Unge Piraters vedtekter

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 17. aug. 2022 kl. 06:52 av Lazzexus (diskusjon | bidrag) (Created page with "§ 1. Formål og navn Organisasjonens offisielle navn er Unge Pirater. Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsorganisasjonen som har som mål å organisere norsk ungdom som symp...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

§ 1. Formål og navn Organisasjonens offisielle navn er Unge Pirater. Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsorganisasjonen som har som mål å organisere norsk ungdom som sympatiserer med piratbevegelsens prinsipper. Unge Pirater utformer egen politikk og eget arbeidsprogram for sin politiske virksomhet.

§ 2. Organisasjonens oppbygging Unge Pirater skal bestå av et sentralledd som står for den daglige driften av organisasjonen nasjonalt. Et landsstyre som består av 1 representant fra hvert fylkeslag som alle møter med delegatstatus, leder av sentralleddet som møter med delegatstatus og resten sentralleddet som møter med observatørstatus. Landsmøtet er Unge Piraters høyeste beslutningsorgan. Unge Piraters regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av landsstyret.

§ 3. Landsmøtet

 1. Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal, med 3 ukers varsel til alle medlemmer. Kun saker sendt inn til styret innen 1 uke før landsmøtet kan behandles.
 2. Alle medlemmer som er deltakere på landsmøtet har stemmerett, sentralstyret gis rett til å utforme digitale løsninger som kan gi medlemmer som ikke er deltagende stemmerett der det er hensiktsmessig.
 3. Saksliste for landsmøtet består av:
 • Godkjenning av innkalling og referat fra sist landsmøte
 • Valg av møteleder og referent
 • Styrets beretning
 • Økonomisk rapport
 • Fastsettelse av medlemskontigent
 • Politisk arbeidsprogram
 • Valg av sentralledd
 • Eventuelt
4. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg får sittende leder dobbeltstemme.
5. Saken «politisk arbeidsprogram» og saken «valg» avholdes kun på det ordinære landsmøtet så sant intet annet er spesifisert i innkallingen til ekstraordinært landsmøte.
6. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det med 2 ukers varsel til alle medlemmer. Kun de saker innsendt til styret innen en uke før det ekstraordinære landsmøtet kan behandles.

§ 4. Styret

1. Styret består av:
 • Leder
 • Nestleder
 • Inntil 4 styremedlemmer
2. Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede.
3. Styremedlemmer kan delta digitalt på styremøtene.
4. Styret kan ikke vedta ny politikk, kun utarbeide forslag til politikk som kan vedtas av landsmøtet eller landsstyret.

§ 5. Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet etter forslag fra sentralstyret.

§ 6. Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer sentralstyret en regnskapsfører og eventuelt en revisor.

§ 7. Vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan bare landsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært landsmøte, som styret for Unge Pirater innkaller til. Unge Pirater eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis organisasjonen blir oppløst. Vedtektene trer i kraft etter hevet landsmøte.