Vedtekter

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtektene ble vedtatt 10.07.2016

NAVN

Lokallagets navn er Trondheim Piratparti

FORMÅL

Trondheim Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Trondheim kommune, i samsvar med piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.

MEDLEMSSKAP

Hvem kan bli medlem

Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Doble medlemsskap

Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter. Med doble medlemsskap menes en person som innehar to verv innenfor Piratpartiet. Oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Medlemsrettigheter

Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.

ORGANISASJON

Partiorganer

Piratpartiets partiorganer i fylket er kommunestyret og kommuneårsmøtet, samt fylkeslaget, Piratstudentene i Sør-Trøndelag (PST Sør-Trøndelag) og deres styrer. Unge Pirater kan utnevne en representant til de organer de ønsker.

Årsmøtet

Lokallagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det.

Digitale møter

Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent beslutningsteknologi. Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.

KOMUNESTYRET

Funksjon

Kommunestyret leder fylkeslagets arbeid mellom kommuneårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av kommuneårsmøte.

Møter

Kommunestyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære kommuneårsmøtene og ellers så ofte som lederen eller to styremedlemmer krever det. Kommunestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av kommunestyret er til stede, deriblant kommuneleder eller en nestleder. Møtene avholdes enten fysisk eller digitalt, etter avtale. Alle betalende medlemmer har talerett, og kan sende inn forslag til saker de ønsker behandlet på ordinære styremøter pr.mail.

Innkalling

Kommunelederen kaller kommunestyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder en nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Kommunestyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av lokallaget, samt prokura og signatur. Kommunestyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.

Arbeidsoppgaver

Videre skal kommunestyret bidra til at det utarbeide Trondheims valgprogram og at det stilles valglister for Trondheim Piratpartiet . Kommunestyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i kommunen.

Undergrupper og nominasjoner etter § 7

Kommunestyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de forskjellige gruppene. Kommunestyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.

KOMMUNESÅRSMØTET

Kommunelagets årsmøte og innkalling:

For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31. desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.

Frister

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Kommuneårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.

Digitalt årsmøte

Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.

Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av protokollunderskriver(e)
 • Eventuelt valg av tellekorps

Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:

 • Årsberetning fra styret
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og valgkomité
 • Kasserer utnevnes av styret

Styret

Styret skal bestå av leder (kaptein) og en til syv medlemmer (mannskap), herav en til to nestledere (styrmenn), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Trondheim. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. For å skifte ut styret kreves alminnelig flertall. Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når fylkeslaget krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av kommunestyret. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.

=== Voteringsregler i kommunelaget ===  

Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale plattformer og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall. Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Medlemmer som er forhindret fra å delta på årsmøtet, har også rett til å utnevne et annet medlem for å stemme i sitt sted, i henhold til §3.3

Protokoll

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter kommuneårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første kommunestyremøtet etter kommuneårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.

Revisor

Kommunemøtet velger en revisor til å stå for revisjon av lokallagets regnskap dersom lokallaget er revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha andre verv i lokallaget. Ved krav om offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer internt i lokallaget.

ØKONOMI

Lokallaget og/ eller kommunestyre har på ingen måte anledning til å vedta administrative utgifter på mer enn 12.5% av lokallagets samlede midler veiledende, pluss minus/maks 2.5%.

Alle utlegg skal være med forventning om at det vil fremme Piratpartiet, Piratpartiets vekst og Piratpartiets oppslutning ved kommende valg.

NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Piratpartiets lokallag i forkant av hhv. kommune og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av kommunestyret med minst en måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som kommuneårsmøtet.

VEDTEKTSENDRINGER

Krav til endringer

Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 21 dager før kommuneårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre.

Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret

Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle kommuneledd derne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.

OPPLØSNING

Krav til oppløsning

Trondheim Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer det. Minst 50% av medlemmene må ha foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak. Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før årsmøtets start.

Disponible midler

Alle midler i Trondheim Piratparti tilgjengelig etter en formell oppløsning tilfaller Piratpartiet sentralt.

Godkjenning av oppløsning

Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.