Forskjell mellom versjoner av «Stiftelsesmøte22.10.2015»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Created)
 
m (Vedtekter)
Linje 35: Linje 35:
  
 
== Vedtekter ==
 
== Vedtekter ==
Fylkeslagets navn er Nordland Piratparti
+
Fylkeslagets navn er Nordland Piratparti - resten av vedtektene finnes [[Nordland_Piratparti_Vedtekter|her]].
  
 
== FORMÅL ==  
 
== FORMÅL ==  

Revisjonen fra 1. jun. 2023 kl. 02:00

Stiftelsesmøte: Torsdag 22.10.2015 kl 20:00:

På Mumble

Tilstede

Raymond Johansen, Kenneth Polden, Gorm Hanssen.

Innkalling

Konstituering av stiftelsesmøte :

Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent

Valg av møteleder og referent

Møteleder: Kenneth Polden Referent: Gorm Hanssen

Godkjenning av saksliste

Enstemmig godkjent

Valg av protokollunderskriver(e)

Fylkesleder og nestleder.

Eventuelt valg av tellekorps

Ikke relevant.

Saksliste

Årsberetning og valgkamprapport fra styret

Piratpartiet har i Nordland stilt valgliste, og drevet aktiv valgkamp. Hengt opp plakater, deltatt i debatter, og snakket med andre partier og interesse organisasjoner.

Regnskap/økonomirapport

Null inn, null ut.

Vedtekter

Fylkeslagets navn er Nordland Piratparti - resten av vedtektene finnes her.

FORMÅL

Nordland Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Nordland fylke, i samsvar med

piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.

MEDLEMSSKAP

Hvem kan bli medlem

Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet

kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Doble medlemsskap

Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter. Med doble medlemsskap menes en person som innehar to verv innenfor Piratpartiet.

oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte

medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Medlemsskap rettigheter

Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.

ORGANISASJON

Partiorganer

Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene, Piratstudentene i Nordland (PST

Nordland) og deres styrer. Unge Pirater kan utnevne en representant til de organer de ønsker.

Årsmøtet

Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret

kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det.

Digitale møter

Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent beslutningsteknologi. Alle

medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.

FYLKESSTYRET

Funksjon

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av

fylkesårsmøtet.

Møter

Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller to

styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant

fylkesleder eller en nestleder.

Innkalling

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder en nestleder møtene. Møtene skal så

langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og

administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur.

Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.

Arbeidsoppgaver

Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i

flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i

fylket.

Undergrupper og nominasjoner etter § 7

Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de

forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at

nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.

FYLKESÅRSMØTET

Fylkeslagets årsmøte og innkalling:

For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31. desember foregående år.

Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett.
Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.

Frister

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for

kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.

Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.

Digitalt årsmøte

Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes

av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.

Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av protokollunderskriver(e)
 • Eventuelt valg av tellekorps

Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:

 • Årsberetning fra styret
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og valgkomité
 • Kasserer utnevnes av styret

Styret

Styret skal bestå av leder (kaptein) og en til syv medlemmer (mannskap), herav en til to nestledere (styrmenn), inkludert

ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Nordland. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg

hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. For å skifte ut styret kreves alminnelig flertall.

Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem

innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i fylket krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes

av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med

minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes

av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.

Voteringsregler i fylkeslaget

Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale plattformer

og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall. Ved valg av

leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det

foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.

Protokoll

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter fylkesårsmøtet. Endelig

godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes

ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.

Revisor

Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget er revisjonspliktig.

Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette

vervet skal utøves av kasserer internt i fylkeslaget.

Økonomi

Fylkeslaget og/ eller fylkesstyre har på ingen måte anledning til å vedta administrative utgifter på mer enn 12.5% veiledende, pluss minus/maks 2.5%.


NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen

utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst en måneds varsel.

Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

VEDTEKTSENDRINGER

Krav til endringer

Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 21

dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til

årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre.

Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret

Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre

anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.

OPPLØSNING

Krav til oppløsning

Nordland Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer det. Minst 50% av medlemmene må ha

foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak. Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før

årsmøtets start.

Disponible midler

Alle midler i Nordand Piratparti tilgjengelig etter en formell oppløsning tilfaller Piratpartiet sentralt.

Godkjenning av oppløsning

Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.


Budsjett

Vi estimerer inntekt til maks 40 000 Maksimalt 15% til administrativt Buffer 10% Det resterende skal gå til aktviteter som er relatert til å øke bevisstheten rundt piratpartiet nordland, og som søker å øke vår medlemsbase/velgere.

Arbeidsplan

Stiftelsesmøte - få formalia på plass Drift - komme igang Opprette bankkonto- Kenneth Polden tar på seg ansvaret. Søke partistøtte- Allerede gjort. Innføring i økonomi (dette er en syltynn liten økonomiperm, hvordan man bruker den og hvordan man er ryddig med penger, Raymond Johansen og Kenneth Polden Innføring i Styrearbeid (Leselekse + kolokviegruppe), Raymond Johansen og Kenneth Polden. Kampanjer og prosjekter - skal resultere i flere medlemmer, og velgere. Raymond Johansen og Kenneth Polden.

Innkomne forslag

Ingen innkommet

Valg av styre og valgkomité

Leder: Kenneth Polden Nestleder: Raymond Johansen.

Kasserer utnevnes av styret

Kenneth Polden

Sakspapirer

Ingen

Møteslutt: 22:46