
  
''' §11 Eksklusjon '''
+
'''11.3''' Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste  landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling  av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning  om at eksklusjonen oppheves.
  
11.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.
+
'''11.4'''  Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med  umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i  sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende  landsmøte.
  
11.2 Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.
+
'''§12 Vedtektsendringer'''
  
11.3 Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.
+
'''12.1''' Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av sentralstyret minst 3 uker før landsmøtet.  
  
11.4 Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.
+
'''12.2''' Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.
  
''' §12 Vedtektsendringer '''
+
'''§13 Fylkes- og lokallag'''
  
12.1 Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet.
+
'''13.1'''  Et lag bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter.  Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.
  
12.2 Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med kvalifisert flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet
+
'''13.1.1''' Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.
  
''' §13 Fylkeslag '''
+
'''13.2''' Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.
  
13.1 Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av deltakerne på møtet.
+
'''13.3''' Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.
  
13.2 Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.
+
'''13.4'''  Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for  lokallagenes del fylkesstyret.
  
13.3 Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.
+
'''13.5'''  Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.
  
13.4 Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende og foregående år og som er over 16 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer som kun har betalt kontingent inneværende år stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldene fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret og for lokallagenes del fylkesstyret.
+
'''13.6''' For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten. Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.
  
13.5 Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.
+
'''13.7''' Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eiendeler og verdier Piratpartiet.
  
13.6 For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten.
+
'''§ 14 Politisk prosess for Piratpartiet'''
  
13.7 Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller lagets midler Piratpartiet sentralt.
+
'''14.1''' Generelt om politisk prosess
  
''' § 14 Politisk prosess for Piratpartiet '''
+
Den  politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme  valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en  førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding  om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon  svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye  pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har  nådd den gitte fraksjonen.
 +
Etter  førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt  tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til  andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering,  bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode  må være spesifisert i forslaget.
 +
Det  skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge  valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §14.4.
  
14.1 Generelt om politisk prosess
+
'''14.2''' Lokalpolitisk prosess
Den politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har nådd den gitte fraksjonen.
 
Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode må være spesifisert i forsalget.
 
Det skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §14.4.
 
  
14.2 Lokalpolitisk prosess
+
- 14.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.
 +
Eksterne  saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der  Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling  til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ  skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å  ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passerer  innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig  tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser,  alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbanden skal  også informeres om at representantens innstilling er validert.
  
14.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.
+
- 14.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet
  
Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbande skal også informeres om at representantens innstilling er validert.
+
Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1
  
14.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet
+
'''14.3''' Prosess for nasjonalpolitiske saker
  
Forslaget skal gjennom en prosess jf. §14.1
+
Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1
  
14.3 Prosess for nasjonalpolitiske saker
+
'''14.4''' Parametere for politisk prosess
  
Forslaget skal gjennom en prosess jf. §14.1
+
Ved  en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å  vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av  disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist  på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en  melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det  kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
 +
Etter  førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn  før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår  eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førstevalidert og  offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen fremmes til  andrevalidering.
 +
Ved  en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å  vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av  disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om  dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert  påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25  tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
  
14.4 Parametere for politisk prosess
+
'''§15 Oppløsning'''
  
Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
+
'''15.1''' Forslag om oppløsning av Piratpartiet kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre eller minst 75 % av partiets medlemmer krever det. I såfall skal sentralstyret innkalle til landsmøte.
Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førtevalidert og offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen blir bærekraftig.
+
Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
+
'''15.2''' Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på årsmøte.
 +
   
 +
'''15.3''' Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av Piratpartiet tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som bestemt av det siste landsmøtet.

Revisjonen fra 23. feb. 2020 kl. 22:18

Piratpartiets vedtekter pr 12. juni 2014

§1 Navn

Partiets navn er Piratpartiet.

§2 Formål

2.1 Piratpartiet er et digitalt-teknologisk blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, individets rettigheter, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap.

2.2 Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer.

§3 Partiets stiftelse og program

3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta.

3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogrammer skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.

3.3 Piratpartiet er medlem av Det europeiske piratpartiet (European Pirate Party - PPEU) og Internasjonale piratpartier (Pirate Parties International - PPI). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i partiet PPEU og paraplyorganisasjonen PPI. Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informert om, og har stemt over, saker som angår PPEU og PPI. Det internasjonale koordinatorteamet må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.

3.4 Internasjonale koordinatorer utnevnes av sekretariatet i samarbeid med styret.

§4 Medlemskap

4.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.

4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.

4.3 Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt.

4.4 Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Lokallag blir valgt utifra medlemmets geografiske bosted. Hvis medlemmet foretrekker et annet lokallag eller fylkeslag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise ønsket ved særlig gode årsaker.

§5 Organisasjon

5.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

5.2 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av sentralstyret.

5.3 Piratpartiets formelle organer består av:

1. Landsmøtet, jfr §§ 6 og 7

2. Sentralstyret, jfr § 8

3. Fylkeslag, jfr § 13

4. Lokallag, jfr § 13

5. Unge Pirater, jfr § 9

6. Piratstudentene (PST), jfr § 9

7. Sekretariatet, jfr § 5.4

5.4 Sekretariat

5.4.1 Partisekretær utnevnes av Landsmøtet.

5.4.2 Partisekretær velger selv sammensetning av sekretariat i samarbeid med sentralstyret og er ansvarlig for å koordinere og motivere alle grupper med merkantile oppgaver.

§6 Landsmøtet

6.1 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.

6.2 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

6.3 Landsmøtet avholdes fysisk, med unntak av de som ikke kan møte opp og derfor skal gis anledning til å stemme elektronisk.

6.4 Sentralstyret i samarbeid med sekretariatet fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.

6.5 Sentralstyret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 30 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside.

6.6 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

6.7 Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

1. Valg av møteleder.

2. Godkjenning av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.

3. Leders beretning.

4. Foreleggelse av revidert årsrapport.

5. Valg av sentralstyre som følger:

  • Valg av leder/kaptein.
  • Valg av 1. politisk nestleder/styrmann.
  • Valg av 2. organisatorisk nestleder/styrmann.
  • Valg av 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
  • Representant fra Unge Pirater, valgt av Unge Pirater.
  • Valg av øvrige styremedlemmer.

6. Valg av revisor.

7. Politisk debatt.

8. Ved avslutningen av landsmøtet undertegnes protokollen av to personer som har vært tilstede under landsmøtet.

6.8 Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

6.9 Valg av leder og nestledere kan kun foregå i år disse posisjonene er på valg. Dette er annethvert år i forhold til hverandre, slik at leder og nestleder(e) aldri er på valg samtidig. Første år dette punktet trer i kraft er 2015 hvor ledervervet går på valg, og fortsetter deretter annethvert år. Øvrige styremedlemmer velges alltid det året vervet utløper.

§7 Ekstraordinært landsmøte

7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall.

7.2 Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

§8 Sentralstyret

8.1 Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til 6 andre styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets organisasjonssekretær har møte- og talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. I tillegg har Unge Pirater et fast styresete som blir bemannet av Unge Pirater selv.

Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.9.

8.1.1 Styret velger kasserer og internasjonal koordinator i samarbeid med sekretariatet.

8.2 Suppleringsvalg

8.2.1 Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet. Dette fastsettes av sentralstyret.

8.2.2 Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestleder frafaller, eller det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg. Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.

8.3 Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder eller organisasjonssekretær innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

8.4 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

8.5 Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

§9 Ungdoms- og studentorganisasjoner

Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og Piratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.

§10 Tegning og prokura

10.1 Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.

10.2 Sentralstyret kan meddele prokura.

§11 Eksklusjon

11.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.

11.2 Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.

11.3 Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

11.4 Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.

§12 Vedtektsendringer

12.1 Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av sentralstyret minst 3 uker før landsmøtet.

12.2 Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.

§13 Fylkes- og lokallag

13.1 Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.

13.1.1 Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.

13.2 Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.

13.3 Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.

13.4 Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for lokallagenes del fylkesstyret.

13.5 Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.

13.6 For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten. Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.

13.7 Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eiendeler og verdier Piratpartiet.

§ 14 Politisk prosess for Piratpartiet

14.1 Generelt om politisk prosess

Den politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har nådd den gitte fraksjonen. Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode må være spesifisert i forslaget. Det skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §14.4.

14.2 Lokalpolitisk prosess

- 14.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ. Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passerer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbanden skal også informeres om at representantens innstilling er validert.

- 14.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet

Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1

14.3 Prosess for nasjonalpolitiske saker

Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §14.1

14.4 Parametere for politisk prosess

Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget. Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førstevalidert og offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen fremmes til andrevalidering. Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.

§15 Oppløsning

15.1 Forslag om oppløsning av Piratpartiet kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre eller minst 75 % av partiets medlemmer krever det. I såfall skal sentralstyret innkalle til landsmøte.

15.2 Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på årsmøte.

15.3 Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av Piratpartiet tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som bestemt av det siste landsmøtet.