Sør-Trøndelag Piratparti

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 25. sep. 2021 kl. 06:19 av Gormpirat (diskusjon | bidrag) (Vedtekter)
Hopp til: navigasjon, søk

Styre

Sittende styre for Sør-Trøndelag Piratprti ble valgt inn 21.03.2015:

  • Leder: Gorm Hanssen
  • Nestleder: Øyvind Eikrem
  • Styremedlem: Davor Poljcic
  • Styremedlem: Per Kjellsen
  • Styremedlem: Marton Teilgård
  • Styremedlem: Pål D. Ekran
  • Styremedlem: Roger Kamben

Kontaktinformasjon

styret.sor-trondelag@piratpartiet.no

Vedtekter

VEDTEKTER SØR-TRØNDELAG PIRATPARTI §1 Formål Sør-Trøndelag Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Sør-Trøndelag Fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program,vedtekter og vedtak. Sør-Trøndelag Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket.

§2 Organisasjonens oppbygging Sør-Trøndelag Piratparti består av de medlemmer av Piratpartiet som ved innmelding i Piratpartiet oppgir sitt bostedsfylke som Sør-Trøndelag.

§3 Årsmøtet 1. Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. 2. Stemmerett under årsmøtet gis til de medlemmer som har vært medlem av fylkespartiet i st 30 dager forut for årsmøtet. 3. Saksliste for årsmøtet består av styrets innstillinger. 4. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg gjennomføres et omvalg. Hvis det fortsatt er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 5. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med Kaptein/leder, Styrmann/nestleder og fem (5) ordinære medlemmer. Alle styreverv velges for 2 år der Kaptein/leder, Styrmann/nestleder og to (2) ordinære styremedlemmer velges partallsår og tre (3) ordinære styremedlemmer velges oddetallsår. 6. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når det fremmes et krav om det med støtte fra 1/4 av medlemmene. Saksliste for ekstraordinære årsmøter begrenses til den som foreligger innkalling fra styret eller hvert enkelt krav ved medlemsinitierte møter. Ekstraordinære årsmøter kan holdes digitalt.

§4 Styret 1. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet. 2. Alle som velges til styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet. 3. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet. 4. Et styremøte må ha minst 5 styremedlemmer tilstede for å være vedtaksdyktig. Digital deltakelse er godkjent som tilstede. Kun medlemmer av styret har stemmerett ved styremøter.

§5 Nominasjoner Lister til valg vedtas av årsmøtet i valgåret. Nominasjonskomité velges av foregående årsmøte. Etter årsmøtet blir vedtatt liste gjort offentlig tilgjengelig.

§6 Kontingent Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte.

§7 Regnskap & Revisjon Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører eller en revisor omnødvendig. Regnskapsfører eller revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor eller regnskapsfører skal avgi beretning til årsmøtet.

§8 Vedtekter For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets sentralstyre. Endringer i disse vedtekter kan kun foretas av Sør-Trøndelag Piratpartis årsmøter. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets sentralstyre.

§9 Oppløsning Sør-Trøndelag Piratparti kan oppløses dersom årsmøtet vedtar det med 4/5 flertall. Ved oppløsning tilfaller Sør-Trøndelag Piratpartis eiendeler Piratpartiet

Møtereferat