Programbandereferater

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 7. jun. 2023 kl. 16:52 av Freqmod (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Innhold

Pad/Skype-møte lørdag 20.10.2013 19-20

Setter møtet 20.15:

Møtedeltakere

Frederik V Thomas G Tale Manuel Øystein J

1. Medlemmer i programbanden

 • Vi innstiller varaer for de som er forsvunnet.
 • Neste landsmøte: Vedtar nye medlemmer 5 stk + 5 varaer.

Bakgrunn:

Vedtak fra landsmøtet i mars, der Programbanden ble stiftet:

Det foreslås at programkomitéen skal ha et mer "pirat-aktig navn", enten Programgruppen eller Programbanden. Navnet "Programbanden" vedtas i en cupvotering. Tilleggsforslag: At en i Programbanden også skal sitte i sentralstyret. Forslaget falt. Forslag: At programbanden /kun/ kan gjøre redaksjonelle endringer. Vedtatt. Forslag: Programbanden skal ha jevnlig kontakt med Sentralstyret. Vedtatt. Valg av Programbande: Kandidater: Sju personer melder seg. Det er to for mange. Programbandens mandat tas opp igjen med forslag om å fjerne tallet "5" fra mandatet: "Programbanden består av medlemmer som velges av landsmøtet". Forslaget vedtas. Kandidatur tas opp igjen, denne gangen er det seks personer som melder seg. Disse konstitueres som Programbande av landsmøtet.

Handlingspunkter:

 • Innstiller Tale nå siden Lars er borte.
 • Frederik sender e-post til Øystein & Øyvind og finner ut om de tror de kommer på møter og engasjerer seg det neste halve året.
 • Behandler svarene på neste møte.

2a. Aktiviteter ang. Breddedemokratiske prosesser:

Få oversikt over programvareutvikling: Frederik V holder på med noe kode: https://github.com/freqmod/saksdb/ Øystein J holder på med noen rutiner - internwiki, osv.

 • Frederik sender mail og spør om hva/og hvordan han gjør av programmeringsrelevante oppgaver.

Flere uavhengige grupper som jobber med verktøy? Undersøkes.

 • It leverer verktøy: Østein M.

Ha en wikiside med hva folk lager, hvilken funksjon og hvor seriøst det er for å hindre misforståelser og dobbeltarbeid.

Tale/Manuel: Få komme igang. Unngå folk som kjeder seg ihjel. Frederik/Thomas: Ta det litt med ro med liquid feedback.

Manuel hjelper Tale med bruk av Liquid Feedback for vestagder.

Anbefaling til fylkeslag

Lar fylkeslagene styre som de vil så lenge det er åpne demokratiske elektroniske prosesser. Gjerne bruke liquid feedback. Programbanden følger utviklingen og vurderer om andre verktøy er bedre egnet når de dukker opp. Fylkeslagene kan kontakte oss for å få admintilgang til sine områder på Liquid Feedback for pirat.

Programbanden jobber med utkast til hvilket mandat som fylkes og kommunelagene har for å lage politikk som presenteres på landsmøtet over nyttår:

Utkast til krav for prosesser

Lar fylkeslagene / kommunelagene utforme lokalpolitikk etter egene prosesser så lenge de oppfyller følgende krav:

(inspirert av http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Ledergruppa):

Inkluderende Gjennomsiktig Maktspredende (distribuert) Robust mot udemokratisk påvirkning Tilpasningsdyktig Uten fordommer Rasjonelt Tilpasset informasjonsalderen

 • Den skal ikke resultere i standpunkt som strider mot kjerneprogrammet
   * Den skal ikke resultere i standpunkt som hindrer partiet i å senere inngå politiske kompromisser.
   

Landsstyret skal irettesette fylkeslag som ikke følger retningslinjene over.


2b. Liquid feedback / fylkeslag

3. Hva gjør vi med prosessbyggingen

4. Videre planer

 • Øysten J. lager internwiki.
 • Møte mandag om 2 uker - programbanden.
 • Torsdag 31.10.2013 kl 21.

-


Pad/Skype-møte lørdag 06.august 19-20

Referat:

 • Vedtak om bruk av saksdatabase i Liquid Feedback har falt http://liquid.piratpartiet.no/lf/initiative/show/79.html
 • Siden utvikling av politikk vil ta lenger enn fram til valget legges dette på is fram til valget.
 • Vedtaket ang Parisdeklarasjonen er behandlet i programbanden og følger planen vedtatt på landsstyret, derfor ansees det som gyldig, alle andre vedtak i saksdatabasen ansees som ugyldige.
 • Programbanden sender ut e-post for å orientere om dette, og utsetter behandling av andre politiske vedtak til etter valget den 09.09.2013.

Pad/Skype-møte lørdag 20.juli 20:00-22:45

Agenda:

 • Prosedyrer for liquid feedback (forberedelse: hovedansvar Tale & Anders, bidrag fra alle). Prosedyrene i helhet legges sist i referatet.
 • Statusrapportering databaseopprydning i LF.
 • Statusoppdatering forslag 3 (ansvar Frederik) & 4. (ansvar Øystein).(prosedyrer bør bli vedtatt på møtet)
 • Forberede LF for mailutsending til alle medlemmer.


Deltakere

Lars Ihler

Øystein S. Middethun

Manuel Lains

Tale Haukbjørk Østrådal

Anders Kleppe


Referat:

 • Diskuterte om LF skulle brukes som forslags, debatt og avstemningssystem i en teknisk løsning.
 • Kom fram til tekst for e-post som sendes til medlemmer
 • Intensjon fra Landsmøtet ang deltakelse i avstemningen:
 • 2/3 av medlemmene under hvert politiske emne skal stemme/være representert i en avstemning for at et flertall skal være gyldig.
 • Det er nå satt opp et system som beregner Indirect Positive hver natt klokka 05.00. Dette er vel og merke et hack for å følge intensjonen fra Landsmøtet, ettersom LF teknisk sett ikke støtter kravene som ligger til grunn. Beregningen gjøres på følgende måte:
  • Aktive LF-medlemmer regnes som gjennomsnittet av aktive medlemmer i alle kategorier.
  • Aktive medlemmer multipliseres så med 2/3 (påkrevd minimums deltagelse), og så med 3/5 (påkrevd flertall: 60 %).
  • Resultatet settes som Indirect Positive i policyene Standard og Lang.


Saksdatabasen (tidligere kalt breddeprogram) skal ha 60 % flertall. Programbanden har mandat til å sette tidsfrister per sak. Referat Ekstraordinært Landsmøte Juni 2013

Målsetninger og Referanser

Delmål 1: Er LF klart?

Delmål 2: Er en tutorial klar?

Mål: Sende ut e-post til alle medlemmer om at LF er åpen.


Det var uenighet om målet over, men det ble vedtatt å sende e-post etter dette møtet med 3 mot 2 stemmer.

Vedtaket om LF ble gjort slik:

E-post teksten til medlemmene ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.Utdrag fra LM2 vedtak brukt som referanse under møtet.

Prosess for utarbeidelse av saksdatabase vedtatt lørdag 08.06.2013 LM2

Breddepolitisk utvikling av saker i det norske Piratpartiet fra Retningslinjer for Saksdatabasen#Prosess for utarbeidelse av saksdatabase vedtatt lørdag 08.06.2013


Formål

 • Øke de reelle valgmulighetene for velgerne.
 • Motvirke skjult påvirkning fra særinteresser.
 • Mer fordeling av makten.
 • Sikre prosessen mot vingling og kupping ved at f.eks. medier øker søkelyset på noen få saker, og at andre saker blir ignorert (ivareta meningsstabilitet i saker som krever det).
 • Større etterrettelighet og kontroll på om politikerne følger opp saker etter valget, eller bryter løfter.
 • Realistisk gjennomførbar prosess.
 • Ha klare meninger om saker før valget så velgerne kan vite hva vi står for.


Bakgrunn

I dagens politiske system stemmer man på et parti uansett om man er fullstendig enig i alle sakene eller ikke. Man må velge det partiet man er mest enig med, og så akseptere at de ikke mener det samme som deg på alle saker. Dette gjør at enkeltsaker det er flertall for blant folket kan bli stemt ned, fordi flertallet går på tvers av partigrensene og regjeringskonstellasjonene fører til at de blir ikke vedtatt.

Dette ønsker Piratpartiet å gjøre noe med på sikt ved å redusere Stortinget til administratorer og ha egne politiske grupperinger som utformer meninger og politikk hvor velgerne kan kombinere politikken på forskjellige saksområder. Forskjellige fraksjoner i partiet kan lage sine egne pakker om saker de er opptatt av. For eksempel kan man ha en sosialistisk pakke som er opptatt av en sterkere offentlig sektor og en liberalistisk pakke for større privat sektor. Vi ser at dette er en radikal endring av hvordan demokratiet fungerer. Derfor vil vi innføre denne prosessen internt i partiet for å få erfaringer og å vise at det er en bedre måte å utforme politikk på enn dagens system.

Piratpartiet ønsker å ha meninger om saker før de kommer opp på Stortinget slik at velgerne vet hva vi står for. Derfor vil vi lage en database over våre saker og meninger i stedet for et detaljert program. Vi ønsker også at våre stortingsrepresentanter skal tale våre medlemmers sak direkte og at det er tydelig og etterprøvbart hvor forankret sakene er i partiet. Derfor vil vi legge inn saker der representantene skal stemme i databasen og ha en rådgivende avstemning før representantene stemmer på Stortinget.

Piratpartiet ønsker også et levende saksmangfold og en flat struktur, og ikke at saker kun kan vedtas i partiet på landsmøtet en gang i året. Derfor kan alle medlemmer foreslå saker til enhver tid.


Nye prosesser

Man kan se på dagens politiske situasjon i Norge som en situasjon med tre menyer med politikk det er mulig å stemme på. Man kan kanskje velge mellom noe av tilbehøret ved å stemme på et lite støtteparti; f.eks. mellom pommes frites eller bakt potet ved å velge et støtteparti, men hvis man vil ha båtpoteter finnes det ingen som tilbyr det. Da har man ikke noen reell makt, dette kan føre til politikerforakt, eller lavere oppslutning om valget.

Vi ønsker at våre stortingsrepresentanter skal tale våre medlemmers sak direkte og at det er tydelig og etterprøvbart hvor forankret sakene er i partiet. Vi ønsker at medlemmene skal kunne debattere saker og komme med anbefalinger til politikerne løpende, mellom landsmøter. Vi vil fremdeles at politikerne skal kunne gå mot forslag som kommer, spesielt som del av et kompromiss. Dersom politikerne velger å gå bort i fra anbefalingene krever vi en saklig begrunnelse. En oversikt over slike unntak vil presenteres før hvert valg slik at man kan stemme ut kandidater man synes ikke gjør en god nok jobb.

Alle partimedlemmene ønsker ikke nødvendigvis å sette seg inn i og stemme over alle saker som kommer til Stortinget. Derfor ønsker vi å tilby folk pakker med politikk som de kan stemme for, men at det skal være mulig å overstyre pakkene for saker man er spesielt opptatt av. Forskjellige fraksjoner i partiet kan lage sine egne pakker om saker de er opptatt av. For eksempel kan man ha en sosialistisk pakke som er opptatt av en sterkere offentlig sektor og en liberalistisk pakke for større privat sektor.

For å utarbeide budsjetter og saker som er i konflikt med hverandre ønsker vi et system der man kan gi poeng til saker som man er mer opptatt av.


Prosesser for saksdatabasen

Piratpartiet skal ikke ha et eget breddeprogram eller valgprogram. I stedet skal det utformes en database over saker og meninger som medlemmene har stemt over. Sakene i databasen kan ikke bryte med Kjerneprogrammet. Når sakene er stemt over er de offisiell piratpartipolitikk. Sakene kan så brukes i valgkampmateriell, debatter osv. Avstemningen foregår i Liquid Feedback eller liknende verktøy der det er mulig å delegere ansvar for saksområder. Medlemmer, organisasjoner, partier, fylkeslag osv. kan lage pakker med forslag som man kan delegere til de som lager pakken innenfor hvert saksområde. Deretter kan man overskrive saker (dvs. justere forslaget) man er spesielt opptatt av innen disse områdene.


Overordnet prosessbeskrivelse

Fra piratpartiet -> saksdatabase

 1. Forslag om saker
 2. Debatt
 3. Avstemning


Fra Stortinget/regjering -> saksdatabase

 1. En stortingsproposisjon / høring el.
 2. Sak fra proposisjonen inn i LF.
 3. Avgjørelse i LF -> database, veiledende for avstemning.


Fra program til stortingsforslag

 1. Nominer sak fra databasen som forslag.
 2. Avstemning/prioritet om forslag hver måned.
 3. Forslag.


Detaljert prosessbeskrivelse

Piratpartiet -> saksdatabase

Alle piratpartimedlemmer (som har vært medlemmer i minst 30 dager) kan komme med forslag, men de må følge en fast form, være saklige og ikke stride mot kjerneprogrammet. Programbanden kan underkjenne forslag, med en saklig begrunnelse. Sakene vil fremdeles være synlige for alle medlemmer, men det vil ikke bli startet avstemning. Underkjennelser kan ankes til sentralstyret. Alle forslag som godkjennes og legges inn i systemet må annonseres til stemmeberettigede via mail, slik at alle får mulighet til å delta.


Saksgang:

 1. Forslag sendes inn til Programbanden
 2. Programbanden godkjenner/underkjenner forslaget
 3. Programbanden fastsetter behandlingstid for forslaget innenfor en gitt ramme.
 4. Programbanden legger forslag inn i Liquid Feedback (eller lignende verktøy)
 5. Debatt
 6. Evt. ny revisjon av forslaget
 7. Avstemning


Fra Stortinget/regjering -> saksdatabase

Stortingsproposisjoner og andre saker som går ut på høring blir også lagt inn som saker av Programbanden innen en uke etter at de blir offentliggjort. I disse sakene blir oversikter over høringssvar og lignende lenket fra sidene. Dersom det finnes meninger fra partiet i disse sakene allerede vil disse sakene bli utvidet og en ny avstemning vil i så fall kun inneholde alternativer som passer med det tidligere vedtaket. Når det er avstemning i Stortinget skal alle Piratpartiets representanters stemmer legges inn sammen med svaret samt lenke til stortinget.no, holderdeord.no (og/eller lignende tjenester).

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en prosess blant medlemmene på grunn av kort tid fra forslaget kommer til votering må representantene begrunne avstemningen i tidligere vedtak partiet har gjort som de mener er relevante. Dersom det ligger forslag om saken fra før siste valg som er mer enn ett år gamle kan stortingsrepresentantene se bort fra dem dersom de mener det er nye saker som motstrider de gamle sakene. Dersom mer enn 50 % av Piratpartiets representanter gjør dette vil saken automatisk komme opp til ny vurdering/avstemning.


Fra program til stortingsforslag

Hver måned når det er stortingssesjon kan Piratpartiet nominere et begrenset antall saker som medlemmene mener representantene skal fremme som forslag på Stortinget. Disse nomineres ved hjelp av et poengbasert system i Liquid Feedback eller tilsvarende verktøy.


Utforming av budsjettforslag og prioritering mellom saker i konflikt med hverandre

 • Forslag til punkter på budsjettet gis poeng ettersom hvor viktig man mener at de er. Forslagspakker gis også poeng.
 • Disse kombineres sammen med kostnader til forslaget og brukes til å prioritere forslaget, og hvor dyre alternativer som skal velges. Dette gjøres automatisk vha. en formel, som vi vil komme med mer detaljert info om senere.


Suksessmål

 • En levende, løpende debatt blant Piratpartiets medlemmer hvor minst 33 % av medlemmene er innom en gang i måneden eller mer.
 • Flere reelle delegeringspakker på viktige områder.
 • Et saksgrunnlag som gir oss slagkraft i valgkampen.
 • At stortingssaker blir lagt inn og stemt over blant medlemmene.


Kontinuerlig forbedring

 • Til neste år bør man gå gjennom alle frister og formål og se om de er ivaretatt. Man bør også se etter om noen har greid å utnytte svakheter i systemet.
 • Man bør se etter måter å øke oppslutningen om og bruken av systemet dersom den ikke er god nok.

Pad/Skype-møte lørdag 20.juli 13-17

Agenda

 • Prosedyrer for liquid feedback (forberedelse: hovedansvar Tale & Anders, bidrag fra alle).
 • Statusrapportering databaseopprydning i LF.
 • Statusoppdatering forslag 3 (ansvar Frederik) & 4. (ansvar Øystein).

(prosedyrer bør bli vedtatt på møtet )

 • Forberede LF for mailutsending til alle medlemmer.

Referat

Diskuterte LF-policyer. Hvordan få til 2/3 som stemmer for forslag uten at ingen forslag noen gang bli vedtatt.

Policyer

Standard

 • Admission Time: 7 dager
 • Discussion Time: 21 dager
 • Verification Time: 7 dager
 • Voting Time: 7 dager
 • Issue quorum numerator: 40/100
 • Initiative quorum numerator: (issue quorum)/2
 • Set direct_majority_… values to whatever majority you require for an option to beat the status quo.
 • Set no_reverse_beat_path to FALSE.
 • Set no_multistage_majority to FALSE.


Intensjon fra Landsmøtet ang deltakelse i avstemningen

2/3 av medlemmene skal stemme/være representert i en avstemning for at et flertall skal være gyldig.

Vi går utifra at dette gjelder AKTIVE medlemmer i LF. Det antas foreløpig at 25% av LF-brukerne er aktive.

Et aktivt medlem defineres som et medlem som har registrert seg som interessert eller delegert sin stemme i minst 80% av kategoriene. Dersom mange melder seg inn i kategorier uten å være reellt aktive må vi se på dette tallet på nytt.

(3/5) * positivt flertall * (2/3) deltakelse = 6/15 = 40%. Vi vil dermed at 40% av aktive LF-brukere skal stemme for et vedtak for at et vedtak skal være gyldig.

Breddepolitiske prosesser skal foregå etter retningslinjene beskrevet her ifølge vedtak på EO Landsmøte 8. juni 2013

 • Den skal ikke resultere i standpunkt som strider mot kjerneprogrammet
 • Den skal ikke resultere i standpunkt som hindrer partiet å senare inngå politiske kompromiss (dersom vi på den måten kan få gjennomslag for andre viktige standpunkt)
 • Den skal resultere i standpunkt som holder partiet samlet (dvs. Ikke splitter partiet, men uten å gi enkeltpersoner vetorett)
 • Den må si noe om styrken av standpunkt i tid og rom (f.eks. når kan medlemmer be om omkamp om et standpunkt?; hvor store må endringer være før man må ta en ny debatt?; hvor mange må ev. be om dette; når skal vi heller overlate spørsmålet til folkeavstemming?)

Konkret

(Setting i policier i LF) Indirect Positive (basert på 400 medlemmer): 40

Skype-møte 17.07.13

Deltakere

 • Manuel - Manuel Lains
 • Frederik - Frederik Vestre
 • Øyvind A. Holm - Øyvind A. Holm

Inviterte deltakere

 • captain8lue - Anders Kleppe
 • Tale - Tale Haukbjørk
 • Øystein Middelthun - Øystein Middelthun

Agenda

 • Hva skjer med LF?
 • Hva skal vi gjøre med LF?
 • Forslag fra PPEU ble spillt inn fra internasjonal koordinering. Dette forslaget må vedtas før 27 juli. (se handlingsplan)

PPEU sender e-post om debatt til medlemmer. Programbanden fikser LF for avstemning før søndag.

 • Nye medlemmer:

Utvidelse av Programbanden

Programbanden er blitt utvidet med

 • Tale Haukbjørk
 • Anders Kleppe
 • Øystein Middelthun

Handlingsplan

 • Det trippelsjekkes at meldingssystemet fra LF fungerer
 • Øystein tømmer databasen (tar backup)
 • Saksdatabasen skjules for allmennheten - gjort i.l.a. møtet
 • Databasen åpnes igjen når vi får nok seriøse saker at vi vurderer det som er greit om pressen går inn og ser på den.
 • Vi utforsker alternativ 3 og 4 på sikt, og hvis noen av disse alternativene vurderes som bedre enn det eksisterende, går vi over til det.
 • Velge et alternativ vi kan leve med i mellomtiden. Det blir alternativ 1.
 • Fredrik prøver å få gjort avstemningsalgoritmer til (Alternativ 3) før helgen er omme
 • Lage prosedyrer på neste møte lørdag kl.13:00. Vi jobber med prosedyrene frem mot møte.
 • Oppfordrer til diskusjon i forumet
 • Fristen for å stemme over PPEU-forslaget er fredag 26. juli 23:59.
 • Fristen for å legge inn i LF er søndag 21. juli 23:59, og prosedyrer må være på plass før den tid.

Prosedyre Alternativ 1 - LF

 • Forslagsstiller legger inn sak selv i LF
 • Saksdatabasen er skjult, så vi risikerer ingenting!
 • Liquid Feedback's policyer og naturlige bruksmetode tar seg av filtreringen av saker
 • Automatisk mail til alle medlemmer om alle endringer i LF med informasjon om sakene og tidsfrist.
 • Gode policy'er må defineres:
 • Bytte kategorier til de som ligger i wikien

Prosedyre Alternativ 2 - LF

 • En fordel at Alternativ 3 eller 4 er utbedret på forhånd.
 • Forslag legges frem et annet sted
 • Debatteres og utformes på f. eks. en egen reddit-installasjon (jfr. Thors siste stunt) eller forum
 • Programbanden eller forslagsstiller legger inn ferdig utarbeidet forslag i LF
 • QA kontroll av Programbanden før utlegg på LF
 • Automatisk mail til alle medlemmer om alle endringer i LF med informasjon om sakene og tidsfrist.
 • Krever at folk oppfører seg bra eller streng straff (utestengning)
 • Advarsel, så utestengning i 1 mnd, så utestengning i 6 mnd, så for all evighet.
 • (Sistnevnte tilsvarer vel i praksis utestegning fra partiet)
 • Det bør være greit så lenge det er klart og tydlig hva som er prosedyren; du må gå veldig inn for det hvis du ikke skjønner det.

Prosedyre Alternativ 3

 1. Legge inn sak
 2. Delegering
 3. Avstemning

Prosedyre Alternativ 4

- Vi forsøker å modifisere LF for å fikse følgende problemer: 1. pri Kan ikke flytte saker til "søppelbøtte"-kategori, og gi grunn.; (alternativt avvise forslag) 2. pri Kan pause saker om man trenger mer tid i en fase. (bytte avstemningsprofil) (nice to have) - Øystein og Anders utbedrer dette forslaget.

Pad/Skype-møte torsdag 06.juli 18-20

 • Vedtak om bruk av saksdatabase i Liquid Feedback har falt http://liquid.piratpartiet.no/lf/initiative/show/79.html
 • Siden utvikling av politikk vil ta lenger enn fram til valget legges dette på is fram til valget.
 • Vedtaket ang Parisdeklarasjonen er behandlet i programbanden og følger planen vedtatt på landsstyret, derfor ansees det som gyldig, alle andre vedtak i saksdatabasen ansees som ugyldige.
 • Programbanden sender ut e-post for å orientere om dette, og utsetter behandling av andre politiske vedtak til etter valget den 09.09.2013.

Skype-møte 19.06.2013

Oppmøtte: Manuel Lains, Thomas Gramstad, Tale Haukbjørk, Lars Ihler, Frederik Vestre.

Referat:

 • Vi diskuterer tidlige erfaringer med Liquid Feedback.
 • Frem til nå har en Default Policy vært i bruk. Her var det krav om 60% quorum (Altså at 60% av brukerne som deltar i den aktuelle kategorien må støtte saken for at den skal kunne gå videre til diskusjon og votering). Dette førte til at forslag som har blitt lagt inn og ikke har oppnådd quorum, ikke har kommet forbi Admission-fasen, og blitt forkastet. Dette var en effekt Programbanden ikke hadde forutsett, og vi har nå laget en ny policy kalt "Oppstarts-policy" hvor vi har endret kravet til quorum fra 60% til 10%. Slik skal det veldig lite til at forslag blir akseptert inn i Discussion-fasen og videre inn til Voting-fasen.
 • Programbanden har enda ikke fått databasetilgang til Liquid Feedback. Det betyr at vi ikke har noen mulighet til å endre på status til forslag eller gjenåpne forslag som har blitt stengt. Forslagene som har blitt stengt pga. quorum-regelen må derfor legges inn på nytt som nye forslag (såfremt vi ikke får databasetilgang).
 • Vi har kontaktet A/V-gruppa for å få laget en Liquid Feedback tutorial til våre medlemmer. Oppgaven er sendt over til A/V.
 • Informasjonsmail til medlemmene.

Status på innlegging av forslag fra wikien:

 • Frederik: Ferdig
 • Manuel: Ferdig
 • Tale: Holder på å flytte
 • Thomas: Ferdig i løpet av uka
 • Lars: Ferdig i løpet av uka

Forslag fra wikien som er trukket av forslagsstiller:

FORSL 11.2:03 Straffedommer i større grad beregnes/dømmes ut ifra behov for beskyttelse for samfunnet' enn 'straff for den kriminelle'

FORSL 13.2

FORSL 14.2:01 Nye fag inn i grunnskolen

Skype-Møte 17.06.2013

Deltakere: Frederik M.J. Vestre, Tale Haukbjørk, Manuel Lains (Innom: Lars Ihler, Thomas Gramstad, Øystein Jakobsen)

Referat

 • Status overføring av saker i liquid feedback.
  • Frederik: Ferdig
  • Manuel: Ferdig, men venter på e-posttilbakemeding.
  • Tale: Halvferdig.
  • Thomas: Fikk ikke logga inn før nå.
  • Lars: Venter på at windows skal starte.
 • Behandling av e-post om rutiner for LF-bruk.
 • Behandling av rutiner ved usakelige innlegg ( trolling/spamming/etc ).

Neste møte

Tidspunkt: Onsdag kl 22.00

Til neste gang
 • Alle: Legge inn saker.
 • Tale: Høre med AV-gruppen om tutorial.
 • Frederik: Få mer tilgang til LF.

Skype-Møte 10.06.2013

Deltagere: Frederik M.J. Vestre, Tale Haukbjørk

Innom: Thomas Gramstad (via e-post), Manuel Lains (via telefon), Lars Iler (via tekst-chat)

Agenda

 • Lage mal og retningslinjer for å legge inn forslag i Saksdatabasen.
 • Fordele ansvar for saker som skal legges inn i Saksdatabasen.

Referat

 • Mal ble laget
 • E-post med hvilke saker hvem skulle legge inn i databasen ble sendt til hele banden.

Skype-Møte 5&6.juni 2013

Forberede forslag presentert på landsmøtet.

Skype-Møte 4.juni 2013

Agenda

 • Finne ut hva vi skal gjøre før landsmøtet


Referat

 • Skal vi lage breddeprogram om alle sakene?
 • Ha mer fokus på prosess enn småsaker.
 • Holde på kjerneprogram
 • Diskusjon/forklaring av bredde/proxy-demokrati med organisasjoner.
 • Lage alternativ til proxydemokratiprosessen.
 • Foreslå å ta alle småsaker til liquid feedback.
 • Legge ut alle saker som kommer på mail.

Onsdag kl: 22.00.

Forslag til breddepolitisk prosess

 • Programbanden foreslår å bruke Liquid Feedback til å vedta forslagene til breddeprogrammet

NB: Utfordringer med å snekre breddeprogrammet i LF: LF må settes opp først, det tar tid. Jo lenger prossesser vi har, jo lenger tid tar det før vi har et breddeprogram. Breddeprogrammet er på mange måter valgmateriell.

 • Forslagene må følge en mal:

Formål: Hva ønsker vi å oppnå ved å endre slik det er i dag. Bakgrunn: Beskrive og analysere nåværende prosess der det finnes. Finne formålet, svakheter og styrker ved den prosessen. Beskrive ny prosess / lovtekst, hvorfor den er bedre enn den gamle og verdien av evt. økt byråkrati. Beskrive suksessoppnåelse vha konkrete objektivt kvantifiserbare mål / ytelse og rapportere resultater. Beskrive kontinuerlig forbedring av prosessen. Forankring mot piratpartiets søyler

 • Viktig å sikre frister for framdrift.
 • Sette av minst en uke til debatt (programbanden velger lenger).
 • 3 dager til avstemning mot slutten av debattiden.


 • Viktig å sikre mot kupping.
 • Alle medlemmer som bryr seg om LF må velge notificationnivå (vi kan evt sette noe høyt som default for å tvinge fram et aktivt valgt)
 • Programbanden godkjenner at forslagene følger malen og ikke er i konflikt med kjerneprogram så fort som mulig (før avstemning åpnes). Underkjennelser ma begrunnes.


Handlingspunkter før møte i morgen 5. juni kl 2130-2315.

 • Frederik: Lage alternativ måte å holde demokrati.
 • Lars og Manuel leser gjennom forslagene og forsøker å plukke ut saker som er nært relatert til kjerneprogram. Disse gjør vi klare til stemming på landsmøtet.


Mål til i morgen:

 • Lage saksunderlagsdokumenter for stedfortrederdemokrati.
 • Lage saksunderlag for styring av stortingsrepresentanter med forankring i partiet. (finne nytt navn).
 • Ha gått igjennom alle sakene som har kommet inn og vurdert om de er forankret i kjerneprogrammet.
 • Behandle forslagene til saker i morgen.