Sakspapirer 2. ordinære landsmøte

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Følgende saker er fremlagt:

Vedtekter

Kopperud, Poulakis, Schou: Vedtektsendringer

§4 Organisasjon bør endres til:

Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett under landsmøtet og rett til å påta seg verv i sentralstyret hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden. Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst seks måneder før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum, nettside og brev. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

§6 Ekstraordinært landsmøte bør endres til: Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall. Styret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Etter hvert valg skal det arrangeres et ekstraordinært landsmøte innen 30 dager.

§7 Styret bør endres til: Styret utgjør partiets ledelse og består av to likestilte talspersoner (en talsmann og en talskvinne - i dagligtale omtalt som kapteiner) samt 4 øvrige medlemmer som velges direkte på landsmøtet for en periode på 1 år. Leder av landsstyret kan kun gjenvelges to ganger (kun sitte i totalt seks år). Landsstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte minst en gang per måned ellers når styreleder innkaller med 7 dagers varsel. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreledernes stemme utslagsgivende. Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven. Det skal foreligge referat fra alle styremøter. Kopi av referatet skal sendes til alle fylkeslag innen 10 dager fra avholdt landsstyremøte. Sammen med referatet skal postjournalen sendes.


§11 Fylkeslag bør endres til: Til landsmøtet stiller i tillegg til medlemmene også fylkesvise delegasjoner og fylkeslag med stemmerett. Hvert fylke har eget fylkeslag med egne vedtekter som trer i kraft når de er godkjent av styret. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon på landsmøtet for fylker uten fylkeslag. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret. En delegasjon har 1 stemme pr 10 underskrifter innsendt til partiets styre. Fylkeslagene har utenfor landsmøtet rett til å vedta lokale saker som er i tråd med partiets generelle prinsipper. Dersom et flertall av aktive fylkeslag stemmer for et stortingspolitisk programforslag som er i tråd med partiets generelle prinsipper skal programkomitéen inkludere sakene i valgprogrammet.

§ X01 (må numereres senere): Program til stortingsvalg. a) Programkomite skal velges ved nest siste landsmøte før stortingsvalg. b) Programkomiteens forslag til program for stortingsvalget skal legges frem på siste landsmøte før stortingsvalg. Landsmøtet skal vedta programmet i uendret eller endret form.

§ X02 (må numereres senere): Når endringene som er gjort på ordinært landsmøte i 2014 skal følgende regler gjelde for fremtidige endringer av vedtektene: Vedtektsendringer skal vedtas med kvalifisert flertall (2/3) og forslaget må i sin helhet være lagt frem på forrige landsmøte for å være gyldig.

Prosess

Politikk