Referat fra sentralstyremøte 2017-02-07

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 3. aug. 2021 kl. 07:27 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (Sak 2: Årsmelding 2016)
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 07.februar 2017 klokken 20:00

Sted: Mumble, YPE, rom Unge Pirater

Tilstede:Raymond Johansen, Øyvind Eikrem, Anders Kleppe, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Tale Haukbjørk Østrådal

Fraværende:Manuel Lains, Davor Poljcic

Møteleder: Gorm

Referent: Tale

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Referat fra sentralstyremøte 2017-01-17

Enstemmig godkjent.

Sak 1: Budsjett 2017

Det budsjettet som ble utarbeidet og postet her https://wiki.piratpartiet.no/images/4/41/Budsjett_2017.pdf

Som en følge av påkrevde endringer i strukturen som etter planen skulle gi Piratpartiet inntekter på 140.000,- i 2017 må budsjettet endres iht. den nye forventede inntekten for 2017.

Budsjettforslag 2017

“Sentralstyret har i dag vedtatt å godkjenne revidert budsjett for 2017."

Markedsføring finnes innenfor postene "trykksak" blant annet.


For: Gorm, Adrian, Øyvind, Eikrem, Ray, Tale

Enstemming godkjent.

Sak 2: Årsmelding 2016

Årsmeldingen er en del av regnskapet for 2016 og derfor påkrevd som dokumentasjon for styrets arbeid i regnskapsåret 2016.

Styret anser seg som informert, og bistår generalsekretær i å lage notat som skal medbringes som dokumentasjon på styrets arbeid, til revisjon. Innen onsdag uke 7 2017.

Sak 3: WIRE

Valg av kommunikasjonsteknologi i et nasjonalt politisk parti er virksomhetskritisk for om vi kan få suksess eller ikke. Wire har vist seg å være et valg som har ført til store utfordringer for krysskommunikasjon med andre plattformer som er mer brukt blant de styret og sekretariatet samarbeider med.

"Styret vedtar å se på wire som en kommunikasjonsplattorm, som går innunder styreprosedyrer."

For: Gorm, Ray, Adrian, Tale, Øyvind Mot: Avholdende:


Sak 4:Orienteringssak: Medlemspakker

Fra Trondheimsmøtet har vi følgende beslutning: 3. Innkjøpet (av t-skjorter og andre effekter) skal deles ut som pakker til medlemmene i 2017.

For å få en best mulig effekt av disse innkjøpene er det viktig at alle drar i samme retning og markedsfører tiltaket daglig gjennom de kanalen vi har til rådighet både digitale og andre typer kanaler. Minner igjen om målene som er satt for 2017:

700 betalende medlemmer. Minst ett arrangement på Arendalsuka. Lister i alle fylker. 20.000 stemmer under Stortingsvalget.

Det viktigste å få på plass er listene. De har frist 31. mars 2017 kl 12:00. Listene skal minimum ha antall personer som tilsvarer antall mandater i hvert fylke og inntil 6 i tillegg for hvert fylke.

Styret sier seg enig i målsetningene som er listet opp.

Sak 5: Veiledende styreinstruks Piratpartiet

Bakgrunn: Piratpartiet har ikke, inntil nå, operert med en instruks for sitt arbeide. I tillegg har flere av medlemmene manglende erfaring I styrearbeid. Videre kan det synes som om det rår forvirring på roller og arbeidsfordeling. Det er derfor nødvendig å etablere prosesser og rutiner som bøter på dette. Dette er særlig viktig fordi vi ikke har økonomi til å ansette en administrasjon. Som medlem i et styre er man svært skjelden en del av administrasjonen. I Piratpartiet må vi frivillig delta I driften av partiet. Det gjør at vi hele tiden har to hatter. Det er noe man må være oppmerksom på. Den ene hatten er valgt styremedlem og den andre kan være som frivillig deltager i Sekretariatet. I den første rapporterer man til LM, som den andre til generalsekretær. Dette er to vidt forskjellige roller. Derfor fåreslås følgende:

STRYKES AV SAKSORDFØRER - Alt. A: “Sentralstyret har i dag vedtatt å implementere Veiledende styreinstruks Piratpartiet beskrevet i vedlegg til epost 6. februar 2017. Sentralstyret kan med alminnelig flertall når som helst endre eller utvide instruksen I fremtiden. Instruksen legges ut på Wiki.”

subsidiært

Alt. B: “Sentralstyret har i dag vedtatt å utsette behandlingen av Veiledende styreinstruks Piratpartiet inntil styrets medlemmer har fått diskutert detaljene seg imellom. Saken bringes på nytt inn for behandling, ihht vedtektene ved første mulighet.”

Som man forstår kan medlemmene stemme på det forslag man ønsker - i en samlet votering. Møtet kan også velge å stemme på alternativene selv.

Grunnlagsdokumenter: Dokumentet: Veiledende styreinstruks Piratpartiet: finnes vedlagt denne epost Forslag til Sentralstyresak 6. februar 2017.

For: Gorm, Ray, Øyvind, Adrian, Tale. Mot: Avholdende:

=== Sak 6: Rapportering til Sentralstyret ===       

Bakgrunn: I 2016, et unntaksår pga av underslags-situasjonen, ble det ikke rapportert til Sentralstyret i den grad det kunne vært ønskelig. Dette er fullt forståelig, men nå er tiden inne for å forandre på det. Når Veiledende Styreinstruks Piratpartiet er på plass må styret utvikle rutiner i nært samarbeid med Partileder og Generalsekretær. For forfatter av dette dokument kan de synes som om enkelte tror at siden saker var diskutert i telefon, på Wire eller andre kanaler, forelå det beslutninger. Det er ikke korrekt. Beslutninger kan kun tas i formelle styremøter når minst 2/3 er tilstede. Dette går klart frem av vedtektene. Forberedelser til styremøter kan skje gjennom hvilken som helst kanal, men kan aldri regnes som beslutninger før behandling har skjedd.

Sentralstyret er nødt til å etablere rutiner for å unngå misforståelser i fremtiden. Fortiden er ikke interessant, bortsett fra i den hensikt å planlegge fremtiden. Fortidens feil er alles felles ansvar. Sentralstyret og dets medlemmer bærer dog det største ansvaret. Krav til rapportering kan kun komme fra Sentralstyret, og således kan hverken Partileder, Generalsekretær eller Sekretariatet kritiseres for manglende rapportering.

Saksordfører ønsker med dette å være krystallklar på at det ikke finnes mistillit i noen deler av organisasjonen. Vi er, og skal være, et team med felles mål.

Derfor foreslås det at det stemmes over at følgende, eller bearbeidet, forslagstekst:

“Sentralstyret har i dag vedtatt å igangsette arbeidet med en Instruks for rapportering. Instruksen legges ut på Wiki ført når den er ferdigbehandlet i Sentralstyret. Hovedfokus skal være på fremtid og ikke fortid. Vi beslutter i dette møtet, eller ved neste korsvei, hvem som skal lede arbeidet med instruksen.”

Styret har videre besluttet at arbeidet ledes av [Sett in navn eller tittel]. Videre har følgende medlemmer meldt seg frivillig til å bistå: [Navn eller tittel]

Grunnlagsdokumenter: Dokumentet: Rapportering til Sentralstyret: finnes vedlagt i denne epost Forslag til Sentralstyresak 6. februar 2017.

-Utsettes til neste sentralstyremøte For: Adrian, Tale, Mot: Avholdende:

Annet

Møteslutt: 21:00