Retningslinjer for Saksdatabasen

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 20. sep. 2020 kl. 15:40 av Freqmod (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Saksdatabasen inneholder saker piratpartiet mener noe om utover kjerneprogrammet.

Her kommer vedtak fra landsmøtet i begynnelsen av juni 2013 om hvordan vi vedtar saker til saksdatabasen via liquid feedback.

Prosess for utarbeidelse av saksdatabase vedtatt lørdag 08.06.2013

(der forslaget vedtatt søndag 09.06.2013 er forskjellig fra dette forslaget overprøver forslaget fra søndag dette forslaget)

Breddepolitisk utvikling av saker i det norske piratpartiet

Formål

 • Øke de relle valgmulighetene for velgerne
 • Motvirke skjult påvirkning fra særinteresser
 • Mer fordeling av makten
 • Sikre prosessen mot vingling og kupping ved at f.eks medier øker søkelyset på noen få saker, og at andre saker blir ignorert (Ivareta meningsstabilitet i saker som krever det)
 • Større etterrettelighet og kontroll på om politikerene følger opp saker etter valget, eller bryter løfter
 • Realistisk gjennomførbar prosess
 • Ha klare meninger om saker før valget så velgerne kan vite hva vi står for

Bakgrunn

I dagens politiske system stemmer man på et parti uansett om man er fullstendig enig i alle sakene eller ikke. Man må velge det partiet man er mest enig med, og så akseptere at de ikke mener det samme som deg på alle saker. Dette gjør at enkeltsaker det er flertall for blant folket kan bli stemt ned, fordi flertallet går på tvers av partigrensene og regjeringskonstellasjonene fører til at de blir ikke vedtatt.

Dette ønsker piratpartiet å gjøre noe med på sikt ved å redusere stortinget til administratorer og ha egne politiske grupperinger som utformer meninger og politikk hvor velgerne kan kombinere politikken på forskjellige saksområder. Forskjellige fraksjoner i partiet kan lage sine egne pakker om saker de er opptatt av. For eksempel kan man ha en sosialistisk pakke som er opptatt av en sterkere offentlig sektor og en liberalistisk pakke for større privat sektor. Vi ser at dette er en radikal endring av hvordan demokratiet fungerer. Derfor vil vi innføre denne prosessen internt i partiet for å få erfaringer og å vise at det er en bedre måte å utforme politikk på enn dagens system.

Piratpartiet ønsker å ha meninger om saker før de kommer opp på stortinget slik at velgerne vet hva vi står for. Derfor vil vi lage en database over våre saker og meninger i stedet for et detaljert program. Vi ønsker også at våre stortingsrepresentanter skal tale våre medlemmers sak direkte og at det er tydelig og etterprøvbart hvor forankret sakene er i. Derfor vil vi legge inn saker der representantene skal stemme i databasen og ha en rådgivende avstemning før representantene stemmer på stortinget.

Piratpartiet ønsker også et levende saksmangfold og en flat struktur, og ikke at saker kun kan vedtas i partiet på landsmøtet en gang i året. Derfor kan alle medlemmer foreslå saker til enhver tid.

Ny prosess

Man kan se på dagens politiske situasjon i Norge som en situasjon med tre menyer med politikk det er mulig å stemme på. Man kan kanskje velge mellom noe av tilbehøret ved å stemme på et lite støtteparti; f.eks. mellom pommes frites eller bakt potet ved å velge et støtteparti, men hvis man vil ha båtpoteter finnes det ingen som tilbyr det. Da har man ikke noen reell makt, dette kan føre til politikerforakt, eller lavere oppslutning om valget.

Vi ønsker at våre stortingsrepresentanter skal tale våre medlemmers sak direkte og at det er tydelig og etterprøvbart hvor forankret sakene er i partiet. Vi ønsker at medlemmene skal kunne debattere saker og komme med anbefalinger til politikerne løpende, mellom landsmøter. Vi vil fremdeles at politikerne skal kunne gå mot forslag som kommer, spesielt som del av et kompromiss. Dersom politikerne velger å gå bort i fra anbefalingene krever vi en saklig begrunnelse. En oversikt over slike unntak vil presenteres før hvert valg slik at man kan stemme ut kandidater man synes ikke gjør en god nok jobb.

Alle partimedlemmene ønsker ikke nødvendigvis å sette seg inn i og stemme over alle saker som kommer til Stortinget. Derfor ønsker vi å tilby folk pakker med politikk som de kan stemme for, men at det skal være mulig å overstyre pakkene for saker man er spesielt opptatt av. Forskjellige fraksjoner i partiet kan lage sine egne pakker om saker de er opptatt av. For eksempel kan man ha en sosialistisk pakke som er opptatt av en sterkere offentlig sektor og en liberalistisk pakke for større privat sektor.

For å utarbeide budsjetter og saker som er i konflikt med hverandre ønsker vi et system der man kan gi poeng til saker som man er mer opptatt av.

Ny prosess

Piratpartiet skal ikke ha et eget breddeprogram eller valgprogram. I stedet skal det utformes en database over saker og meninger som medlemmene har stemt over. Sakene i databasen kan ikke bryte med prinsipprogrammet. Når sakene er stemt over er de offisiell piratpartipolitikk. Sakene kan så brukes i valgkampmateriell, debatter osv. Avstemningen foregår i Liquid Feedback eller liknende verktøy der det er mulig å delegere ansvar for saksområder. Medlemmer, organisasjoner, partier, fylkeslag osv. kan lage pakker med forslag som man kan delegere til de som lager pakken innenfor hvert saksområde. Deretter kan man overskrive saker (dvs. justere forslaget) man er spesielt opptatt av innen disse områdene.

Overordnet prosessbeskrivelse

Fra piratpartiet -> saksdatabase

 1. Forslag om saker
 2. Debatt
 3. Avstemning

Fra Stortinget/regjering -> saksdatabase

 1. En stortingsproposisjon / høring el.
 2. Sak fra proposisjonen inn i LF.
 3. Avgjørelse i LF -> database, veiledende for avstemning.

Fra program til stortingsforslag

 1. Nominer sak fra databasen som forslag.
 2. Avstemning/prioritet om forslag hver måned.
 3. Forslag.

Detaljert prosessbeskrivelse

Piratpartiet -> saksdatabase

Alle piratpartimedlemmer (som har vært medlemmer i minst 30 dager) kan komme med forslag, men de må følge en fast form, være saklige og ikke stride med kjerneprogrammet. Piratbanden kan underkjenne forslag, med en saklig begrunnelse. Sakene vil fremdeles være synlige for alle medlemmer, men det vil ikke bli startet avstemning. Underkjennelser kan ankes til sentralstyret. Alle forslag som godkjennes og legges inn i systemet må annonseres til stemmeberettigede via mail, slik at alle får mulighet til å delta.

Saksgang: 1. Forslag sendes inn til programbanden 2. Programbanden godkjenner/underkjenner forslaget 3. Programbanden fastsetter behandlingstid for forslaget innenfor en gitt ramme. 3. Programbanden legger forslag inn i Liquid Feedback (eller liknende verktøy) 4. Debatt 5. Evnt. ny revisjon av forslaget 6. Avstemning

Fra Stortinget/regjering -> saksdatabase

Stortingsproposisjoner og andre saker som går ut på høring blir også lagt inn som saker av programbanden innen en uke etter de blir offentliggjort. I disse sakene blir oversikter over høringssvar og lignende lenket fra sidene. Dersom det finnes meninger fra partiet i disse sakene allerede vil disse sakene bli utvidet og en ny avstemning vil i så fall kun inneholde alternativer som passer med det tidligere vedtaket. Når det er avstemning i Stortinget skal alle piratpartiets representanters stemmer legges inn sammen med svaret samt lenke til stortinget.no, holderdeord.no (og/eller lignende tjenester).

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en prosess blant medlemmene på grunn av kort tid fra forslaget kommer til votering må representantene begrunne avstemningen i tidligere vedtak partiet har gjort som de mener er relevante. Dersom det ligger forslag om saken fra før siste valg som er mer enn ett år gamle kan stortingsrepresentantene se bort fra dem dersom de mener det er nye saker som motstrider de gamle sakene. Dersom mer enn 50% av piratpartiets representanter gjør dette vil saken automatisk komme opp til ny vurdering/avstemning.

Fra program til stortingsforslag

Hver måned når det er stortingssesjon kan piratpartiet nominere et begrenset antall saker som de mener representantene skal fremme som forslag på stortinget. Disse nomineres ved hjelp av et poengbasert system i Liquid Feedback eller tilsvarende verktøy.

Utforming av budsjettforslag og prioritering mellom saker i koflikt med hverandre

 • Forslag til punkter på budsjettet gies poeng ettersom hvor viktig man mener at de er. Forslagspakker gis også poeng. Disse kombineres sammen med kostnader til forslaget og brukes til å prioritere forslaget, og hvor dyre alternativer som skal velges.

Suksessmål

 • En levende løpende debatt blant piratpartiets medlemmer hvor minst 33% av medlemmene er innom en gang i måneden eller mer.
 • Flere reelle deligeringspakker på viktige områder.
 • Et saksgrunnlag som gir oss slagkraft i valgkampen.
 • At stortingssaker blir lagt inn og stemt over blant medlemmene.

Kontinuerlig forbedring

 • Til neste år bør man gå igjennom alle frister og formål og se om de er ivaretatt. Man bør også se etter om noen har greid å utnytte svakheter i systemet.
 • Man bør se etter måter å øke oppslutning og bruken av systemet dersom den ikke er god nok.