Referat ordinært landsmøte 2015

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 4. feb. 2023 kl. 23:23 av Manuel (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

(Referatet er korrekt, formattering er i arbeid.) Original tekstdump uten formattering

finnes her Fil:Råreferat 3. ordinære landsmøte 2015 HiOA Oslo.pdf fra https://pad.piratpartiet.no/p/rarararararara

Tilbake til Landsmøter

Piratpartiets 3. ordinære landsmøte

21. og 22. mars

Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48

Innhold

Referat fra lørdag 21. mars 2015

Lenker til videoopptak er lagt inn for hvert tema i agendaen.

Møteforberedende poster 10:15 - 12:22

Åpning og leders tale

Øystein Jakobsen forteller om aktiviteten i Piratpartiet siste året og hva vi har i vente kommende valg og i tiden frem mot neste Stortingsvalg.

Valg av referent

Tale Haukbjørk Østrådal og Anders Kleppe ­ enstemmig.

Valg av møteleder

Fredrik Juel Hagen er enstemmig valgt som møteleder.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon og uten kommentarer.

Styrets beretning og årsrapport

samt informasjon og diskusjon om underslagssaken, ved organisatorisk nestleder Øystein Middelthun

Øystein Middelthun legger frem styrets beretning, og årsrapport og informerer om vår økonomiske situasjon. Får vi ikke utbetalt statsstøtte fra KMD på mandag er vi i praksis konkurs. Middelthun har kontaktet et tidligere sentralstyremedlem som kan gi Piratpartiet et lån slik at vi klarer å holde oss over vannet. Det besvares spørsmål om saken, og minnes om at personvernet til de innblandede skal bevares. Både sentralstyret og medlemmer i salen kommenterer at vi må innarbeide bedre rutiner på hvordan økonomien vår driftes. Våre prinsipper om åpenhet skal følges, og det foreslås at kontoutskrifter der personlig informasjon (f. eks. meldinger i kontingentinnbetalinger) er anonymisert offentliggjøres på månedlig basis.

Øystein Middelthun forteller om styrets aktivitet og inkluderer den siste tids hendelser i forbindelse med underslaget av piratenes økonomiske midler. Det stilles spørsmål om ikke landsmøtet bør behandle hvilke prosedyrer som skal brukes i forbindelse med behandling av utbetalinger for piratene. Noen mener at styret har gjort det som kan gjøres og har iverksatt rutiner som vil løse utfordringer med økonomiske disposisjoner i fremtiden. Det foreslås full åpenhet om rutinene rundt avtaler og økonomiske disposisjoner innad i Piratpartiet og dette bekreftes av organisatorisk styrmann som et prioritert område.

Vedtak: Årsberetningen tas til orientering.

Foredrag av Adam Kaleb Ernest 11:45

CEO i Follow My Vote, Inc. http://followmyvote.com / @AdamKalebErnest på Twitter.

Pause 12:22 - 12:40

Valg

Valg Partileder/Admiral

Tale Haukbjørk Østrådal har en kort presentasjon.

Resultat: Tale valgt enstemmig med bølgende ovasjoner.

Politisk nestleder/Styrmann

Tale forteller om Gorm Hanssen, som er opptatt med årsmøte i Sør­-Trøndelag, på vegne av Gorm. Gorm har vært meget aktiv i politiske spørsmål, og også i sekretariatet siden forrige ordinære LM. Han har vært pirat siden Piratpartiet ble formelt stiftet. Tale får flere spørsmål om sin egen presentasjon, ...og noen flere på vegne av Gorm

Valgt: Gorm valgt enstemmig med sittende ovasjoner.

Øvrige styremedlemmer/Mannskap

Manuel Lains holder kort presentasjon og legger spesiell vekt på at Piratpartiet må ha spesielt fokus på intern åpenhet og publisering på nett av alle interne forhold.

Daniel Ingar Davidsen forteller om seg selv.

Valgt: Begge to klappet inn med dansende ovasjoner ­ Manuel Lains og Daniel Ingar Davidsen er valgt som nye medlemmer i sentralstyret.

Valg av 3 varamedlemmer, prioritert rekkefølge

1. vara: Lasse Gregersen

2. vara: Øystein Jakobsen

3. vara: Tobias Brox

Valgt: Alle tre klappet inn i den nevnte rekkefølgen.

Valg av Revisor

mpr Revisjon, Oslo er foreslått av styret

Valgt: Ingen innvendinger (vedtatt umiddelbart etter lunsjpause)

Organisasjonssekretær/Generalsekretær

Utsatt til etter lunsj og etter "Veien mot lokale/regionale representanter".

Vi har to kandidaterAnders Kleppe som jobber frivillig i sekretariatet i dag.

Vi har også en kandidat (fyll inn navn) som har stilt per e­post, og som tidligere har jobbet i MDG.

Valgt: Anders Kleppe vedtatt ved akklamasjon, da det ikke var fremmet forslag om den andre kandidaten fra et medlem i Piratpartiet.

Lunsj 12:58 - ­14:04

Hilsningstale ved Admiral i Unge Pirater

samt kunngjøring av Unge Piraters representant i sentralstyret, ­Lasse Gregersen

Hilsningstale over Skype ved Lasse Gregersen, leder i Unge Pirater.

Lasse Gregersen forteller om siste året i Unge Pirater. Følg Lasse på IRC­kanalen til Piratpartiet.

Unge Pirater har forsøkt å være i opposisjon til moderpartiet og har lagt frem forslag til et par nye saker til behandling.

Veien mot lokale/regionale representanter. 14:15 - 14:30

Innlegg av Øystein Jakobsen.

Vi lager oversikt over hvordan fylkene ligger an i forhold til innlevering av valglister før fristen 31. mars 2015, kl 12:00.

Diskusjon om hvem som er ansvarlig for oppfølging i hvert fylke for å levere valglister innen fristens utløp.

Unge Pirater trenger støtte til medlemsrekruttering.

Pause 15.00 - 15:10

Partiets fremtidige strategi 15:10 - 15:40

Innlegg av Tale Haukbjørk Østrådal.

Piratpartiet trenger bedre struktur. Dette skal oppnås med å skille merkantile oppgaver fra de politiske.

Verving er viktig ­ damekampanje/vervekampanje er viktig å fokusere på for å få aktive medlemmer inn i organisasjonen.

Pressebilder av det nye sentralstyret legges ut på nett og wiki.

Piratpartiet har 20 klipp hos NTB for pressemeldinger. Vi bør 'time' disse pressemeldingene slik at vi får ut 20 stykker i 2015.

Landsstyret er en god idé å få satt i gang som et eget 'kontrollorgan' internt slik at vi kan få i gang piratdynamikken vi forsøker å få til å fungere.

Vi trenger nytt stemmesystem. Liquid.piratpartiet.no fungerer ikke etter forventning og kan ikke brukes i den stand systemet er i per i dag.

Tale kjenner lukten av kaffe og blir helt satt ut. Alle må ha kaffe!

Hun tar seg raskt inn igjen og går videre med...

...sette i gang kampanjer for å få inn donasjoner og gaver til valgkamp.

Merch og salg av effekter.

Info fra sekretariatet: Blir noe forsinket pga underslagssaken, men det blir fremlagt forslag om måter å organisere dette på ASAP uten å påføre Piratpartiet utgifter på forhånd.

Kjellsen­metoden

diskuteres og hvordan det er mulig å få til et stemmesystem som gjenspeiler den nye økonomiske hverdagen for Piratpartiet.

Tale legger ned veto mot tekniske diskusjoner på landsmøte etter at diskusjonene rundt stemmesystem drev litt sidelengs.

Ferdig 15:45

Behandling av saksliste del 3.1 Tid: 15:45 - 16:30

Vedtekter

Øystein Middelthun har 3 separate forslag til endring av vedtektene:

Endringsforslag 1:

Forslag til vedtektsendring: Innføre landsstyre i Piratpartiet

Nytt punkt, §5.5:

§5.5 Landsstyret

§5.5.1 Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, 
vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.

§5.5.2 Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for 
fylkesleder dersom det er nødvendig. 
Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. 
Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme.

§5.5.3 Landsstyret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

§5.5.4 Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer 
krever det. Digital deltagelse er tillatt.

§5.5.5 Landsstyret fungerer som øverste tvisteorgan i saker som ikke krever landsmøtevedtak. 
Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av disse vedtektene.

§5.5.6 Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av landsstyret er til stede.
Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

Under § 5.3 føyes som følge til:

8. Landsstyret, jfr § 5.5

§ 8.2.1 endres fra:

Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet. Dette fastsettes av sentralstyret.

til:

 8. Landsstyret, jfr § 5.5

Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet. Dette fastsettes i en enighet 
mellom landsstyret og sentralstyret.

§ 5.2 endres fra:

Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av sentralstyret.

til:

Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsstyret.

Nytt punkt føyes inn mellom nåværende § 6.3 og § 6.4. Senere nummerering og referanser endres som en følge av dette.

§ 6.4 Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet. Det lokale fylkeslaget er ansvarlig for det praktiske 
rundt landsmøtet, i samarbeid med Sentralstyret og Sekretariatet.

Det kan foretas kosmetiske eller numeriske endringer for å tilpasse dette forslaget til det endelige vedtektsresultatet.

Endringsforslag til forslag 1
§5.5.2 Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for 
fylkesleder dersom det er nødvendig. 
Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. 
Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme.

Tillegg foreslått:

Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralstyret og selv 
representere fylkesstyret.

Votering 1:

Endringsforslag til forslag 1 fra Thomas Gramstad

Vedtatt med 17 stemmer for, 6 stemmer mot

Votering 2:

Vedtektsendring: Innføre landsstyre i Piratpartiet

Vedtatt med 19 stemmer for, 1 stemme mot

Endringsforslag 2:

Øystein Middelthun:

Forslag til vedtektsendring: Endre stillingstittelen til leder for sekretariatet.

Alle forekomster av «organisasjonssekretær» og «partisekretær» i vedtektene endres til «generalsekretær».

Votering 3:

Vedtektsendring, endre stillingstittelen i vedtektene til "generalsekretær":

Vedtatt med

17 stemmer for,

1 stemme mot

Endringsforslag 3:

Øystein Middelthun:

Forslag til vedtektsendring: Avpassing av uttrykk for flertall

Forekomster av «vanlig flertall», «alminnelig stemmeflertall» og «ordinært flertall» endres til «alminnelig flertall». (Ref. https://no.wikipedia.org/wiki/Alminnelig_flertall)

Votering 4:

Vedtatt med

15 stemmer for,

4 stemmer mot

Pause 16:34 - ­16:54

Behandling saksliste del 3.2 Tid: 16:40 - 17:30

Kjerneprogram

Flere forslag til endringer i kjerneprogrammet ble fremmet av to medlemmer. Endringer i kjerneprogrammet kan ken skje etter en grundig prosess, ref: §3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall.

Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg.

Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogrammer skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.

Disse forslagene må derfor avvises inntil videre. Det fremmes istedet forslag om revidering av kjerneprogrammet. Ettersom flertallet av saker ble fremmet av Targeir Attestog, foreslås han å lede programkomitéen, for å fremme et grundig arbeid til landsmøtet 2016.

De avviste sakene er tilgjengelige her.

3. ordinære landsmøte avviste saker

Votering 5:

Sakene er avvist av landsmøte

Programbanden:

 • Targeir Attestog,
 • Thomas Gramstad,
 • Daniel Davidsen,
 • Øystein Jakobsen og
 • Øyvind A. Holm.
 • Vegard Pettersen har meldt på IRC at han ønsker å være med i programkomiéen.

Varamedlemmer:

 • Øystein Røysland Sørlie

Videre ønskes bekreftelse på at Programkomitéen kalles Programbanden.

Votering 6:

Programbanden er heretter sammensatt som beskrevet.

6 ordinære medlemmer og ett varamedlem.

---

Politisk debatt i dag for morgendagens saker/avstemminger om politiske saker.

Forbehandling av saksliste del 3.3

Valgkampsaker

Foruten forslagene under kom det også inn to andre saker som måtte avvises ettersom de var formulert slik at de ikke kunne stemmes over.

Forslagsstillerne fikk anledning til å revidere sine forslag før den endelige avgjørelsen. Sakene er tilgjengelige her. Avviste saker

Forslag 3.1

Thomas Gramstad: Valgkampsaker

Jeg foreslår følgende saker som PIR­valgkampsaker til førstkommende og senere valg. Sakene stemmes over hver for seg, uavhengig av hverandre.

Alle sakene er nasjonale, men kan gis lokal forankring, utforming og relevans til andre lokale saker. Men fordi de er nasjonale trenger sakene å ha et landsmøtevedtak i ryggen.

Forskjellige lokallag, fylkeslag osv. kan samarbeide om slike saker som dette.
 • Folkeavstemning om EØS­avtalen
 • Nei til salg av Statskog
 • Nei til salg av Flytoget
 • Ja til NILUs tiltaksplan mot luftforurensning fra trafikk

Ref. http://www.ivarjohansen.no/temaer/miljo­kollektivtrafikk/5132­dagens­advarsel­til­oslo­myeforurenset­luft­mange­bor­holde­seg-inne.html

Piratpartiets landsmøte har tidligere vedtatt å utrede borgerlønn.

Jeg ber årets landsmøte om å vurdere om borgerlønn kan være en god valgkampsak allerede nå.

Jo Øiongen: Piratpartiets holdning til kommunesammenslåing

Foreslår å la dette styres av det enkelte lokallag. Argumentet for dette er at det er så mange lokale hensyn å ta at det er lite hensiktsmessig, og direkte vanskelig, å være kun for eller kun imot kommunesammenslåing uten at en ender opp med å overstyre viktige lokale hensyn.

Foreslår som følge av dette å se bort fra antallet innbyggere som er i en kommune som begrunnelse for sammenslåing, og heller oppfordre til å se på lokale forhold som boligmarked, boligmønster, arbeidsmarked, eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur. Dette må samles som ett sammenslått hensyn som ses opp mot behovet for å bygge en kommuneadministrasjon og kommune drift som er stor nok til å gi et fullverdig kommunalt tilbud til alle kommunens innbyggere.

Jo er ikke fysisk tilstede i Oslo, men saken ble diskutert uten hans tilstedeværelse. Det er tydelig at de fleste mener Piratpartiet har mye å bidra med i saker om kommunesammenslåinger.

Behandling av saksliste 3.1 fortsettes Dag 2

Møteslutt og mingling 17:30 - 17:45

Dag 1 av Piratpartiets landsmøte hevet av ordstyrer kl 17:29

Landsmøtet fortsetter søndag 22. mars samme sted, Høgskolen i Oslo og Akershus, IRC, Skype og alle andre steder du finner pirater.

Agenda søndag 22. mars

Møtet ble startet 11.03

Behandling av saksliste del 3.3 ­ Valgkampsaker 11:03 - 11:42

Emnet ble påbegynt dag 1. Se referat over.

Jo Øiongen: Piratpartiets holdning til kommunesammenslåing fortsettes

Øyvind A. Holm presenterer en epost fra Jo med uttalelse til forslaget.

Det blir en lengre sesjon med copy/paste. #denSomVenterosv ­ Se IRC­kanalen for detaljer.

Øyvind leser forslaget fra wiki høyt og etterpå nevnte epost.

Et par kommentarer etterpå.

Targeir Attestog: Studielån og stipend

Dette punktet var opprinnelig ment å være en endring i kjerneprogrammet, men ettersom det må vente til neste år ønsket Targeir at det ble fremmet som valgkampsak.

Targeir snakker om forslaget. En del meningsutveksling om konsekvenser av dette forslaget også sett i relasjon til borgerlønnutredningen som tidligere er vedtatt av Piratpartiet.

Votering diskuteres. Det besluttes at forslaget skal sendes til Programbanden.

Pause 11:15­ - 11:20

Vi forsøker å få tak i de som ikke har møtt opp i møtelokalene ennå

Det kommer fram av diskusjonen at lokallagene står så fritt som mulig til å utarbeide sine lokale valgkampsaker, men at landsstyret som det ble vedtatt å etablere i går skal være overprøvende instans og følge opp at sakene er i tråd med kjerneprogrammet og vedtektene.

Fortsatt Behandling av saksliste del 3.3 ­ Valgkampsaker

Forslag til valgkampsak: Folkeavstemning om EØS­-medlemsskap:

Votering 7:

Vedtatt med

12 stemmer for og

2 stemmer mot.

Forslag til valgkampsak: Nei til salg av Statskog:­­­­

Det framkommer fra salen at saken ikke er godt nok dokumentert, og at vi ifølge kjerneprogrammet skal jobbe med faktabasert politikk. Det er derfor ikke klart at landsmøtet kan behandle valgkampforslagene når vi ikke kan se at disse er tilstrekkelig faktabaserte.

Ordstyrer foreslår en revotering. Resultat av revotering: "Jeg mener at Statskog­saken ikke kan stemmes over" (i henhold til kjerneprogrammet): Vedtatt med 13 stemmer for og 1 stemme mot.

Voteringen 8:

Saken om salg av Statskog kan ikke stemmes over.

Forslag til valgkampsak: Flytogsaken

Det besluttes å stemme over om saken er belyst iht. Kjerneprogrammet.

Votering 9:

Enig 12, uenig 2 ­ Flytogsaken kan ikke stemmes over.

Forslag til valgkampsak: ILU­saken kan ikke stemmes over iht Kjerneprogrammet

Votering 10:

Enig 8, uenig 6

Forslag til valgkampsak: Forslaget om borgerlønn kan ikke stemmes over iht Kjerneprogrammet

Votering 11:

Enig 4, uenig 11 ­ Forslaget er forkastet.. Borgerlønn kan stemmes over.

Forslag til valgkampsak: Vurdering om borgerlønn kan være en god valgkampsak.

Thomas gir en utvidet forklaring av forslaget . Forslag: Landsmøtet mener borgerlønn kan være en god valgkampsak i 2015. Landsstyret skal utarbeide i hvilken form borgerlønn skal inkluderes i valgkampen.

Dette skal skje i god tid før valgkampen, senest 1.juli.

Votering 12:

Vedtatt med

12 stemmer for og

4 stemmer mot.

Forslag: Piratpartiets holdning til kommunesammenslåinger

Votering 13:

Enig 13,

uenig 4 ­

Forslaget er vedtatt. Det er opp til hvert enkelt lokallag å bestemme hvordan dette håndteres lokalt.

Tyve minutter lunsj, startet 13.20

Start 13:40

Tale diskuterer resultatet etter lederseminaret og tar imot forslag til lokale og regionale saker.

Luftforurensing i enkelte byer blir nevnt. Ren luft er et krav Piratpartiet kan stille seg bak på bakgrunn av f.eks. Piratkodeksen.

Tale har ikke helt koll på hva NOx er. Hahahahaaaaaaarrrrr!

Kommentar til et uoffisielt innlegg av Bjørn Gotheim under pausen. TTIP. Piratpartiet må oversette internasjonale piratdokumenter om dette, så er vi klar for TTIP debatt i Norge.

Lite forslag og sakene diskuteres kontinuerlig mellom landsmøtene.

Opp med Reddit ­ / Uoffisielt vedtatt.

Foredrag av Sturle Sunde 13:57 - 15:02

CEO i Bitmynt AS

sturle@bitmynt.no

Ferdig 15:02

Pause 5 minutter

Pause ferdig 15:10

Behandling av saksliste del 3.4 ­ Annet 15:10 - 15:45

Thomas Gramstad: Valglister

Piratpartiet skal ikke sette opp personer mot deres vilje på valglister. Tillitsvalgt som bryter mot dette kan fratas sine verv, og i grove tilfelle ekskluderes.

Votering 14:

Vedtatt med

12 stemmer for og

0 stemmer mot.

Manuel Lains og Christian Lains: Kryptovaluta og desentralisering

Forslaget i sin helhet som PDF https://wiki.piratpartiet.no/images/f/fe/Lains_Kryptovaluta_og_desentralisering.pdf

Forslaget i sin helhet som OpenDocument Text https://wiki.piratpartiet.no/images/8/85/Lains_Kryptovaluta_og_desentralisering.odt

Manuel legger fram forslaget muntlig.

Innspill fra salen: Å sile ut spesifisering av avstemmingsverktøy fra forslaget, for så å behandle forslaget som helhet.

Piratpartiet vil:

 • Jobbe for et fornuftig regelverk for Bitcoin og annen kryptovaluta (1,4,8)
 • Identifisere og peke på hvordan norsk regelverk avviker fra land og stater som er verdensledende på kryptovaluta (8)
 • Forsvare retten til bruk av anonyme betalingstjenester, kontanter såvel som digitale systemer (1,2,3,4)
 • Forsvare retten til bruk av anonyme sosiale nettverk og kommunikasjonstjenester (2,3)
 • Forsvare retten til bruk av kryptografi og privat P2Pkommunikasjon (1,2,3,4)
 • Være åpne for nye, desentraliserte, løsninger for notarvirksomhet, smarte kontrakter og finans (1,4,8)
 • Støtte opp om nye kryptografibaserte løsninger som gir individet kontroll over sin egen sensitive informasjon og identitet (4,5)
 • Benytte åpne, blokkjedebaserte avstemningsverktøy til å kjøre rådgivende avstemninger om aktuelle saker (6,7) ­ Endret ordlyd, se under.

Forslag fra forslagsstiller: Å endre ordlyden i siste punkt til "Se på muligheten til å benytte blokkjedebaserte avstemningsverktøy til å kjøre rådgivende avstemninger om aktuelle saker."

Votering 15:

For 14,

imot 2.

Forslaget er vedtatt som offisiell Piratpartipolitikk.

Jo Øiongen: Endring av partiets navn, alternativt navn på partiet

Piratpartiet har, slik jeg opplever det, utfordringer med å bli tatt seriøst med det navnet partiet har. En møtes med latter og himling med øynene når en nevner partiets navn, og en kommer aldri frem til å få presentert partiets politikk og partiets visjoner.

Foreslår derfor å legger til en undertittel til partiets navn slik at partiets fulle navn blir;

Piratpartiet ­ Et tverrpolitisk parti.

Piratpartiet er et parti som ikke passer til noen av de tradisjonelle inndelingene av partilandskapet. Piratpartiet vandrer fra rød til blå politikk, alt etter hva en snakker om. Jeg mener at ved å proklamere seg som et tverrpolitisk parti så vil en få formidlet budskapet om at Piratpartiet som er et pragmatisk parti som alltid søker de mest optimale løsninger. Som skrekkeksempel har en den kommunistiske tanken om at alt skal eies av staten, og på motsatt banehalvdel liberalistene som mener at det ikke skal være noen offentlig innblanding.

Piratpartiet er, slik jeg oppfatter det, ikke så opptatt av ryggmargsideologi, men mer opptatt av å belyse alle sider av en sak for å så se hvilken løsning som er den beste, eventuelt minst dårlige.

Votering 16:

For 13,

imot 2.

Forslaget er forkastet.

Pause 15:45 - ­16:00

Fri diskusjon ­ Etter forslag fra hvem som helst 16:00­ - 16:40

Stikkord: Lederseminar

Pirate Parties International

Tale legger fram at Piratpartiet trenger delegater til Pirate Parties Internationals online generalforsamling og til Pirate Parties International sin IRL­generalforsamling i juli. En delegat melder seg, resten bes melde sin interesse hos internasjonalt team.

Tilgang til kommunikasjon fra internasjonale pirater foregår på mailingliste her https://lists.ppinternational.net

Representanter fra Norge får tilgang godkjenning fra nasjonalt styre og PPI.

Ny logo, samme budskap

Anders legger fram forslag til ny logo, med vikingskip inni signeten og ny font i logoen og spør om landsmøtet ønsker å godkjenne ny logo.

Forslagsstiller foreslår å behandle saken senere. Saken sendes videre til landsstyret ved akklamasjon.

Offisiell avslutning og mingling. 16:40­ - 17:00

Spis resten av frukten!

Offisiell avslutning 17:00.

Tusen takk for et meget vellykket landsmøte 2015 på UiOA.