Forskjell mellom versjoner av «Sør-Trøndelag Piratparti Vedtekter»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (Spellcheck ;))
(formattering lagt til, slik at § kommer tydeligere frem)
 
Linje 1: Linje 1:
 
{{Beskytt}}
 
{{Beskytt}}
  
== NAVN ==   
+
= § 1 NAVN =   
  
 
Fylkeslagets navn er Sør-Trøndelag Piratparti   
 
Fylkeslagets navn er Sør-Trøndelag Piratparti   
  
== FORMÅL ==   
+
= § 2 FORMÅL =   
  
 
Sør-Trøndelag Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Sør-Trøndelag fylke, i samsvar med  piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.   
 
Sør-Trøndelag Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Sør-Trøndelag fylke, i samsvar med  piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.   
  
== MEDLEMSSKAP == 
 
  
=== Hvem kan bli medlem ===  
+
= § 3 MEDLEMSSKAP =  
 +
 
 +
'''3.1''' Hvem kan bli medlem   
  
 
Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet  kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.   
 
Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet  kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.   
  
=== Doble medlemsskap ===  
+
'''3.2''' Doble medlemsskap   
  
 
Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter. Med doble medlemsskap menes en person som innehar to verv innenfor Piratpartiet.  Oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.   
 
Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter. Med doble medlemsskap menes en person som innehar to verv innenfor Piratpartiet.  Oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.   
  
=== Medlemsrettigheter ===  
+
'''3.3''' Medlemsrettigheter   
  
 
Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.
 
Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.
  
== ORGANISASJON == 
 
  
=== Partiorganer ===   
+
= § 4 ORGANISASJON
 +
 
 +
 
 +
'''4.1''' Partiorganer ===   
 +
 
 +
Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene,
 +
 
 +
Piratstudentene i Sør-Trøndelag (PST  Sør-Trøndelag) og deres styrer. Unge Pirater kan
 +
 
 +
utnevne en representant til de organer de ønsker. 
 +
 
 +
'''4.2'''Årsmøtet 
 +
 
 +
Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av
 +
 
 +
mars hvert år. Fylkesstyret  kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier
  
Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene, Piratstudentene i Sør-Trøndelag (PST   Sør-Trøndelag) og deres styrer. Unge Pirater kan utnevne en representant til de organer de ønsker. 
+
det.    
  
=== Årsmøtet ===   
+
'''4.3''' Digitale møter ===   
  
Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret  kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det. 
+
Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent
  
=== Digitale møter === 
+
beslutningsteknologi. Alle  medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.
  
Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent beslutningsteknologi. Alle  medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.
 
 
    
 
    
== FYLKESSTYRET ==  
+
= § 5 FYLKESSTYRET =   
 +
 
 +
'''5.1''' Funksjon 
 +
 
 +
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de
 +
 
 +
vedtak som blir fattet av  fylkesårsmøtet. 
 +
 
 +
'''5.2''' Møter 
 +
 
 +
Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte
 +
 
 +
som lederen eller to styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst
 +
 
 +
halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller en nestleder. Møtene
 +
 
 +
avholdes enten fysisk eller digitalt, etter avtale. Alle betalende medlemmer har talerett, og
 +
 
 +
kan sende inn forslag til saker de ønsker behandlet på ordinære styremøter pr.mail.
 +
 
 +
'''5.3''' Innkalling
 +
 
 +
Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder en
 +
 
 +
nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets
 +
 
 +
medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet
 +
 
 +
på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur. 
 +
 
 +
Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag. 
 +
 
 +
'''5.4''' Arbeidsoppgaver 
 +
 
 +
Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles
  
=== Funksjon === 
+
valglister for Piratpartiet i  flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere
  
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av   fylkesårsmøtet.   
+
arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført fylket.   
  
=== Møter ===  
+
'''5.5''' Undergrupper og nominasjoner etter § 7  
  
Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller to styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller en nestleder. Møtene avholdes enten fysisk eller digitalt, etter avtale. Alle betalende medlemmer har talerett, og kan sende inn forslag til saker de ønsker behandlet på ordinære styremøter pr.mail.
+
Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt
  
=== Innkalling === 
+
over hvem som er med i de  forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i
  
Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder en nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur.   Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.  
+
gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at  nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.  
  
=== Arbeidsoppgaver === 
+
 
  
Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i  flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i  fylket. 
+
= § 6 FYLKESÅRSMØTET = 
  
=== Undergrupper og nominasjoner etter § 7 === 
+
'''6.1''' Fylkeslagets årsmøte og innkalling:   
  
Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de  forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at  nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.  
+
For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31.  
  
== FYLKESÅRSMØTET == 
+
desember foregående år.  Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta
  
=== Fylkeslagets årsmøte og innkalling: === 
+
med talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før
  
For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31. desember foregående år.  Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.   
+
årsmøtet.   
  
==== Frister ==== 
+
'''6.2''' Frister  
  
 
Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for  kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.  Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.   
 
Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for  kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.  Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.   
 
   
 
   
==== Digitalt årsmøte ==== 
+
'''6.3''' Digitalt årsmøte  
 
   
 
   
 
Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.
 
Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.
  
=== Konstituering av årsmøte: ===  
+
'''6.4'''  Konstituering av årsmøte:   
 
   
 
   
 
* Godkjenning av innkalling  
 
* Godkjenning av innkalling  
Linje 81: Linje 129:
 
* Eventuelt valg av tellekorps  
 
* Eventuelt valg av tellekorps  
 
   
 
   
=== Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet: === 
+
'''6.5'''  Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:  
 
* Årsberetning fra styret  
 
* Årsberetning fra styret  
 
* Regnskap/økonomirapport  
 
* Regnskap/økonomirapport  
Linje 90: Linje 138:
 
* Kasserer utnevnes av styret
 
* Kasserer utnevnes av styret
  
=== Styret === 
+
'''6.6'''  Styret 
 +
 
 +
Styret skal bestå av leder (kaptein) og en til syv medlemmer (mannskap), herav en til to
 +
 
 +
nestledere (styrmenn), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Sør-Trøndelag.
 +
 
 +
Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg  hvert år. Leder velges
 +
 
 +
for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. For
  
Styret skal bestå av leder (kaptein) og en til syv medlemmer (mannskap), herav en til to nestledere (styrmenn), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Sør-Trøndelag. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg  hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. For å skifte ut styret kreves alminnelig flertall.  Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem  innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag. 
+
å skifte ut styret kreves alminnelig flertall.  Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer  
  
=== Ekstraordinært årsmøte === 
+
og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem  innkomne forslag og
  
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i fylket krever det.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes  av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med   minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes  av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.   
+
eventuelt komme med egne forslag.   
  
=== Voteringsregler i fylkeslaget  ===  
+
'''6.7''' Ekstraordinært årsmøte 
  
Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale
+
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i
 +
 
 +
fylket krever det.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er
 +
 
 +
angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes  av fylkesstyret. Møtet kan også
 +
 
 +
avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med 
 +
 
 +
minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet
 +
 
 +
avholdes digitalt kan det settes  av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært
 +
 
 +
årsmøte. 
 +
 
 +
'''6.8'''  Voteringsregler i fylkeslaget   
 +
 
 +
Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig,  
 +
 
 +
alternativt på digitale
 
plattformer  og anonymt.  
 
plattformer  og anonymt.  
Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall.  
+
Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig  
 +
 
 +
flertall.  
 
Ved valg av  leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene.  
 
Ved valg av  leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene.  
Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.  
+
Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har  
Medlemmer som er forhindret fra å delta på årsmøtet, har også rett til å utnevne et annet medlem for å stemme i sitt sted, i henhold til §3.3
+
 
 +
fått flest stemmer.  
 +
Medlemmer som er forhindret fra å delta på årsmøtet, har også rett til å utnevne et annet  
 +
 
 +
medlem for å stemme i sitt sted, i henhold til §3.3
 +
 
 +
'''6.9''' Protokoll 
 +
 
 +
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager
 +
 
 +
etter fylkesårsmøtet. Endelig  godkjenning av protokollen skjer i det første
  
=== Protokoll === 
+
fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes  ved
  
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter fylkesårsmøtet. Endelig  godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes  ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.  
+
avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.  
  
=== Revisor === 
+
'''6.10''' Revisor  
 
   
 
   
Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget er revisjonspliktig.  Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer internt i fylkeslaget.
+
Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom  
 +
 
 +
fylkeslaget er revisjonspliktig.  Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om  
  
== ØKONOMI ==
+
offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer
  
Fylkeslaget og/ eller fylkesstyre har på ingen måte anledning til å vedta administrative utgifter på mer enn 12.5% av fylkeslagets samlede midler veiledende, pluss minus/maks 2.5%.
+
internt i fylkeslaget.
  
== NOMINASJON == 
+
= § 7 ØKONOMI =  
  
Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen  utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst en måneds varsel.  Nominasjonsmøtet konstitueres samme måte som fylkesårsmøtet. 
+
Fylkeslaget og/ eller fylkesstyre har ingen måte anledning til å vedta administrative
  
== VEDTEKTSENDRINGER == 
+
utgifter på mer enn 12.5% av fylkeslagets samlede midler veiledende, pluss minus/maks 2.5%.
  
=== Krav til endringer === 
 
  
Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 21 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til  årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre. 
+
= § 8 NOMINASJON =  
  
=== Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret === 
+
Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg
 +
 
 +
skal avholdes senest innen  utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn
 +
 
 +
til av fylkesstyret med minst en måneds varsel.  Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte
 +
 
 +
som fylkesårsmøtet. 
 +
 
 +
= § 9 VEDTEKTSENDRINGER =
 +
 
 +
'''9.1''' Krav til endringer 
 +
 
 +
Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til
 +
 
 +
vedtektsendringer sendes ut senest 21  dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og
 +
 
 +
Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til  årsmøtet.
 +
 
 +
Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre. 
 +
 
 +
'''9.2'''  Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret  
  
 
Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkesle
 
Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkesle
derne i hele landet som sammen skal avgjøre  anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.   
+
derne i hele landet som sammen skal avgjøre  anken inntil Piratpartiet har opprettet et  
 +
 
 +
landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.   
 +
 
 +
= § 9 OPPLØSNING = 
  
== OPPLØSNING ==  
+
'''10.1''' Krav til oppløsning 
  
=== Krav til oppløsning === 
+
Sør-Trøndelag Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer
  
Sør-Trøndelag Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer det. Minst 50% av medlemmene må ha  foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak. Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før  årsmøtets start. 
+
det. Minst 50% av medlemmene må ha  foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak.  
  
=== Disponible midler === 
+
Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før  årsmøtets start. 
  
Alle midler i Sør-Trøndelag Piratparti tilgjengelig etter en formell oppløsning tilfaller Piratpartiet sentralt.    
+
'''10.2'''  Disponible midler   
  
=== Godkjenning av oppløsning === 
+
Alle midler i Sør-Trøndelag Piratparti tilgjengelig etter en formell oppløsning tilfaller
  
Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.  
+
Piratpartiet sentralt. 
 +
 
 +
'''10.3'''  Godkjenning av oppløsning 
 +
 
 +
Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.
 +
 
 +
 
  
 
[[Category:Vedtekter]] [[Category:Fylkeslag]] [[Category:Sør-Trøndelag Piratparti]]
 
[[Category:Vedtekter]] [[Category:Fylkeslag]] [[Category:Sør-Trøndelag Piratparti]]

Nåværende revisjon fra 2. aug. 2017 kl. 21:53

Denne siden er foreslått beskyttet.


§ 1 NAVN

Fylkeslagets navn er Sør-Trøndelag Piratparti

§ 2 FORMÅL

Sør-Trøndelag Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Sør-Trøndelag fylke, i samsvar med piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.


§ 3 MEDLEMSSKAP

3.1 Hvem kan bli medlem

Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

3.2 Doble medlemsskap

Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter. Med doble medlemsskap menes en person som innehar to verv innenfor Piratpartiet. Oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

3.3 Medlemsrettigheter

Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.


= § 4 ORGANISASJON


4.1 Partiorganer ===

Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene,

Piratstudentene i Sør-Trøndelag (PST Sør-Trøndelag) og deres styrer. Unge Pirater kan

utnevne en representant til de organer de ønsker.

4.2Årsmøtet

Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av

mars hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier

det.

4.3 Digitale møter ===

Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent

beslutningsteknologi. Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.


§ 5 FYLKESSTYRET

5.1 Funksjon

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de

vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet.

5.2 Møter

Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte

som lederen eller to styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst

halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller en nestleder. Møtene

avholdes enten fysisk eller digitalt, etter avtale. Alle betalende medlemmer har talerett, og

kan sende inn forslag til saker de ønsker behandlet på ordinære styremøter pr.mail.

5.3 Innkalling

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder en

nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets

medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet

på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur.

Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.

5.4 Arbeidsoppgaver

Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles

valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere

arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket.

5.5 Undergrupper og nominasjoner etter § 7

Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt

over hvem som er med i de forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i

gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.


§ 6 FYLKESÅRSMØTET

6.1 Fylkeslagets årsmøte og innkalling:

For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31.

desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta

med talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før

årsmøtet.

6.2 Frister

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.

6.3 Digitalt årsmøte

Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.

6.4 Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av protokollunderskriver(e)
 • Eventuelt valg av tellekorps

6.5 Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:

 • Årsberetning fra styret
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og valgkomité
 • Kasserer utnevnes av styret

6.6 Styret

Styret skal bestå av leder (kaptein) og en til syv medlemmer (mannskap), herav en til to

nestledere (styrmenn), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Sør-Trøndelag.

Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år. Leder velges

for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. For

å skifte ut styret kreves alminnelig flertall. Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer

og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem innkomne forslag og

eventuelt komme med egne forslag.

6.7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i

fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er

angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også

avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med

minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet

avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært

årsmøte.

6.8 Voteringsregler i fylkeslaget

Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig,

alternativt på digitale plattformer og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig

flertall. Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har

fått flest stemmer. Medlemmer som er forhindret fra å delta på årsmøtet, har også rett til å utnevne et annet

medlem for å stemme i sitt sted, i henhold til §3.3

6.9 Protokoll

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager

etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første

fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved

avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.

6.10 Revisor

Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom

fylkeslaget er revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om

offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer

internt i fylkeslaget.

§ 7 ØKONOMI

Fylkeslaget og/ eller fylkesstyre har på ingen måte anledning til å vedta administrative

utgifter på mer enn 12.5% av fylkeslagets samlede midler veiledende, pluss minus/maks 2.5%.


§ 8 NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg

skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn

til av fylkesstyret med minst en måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte

som fylkesårsmøtet.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

9.1 Krav til endringer

Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til

vedtektsendringer sendes ut senest 21 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og

Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet.

Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre.

9.2 Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret

Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkesle derne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et

landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.

§ 9 OPPLØSNING

10.1 Krav til oppløsning

Sør-Trøndelag Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer

det. Minst 50% av medlemmene må ha foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak.

Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før årsmøtets start.

10.2 Disponible midler

Alle midler i Sør-Trøndelag Piratparti tilgjengelig etter en formell oppløsning tilfaller

Piratpartiet sentralt.

10.3 Godkjenning av oppløsning

Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.