Unge Piraters vedtekter

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 10. jun. 2023 kl. 03:52 av Adrian (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

§1 Navn og Formål

Organisasjonens navn er Unge Pirater og skal assosieres med forkortelsen uPIR. Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsorganisasjon, og har som mål å engasjere norsk ungdom i politikk med piratbevegelsens prinsipper som grunnpillar, samt å bidra til et godt samarbeid med internasjonale organisasjoner som Young Pirates of Europe. Unge Pirater utformer egen politikk og eget arbeidsprogram for sin politiske virksomhet.

§2 Organisasjonens oppbygning

2.1 Sentralstyret skal stå for den daglige driften av organisasjonen. Alle sentralstyrets medlemmer velges av landsmøtet.

2.2 Sentralstyret har myndighet til å oppnevne en person eller gruppe for å representere organisasjonen internasjonalt

2.3 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

2.4 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

2.5 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsmøtet eller landsstyret.

2.6 Unge Piraters regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Organisasjonssekretæren utarbeider forslag til budsjett som vedtas av landsstyret i samarbeid med sentralstyret.

2.7 Sekretariatet er Unge Piraters organisatoriske organ, dette ledes av organisasjonssekretæren. Organisasjonssekretæren bestemmer selv hvem som skal delta i dette organet. Organet baserer seg kun på organisasjonssekretærens myndighet jfr §4.7

§3 Medlemskap

3.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer mellom 15 og 26, som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partiorganisasjoner med unntak av Piratpartiet. Medlemmer som er over 26 år gamle, er å regne som støttemedlemmer og har talerett men ikke stemmerett.

3.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.

§4 Styret

4.1 Styret utgjør Unge Piraters ledelse og daglige drift.

4.2 Styret består av én leder (i dagligtale uttalt Admiral), to nestledere (i dagligtale uttalt styrpersoner) som henholdsvis velges hvert andre år, inntil 4 styremedlemmer, samt en kasserer (i dagligtale uttalt skattekistesjef) og en person eller gruppe med ansvar for internasjonal koordinasjon.

4.3 Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er til stede.

4.4 Styret kan beslutte å avholde møter digitalt om dette er gunstig.

4.5 Styret kan ikke vedta ny politikk, kun utarbeide forslag til politikk som kan vedtas av landsmøtet eller landsstyret.

4.6 Sentralstyret avholder Sentralstyremøte hver andre uke, med mindre annet blir avgjort tre dager før Sentralstyremøte; med flertall av Sentralstyret stemmer for å ikke avholde Sentralstyremøte.

4.7 Sentralstyremøte saksliste skal innholdet, men ikke avgrenset til, følgende punkter: Godkjenning av innkallelse ved valg av møteleder og referent, Beretning av arbeid gjort siden sist Sentralstyremøte, Eventuelt.

4.8 Styret har ansvar for å velge en organisasjonssekretær til å håndtere partiets organisatoriske oppgaver som er definert av landsmøte under. Organisasjonssekretærens oppgaver:

 • Ha kontroll over budsjettet.
 • Ansvarlig for å fortløpende føre inn faktiske summer på budsjettet og gjøre justeringer om nødvendig.
 • Skrive partiets årsberetning i samarbeid med styret fortløpende, dette innebærer kun organisatoriske poster.
 • Ansvar for medlemsregisteret.
 • Oppfølging av lokal- og fylkeslag.
 • Arkivering og saksforberedelser.
 • Ta del i administrative prosjekter.
 • Besvare innkommende henvendelser
 • Annet forefallende arbeid.
 • Sørge for at vedtekter og prosedyrer blir fulgt.
 • Ha oversikt over medlemmer.
 • Hjelpe til ved alle arrangementer, så vidt det lar seg gjøre.
 • Ha ansvar over organisatoriske poster.
 • Vedlikeholde listene over aktive fylkeslag og lokallag, i samarbeid med webredaktør.
 • Ha ansvar for å holde løpende kontakt med Piratpartiet sin organisasjonssekretær, og avholde møter med jevne mellomrom.

Definisjon av organisatoriske poster:

Organisatoriske poster er rett og slett alle ting som har med organisatoriske oppgaver å gjøre. Alt som ikke har med politikk å gjøre er organisatorisk. Det vil si, medlemsarbeid, partibygging og strukturering mm.

Organisasjonssekretær skal:

 • Ha myndighet til å innkalle til sentralstyremøte og landsstyremøte (ettersom dette ble vedtatt på forrige årsmøte).
 • Ha myndighet til å opprette organisatoriske arbeidsgrupper og delegere relevante arbeidsoppgaver til disse arbeidsgruppene.
 • Ha ansvaret for å sette opp budsjett.
 • Myndighet til å utføre organisatoriske transaksjoner med max beløp på 3000, med godkjenning av kasserer.
 • Dette er kun til organisatoriske formål, som innkjøp av printer/ark/arkiv osv.
 • I dette ligger også myndigheten til å kunne refundere eller betale for organisatoriske møter som krever transport for møtedeltagere. (Vanlig i firmaer er inntil 10 000 kr, så 3000 kr er en god start.)
 • Totalsummen for organisasjonssekretærens pengebruk kan ikke overstige posten organisatoriske utgifter på budsjettet som er fremlagt, og godkjent av styre. Skal høyere sum benyttes må endring i budsjett gjøres med ny godkjenning av styre.
  1. Ha rett til innsikt i alle organisatoriske dokumenter i partiet.
  2. Være fritatt fra politisk ansvar i partiet.

§5 Landsstyret

5.1 Landsstyret består av en representant fra hvert fylkeslag som møter med delegatstatus, sentralstyret som møter med observatørstatus og sittende leder som møter med delegatstatus.

5.2 Fylkeslagets representant blir valgt av fylkeslagets styre, blant medlemmene i fylkeslaget.

5.3 Landsstyret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede.

5.4 Beslutninger i landsstyremøte treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt med disse vedtakene. Oppstår det stemmelikhet får sittende sentralstyre leder dobbeltstemme.

5.5 Landsstyret er pliktet til å avholde møter minst 6 ganger i løpet av et kalenderår, møtene kan om nødvendig avholdes digitalt.

5.6 Landsstyret har ansvar for å kalle inn til landsmøte med minst 3 ukers varsel, samt å varsle via elektronisk post, og oppslag på organisasjonens kommunikasjonskanaler.

§6 Landsmøtet

6.1 Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned, med 3 ukers varsel til alle medlemmer. Kun saker sendt inn til styret innen 1 uke før landsmøtet kan behandles.

6.2 Alle medlemmer som er deltakere på landsmøtet har stemmerett, sentralstyret gis rett til å utforme digitale løsninger som kan gi medlemmer som ikke er fysisk deltagende stemmerett der det er hensiktsmessig.

6.3 Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg får sittende leder dobbeltstemme.

6.4 Saken «politisk arbeidsprogram» og saken «valg» avholdes kun på det ordinære landsmøtet så sant intet annet er spesifisert i innkallingen til ekstraordinært landsmøte.

6.5 Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret i samarbeid med landsstyret bestemmer det med 2 ukers varsel til alle medlemmer. Kun de saker innsendt til styret innen en uke før det ekstraordinære landsmøtet kan behandles.

6.6 Saksliste for landsmøtet består av: Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte, Valg av Møteleder og referent, Styrets beretning, Økonomisk rapport, Fastsettelse av medlemskontingent, Politisk arbeidsprogram, Valg av sentralledd, Valg av kasserer, Valg av kjeksansvarlig.

§7 Kontingent

7.1 Medlemskontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt.

7.2 Sentralstyret i samarbeid med landsstyret plikter til å ta i bruk gunstige, brukervennlige metoder for å ta inn kontingent.

7.3 Hvis medlemskontingenten er mottatt i siste års kvartal, varer medlemskapet ut neste kalenderår.

§8 Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer sentralstyret en regnskapsfører og eventuelt en revisor.

§9 Kjeks

9.1 Kjeks

9.2 Kjeksansvarlig velges av landsmøte for et år.

9.3 Kjeksansvarligs arbeidsoppgaver innebærer å anskaffe kjeks til landsmøtet og andre større arrangementer landsstyret eller sentralstyre anser som nødvendig og/eller ønskelig.

§10 Signatur og prokura

§10.1 Signaturrett tildeles styrets leder alene

§10.2 Prokura tildeles styrets leder alene

§11 Eksklusjon

11.1 Hvis et medlem motarbeider organisasjonens politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.

11.2 Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.

11.3 Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

11.4 Sentralstyret i samarbeid med landsstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av organisasjonen med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.

§12 Vedtekter

12.1 Endringer i disse vedtekter kan bare landsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært landsmøte, som styret for Unge Pirater i samarbeid med landsstyret innkaller til.

11.2 Unge Piraters eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis organisasjonen blir oppløst. For å oppløse Unge Pirater krever at styret i samarbeid med landsmøtet kaller inn til et landsmøte hvor med et 3/4 flertall stemmer kan Unge Pirater kan bli oppløst. For at dette skal tre i endelig kraft, må det så bli innkalt til et ekstraordinært landsmøte hvor det samme må skje for å fullføre oppløsningen.

12.3 Vedtektsendringer trer i kraft etter hevet landsmøte