Forskjell mellom versjoner av «Sentralstyret/ref25022021»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: Møte i sentralstyret i Piratpartiet Dato: 25.02.2021 Tid: 21:00 Sted: Zoom Zoom-lenke for dette styremøtet: Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte...)
 
 
Linje 38: Linje 38:
  
 
URL til padden fra forrige styremøte:
 
URL til padden fra forrige styremøte:
https://pad.piratpartiet.no/p/styremoete-sentralstyret-2021-01-28
 
  
 
Vedtak: Referat godkjent
 
Vedtak: Referat godkjent
Linje 238: Linje 237:
  
 
Neste sentralstyremøte: torsdag 25 mars 2021 21:00 (fast siste torsdag)
 
Neste sentralstyremøte: torsdag 25 mars 2021 21:00 (fast siste torsdag)
Pad: https://pad.piratpartiet.no/p/styremoete-sentralstyret-2021-03-25
+
Pad:

Nåværende revisjon fra 22. mai 2021 kl. 15:10

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 25.02.2021 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Linda (til 21:40), William (til 21:35), Svein, Kari, Olav, Thomas Møtet startet kl 21:00

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Kari Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Linda og alle (Thomas (og alle) fra 21:45)


2. Godkjenning av dagsorden, eventuelt med tilføyelser under Eventuelt.

Forslag til vedtak: Godkjent Vedtak: Saksliste godkjent.

Eventuelle saker til Eventuelt: Ingen


3. Godkjenning av referat fra forrige møte.

URL til padden fra forrige styremøte:

Vedtak: Referat godkjent


4. Økonomi. Forretningsfører redegjør. Olav rapporterer: Ingenting uvanlig. Vi har fått statsstøtte og fortsetter å få faste inntekter. Styreweb er betalt med den nye ordningen, og regninger betales via Styreweb. Olav skal sende ut enkel oversikt om hvordan flyten fungerer for å betale regninger via Styreweb. Olav sender ut informasjonen igjen. Det er endel utestående midler som bør refunderes nå.


4.1 Budsjett for annonsering i Sosiale Medier Forslag: Fordi vi nå er på vei inn i valgkampen bes det om at det blir satt av et konkret budsjett for annonseringer. Foreslått budsjettbeløp 50.000,- frem til juni 2021.Vurdere Merch på neste møte. Linda og Kari kommer med forslag. Vi kan også dekke foliering til bilene til de av oss som kjører. Logo og navn, eventuelt Svein sjekker pris på helfoliering av campingvogna vår -- til reiser til Oslo og andre steder. Eventuelt bli inspirert av vogna til Helsepartiet Oslo har en mindre valgbod til stand i Oslo. Dette blir eventuelt i tillegg.

Vedtak: Godkjent.


5. Nyheter fra Internasjonalt team.

Generell informasjon. En del støy på PPI og PPEU, de skal møtes for å samordne seg.


6. Innspill fra Programkomiteen til neste landsmøte eller FDL.

Ingenting sendt til styret enda.


7. Status: Lister i lokallag før stortingsvalg. (ref Sak 9 fra forrige styremøte)

Det har ikke skjedd mye siden sist. Det har bare kommet to til. Ikke noe rush, men vi har fått en engasjert kvinne som kontaktet oss. Villig til å stå på liste og engasjere seg. Neste runde: Svein trenger frivillige til å fylle ut listene vi skal sende inn på papir til valgkommisjonen. Trenger 38 navn på tillitsvalgte som skal skrive under på listene og sende inn innen 15 mars helst. Må være det offentlige ihende INNEN 31 mars. Agder kan levere tidlig neste uke. Svein fordeler oppgavene blant styret. Olav tar Vestland, Rogaland og Trøndelag. Linda og Svein ordner Agder. Rogaland svarer ikke. Olav følger opp. Også Sogn og fjordane. Raymond følger opp Nordland. Svein oversender PDF-filen som skal fylles ut med kopi til Raymond. Olav videresender til Trøndelag ved behov. Tar møte neste onsdag ved behov for å ha kontroll på listene. Kari kan ikke delta de neste ukene. Arbeidsgruppen kommuniserer ved behov. Vi kan invitere Filip fra kontrollkomiteen. Linda tar kontakt med nytt kvinnelig medlem som meldte seg inn.


8. Retningslinjer og mandat for Internasjonalt team

Etter at vi opplevde en del misforståelser i forbindelse med siste GA i PPI har det blitt synliggjort et behov for klarere retningslinjer i forbindelse med partiets internasjonale arbeid. Det foreslås derfor at partiet vedtar følgende retningslinjer og mandat for Internasjonalt team.

Bakgrunnen for at det ble en del misforståelser rundt sist GA er sammensatt. En av grunnene var at Internasjonalt team ikke hadde noe felles møte før gjennomføringen av GA, noe som sannsynligvis ikke ville fått store konsekvenser hadde det ikke vært for det faktum at det kun dager før gjennomføringen av møtet oppsto to situasjoner utenfor PPNOs kontroll som påvirket vår møtedeltakelse.

Det ble derfor slik at styreleder, som selv egentlig hadde tenkt å delta på GA, forsøkte å koordinere med resten av teamet hver for seg, samtidig som man i Sentralstyrets arbeidsgruppe på nett tok en gjennomgang av saker og nominasjoner i forkant av GA.

Ikke alle medlemmer av Internasjonalt team har tilgang på denne arbeidsgruppen, og styreleder tok derfor og informerte delegaten om resultatet av bl a nominasjonene. Det ble også avtalt at denne delegaten skulle stå for PPNOs stemmegivning. Det tredje medlemmet av Internasjonalt team var da på ferie, men siden vedkommende har tilgang til sentralstyrets arbeidsgruppe på nett, og nettopp på grunn av det faktum at vedkommende var på ferie gjorde at styreleder ikke informerte vedkommende på samme måte som den andre delegaten. Denne delegaten var også kun tiltenkt å møte ved GAs andre dag da styreleder ønsket denne dagen fri på bakgrunn av at styreleder da hadde brukt de siste 4 helgene på Piratparti-relaterte aktiviteter (PPEU, FDL, PPI, styremøter i disse, samt forberedelser, etc.)

Styreleder tok deretter og la inn nominasjonene på Discourse slik praksis er ved nominasjoner til valg i PPI. Så langt gikk alt uproblematisk, og Internasjonalt team fremstår som klare for gjennomføringen av møtet.

Et par dager før møtet oppsto to situasjoner som gjorde at styreleder vurderte det slik at han ikke skulle møte på GAs første dag. Den ferierende delegaten ble derfor innkalt for å møte for PPNO uten at denne var ordentlig forberedt.

Det oppsto derfor usikkerhet om hvem som skulle avlegge stemme, usikkerhet rundt PPNOs nominasjoner og det at styreleder som hadde koordinert i forkant av møtet var fraværende skapte en situasjon der det ble gjort feil på grunn av misforståelser. Det ble innlevert en nominasjon som ikke var blitt godkjent av styret. Dette skapte forståelig nok usikkerhet hos delegatene, og resulterte i at styreleder ble tilkalt for å bisitte resten av møtet den dagen.

På bakgrunn av dette har styreleder forsøkt å lage retningslinjer og en plattform for det videre arbeidet for å unngå en tilsvarende situasjon senere.


Retningslinjer og mandat for Internasjonalt Team Basert på mal for retningslinjer og mandat for faggrupper i Piratpartiet

Vedtatt i styremøte den 25. februar 2021


Fra vedtektene: 3.4 Internasjonale forbindelser 3.4.1 Piratpartiet er medlem av Det Europeiske Piratpartiet (European Pirate Party – PPEU) og Internasjonale Piratpartier (Pirate Parties International – PPI). 3.4.2 Piratpartiets internasjonale arbeid består av å bidra til å etablere, støtte og fremme, og opprettholde kommunikasjon og samarbeid mellom piratpartier rundt om i verden. 3.5 Internasjonalt team utnevnes av Sentralstyret.

Mandat: Internasjonalt Team skal gi råd til Piratpartiets sentralstyre i spørsmål som angår faglig praksis og rutiner i Piratpartiets internasjonale arbeid og skal jobbe opp mot Piratpartiets internasjonale tilknytninger. Internasjonalt Team skal utføre sitt arbeid i nært samarbeid med styret. Utvalget rapporterer til Sentralstyret i partiet, og det er Sentralstyret som beslutter hva det ønsker utvalget skal arbeide med.

Internasjonalt Team velger selv sin leder, med unntak i de tilfeller der noen fra politisk ledelse deltar i Internasjonalt Team. I disse tilfellene vil leder følge av rangorden i politisk ledelse.

Internasjonalt Team skal lage en årlig rapport over egen aktivitet, og rapporten skal inngå i Piratpartiets årsmelding.

Oppnevning og funksjonstid: Internasjonalt Team oppnevnes av styret i Piratpartiet Norge med en funksjonstid på 1 år, med mulighet for gjenoppnevning. Internasjonalt Team er organisatorisk underlagt Politisk ledelse,

Nærmere om valg av delegater til møter internasjonalt: Delegater til internasjonale møter velges av Sentralstyret. Det er ingen automatikk i at delegatene må være medlemmer i Internasjonalt Team.

Delegatenes mandat:

Delegatene skal i forkant av møtet informere Sentralstyret om hvilke saker som skal behandles, komme med forslag til innstillinger og forslag til nominasjoner til valg. Dette kan skje digitalt og trenger ikke styrevedtak, men styret vil gi anbefalinger basert på en vurdering av PPNOs interesser. Delegatene plikter å følge anbefalingene fra styret selv om vedtektene til den Internasjonale organisasjonen sier at delegatene stiller fritt.

I de tilfeller der PPNO stiller med flere delegater enn vi har stemmer i det internasjonale møtet man er delegat til skal delegatene selv bestemme sin arbeidsorden, eksempelvis hvem som avgir PPNOs stemme(r) på hvilken sak, når man skal ha pauser, etc. Det er viktig at PPNO er representert i hele møtet.

I de tilfeller der det dukker opp resolusjoner og benkeforslag under møtene som ikke er blitt behandlet av Sentralstyret skal hovedregel være at PPNOs delegater stemmer blankt. Om saken anses som så viktig at PPNO bør avgi en stemme skal man forsøke å kontakte Politisk ledelse i synkende rekkefølge. Medlem av Politisk ledelse vil da kunne ta en avgjørelse, eller be om å få konferere med Politisk ledelse eventuelt styret.

Dette kan være aktuelt i for eksempel situasjoner der det er valg, og man vet det foregår forhandlinger mellom delegatene om ulike posisjoner, eller der det kommer benkeforslag på resolusjoner eller liknende under selve møtet. Bakgrunnen for denne begrensningen er å hindre at PPNO blir bundet til vedtak gjort i internasjonale organisasjoner uten at vedtakene har noen form for politisk forankring eller politisk behandling i PPNO.


Representasjon i internasjonale organer:

I de tilfeller der medlemmer i PPNO blir valgt inn i styrer og verv i internasjonale organisasjoner der PPNO er medlem anser PPNO at man representerer PPNO. Dette selv om vedtektene i disse organisasjonene tilsier at det er personvalg, og man er valgt inn “som seg selv”, og selv om man er valgt inn på bakgrunn av nominasjoner fra andre enn PPNO.

PPNO har dette utgangspunktet for at det i disse tilfellene er vanskelig å skille melllom PPNO-medlemmets og PPNOs offisielle syn. Det oppfattes fort slik at styremedlemmet eller liknende blir oppfattet å representere PPNO.

Bakgrunnen for denne begrensningen er å hindre at PPNO blir bundet til vedtak gjort i internasjonale organisasjoner uten at vedtakene har noen form for politisk forankring eller politisk behandling i PPNO, og skal ikke være til hinder for at styremedlemmet eller tilsvarende skal kunne utføre sitt arbeid i det gjeldende organet, men skal sørge for at PPNO er informert om det som skjer av interesse for PPNO.

PPNO-medlemmet som innehar denne typen verv bes derfor om å informere styret jevnlig om eventuelle saker som kan ha betydning for PPNO, og eventuelt stemme blankt i saker der man føler at saken burde ha politisk forankring i PPNO. Om man likevel skulle velge å stemme ja eller nei til saker man antar vil kunne påvirke PPNO politisk eller være i konflikt med våre vedtekter eller liknende plikter man å informere PPNOs sentralstyre om vedtaket, og også gi beskjed til organet vedtaket er gjort i at vedtaket ikke binder PPNO.

Eventuelle vedtak gjort i internasjonale organisasjoner må politisk behandles av PPNOs organer for å kunne binde Piratpartiet. I henhold til vedtektene er Landsmøtet PPNOs øverste organ, og spesielt politiske vedtak og vedtak som kan påvirke våre vedtekter og uavhengighet må ha politisk forankring i partiet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.


9. ...legg til eventuelt andre saker her (dvs ovenfor)...


Eventuelt.

Møtet hevet kl 22:00.

Neste sentralstyremøte: torsdag 25 mars 2021 21:00 (fast siste torsdag) Pad: