Piratpartiets vedtekter

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 19. mai 2022 kl. 00:46 av {{| (diskusjon | bidrag)}} (Copy+paste fra http://piratpartiet.no/vedtekter/ . Er det piratkopiering? :-P)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

<style type="text/css"></style>Piratpartiets vedtekter.

Pr 16.desember 2012

 

§1 Navn

Partiets navn er Piratpartiet

 

§2 Formål

Piratpartiet er et digitalt-teknologisk blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, individets rettigheter, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap.

Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer..

 

§3 Medlemskap

Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.

Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av styret.

Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem velger selv hvilket lokallag man vil være aktiv i.

 

§4 Organisasjon

Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.

Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.

Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside.

Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

 

§5 Landsmøtet

Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

Valg av møteleder.

Godkjennelse av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.

Lederens beretning.

Foreleggelse av revidert årsrapport.

Valg av styre som følger:

Valg av leder/kaptein.

Valg av nestleder/styrmann

Valg av 4 øvrige styremedlemmer.

Valg av revisor.

Politisk debatt.

Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

 

§6 Ekstraordinært landsmøte

Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall.

Styret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

 

§7 Styret

Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), nestleder (i dagligtale omtalt som styrmann) og 4 øvrige medlemmer som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år.

Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når styreleder innkaller med 7 dagers varsel. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

 

§8 Tegning og prokura

Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Styret kan meddele prokura.

 

§9 Eksklusjon

Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.

Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.

Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusionen oppheves.

 

§10 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet.

Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med kvalifisert flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.

 

§11 Fylkeslag

Til landsmøtet stiller i tillegg til medlemmene også fylkesvise delegasjoner og fylkeslag med stemmerett. Hvert fylke har eget fylkeslag med egne vedtekter som trer i kraft når de er godkjent av styret.

Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon på landsmøtet for fylker uten fylkeslag.

Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret. En delegasjon har 1 stemme pr 10 underskrifter innsendt til partiets styre.