Forskjell mellom versjoner av «Vedtekter for Oslo Piratparti»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (Layout)
m (Layout)
 
Linje 7: Linje 7:
  
 
   
 
   
§ 2.  
+
§ 2. Organisasjonens oppbygging
 +
 +
Oslo Piratparti består av medlemmer av Piratpartiet som enten har folkeregistrert adresse i Oslo fylke eller har valgt å tilhøre Oslo Piratparti istedet for det fylket den folkeregistrerte adressen tilhører.  
  
Organisasjonens oppbygging
 
Oslo Piratparti består av medlemmer av Piratpartiet som enten har folkeregistrert adresse i Oslo fylke eller har valgt å tilhøre Oslo Piratparti istedet for det fylket den folkeregistrerte adressen tilhører.
 
  
 
 
§ 3. Årsmøtet
 
§ 3. Årsmøtet
 
* 1. Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet.
 
* 1. Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet.

Nåværende revisjon fra 21. aug. 2020 kl. 21:46

Vedtekter Oslo Piratparti


§ 1. Formål

Oslo Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Oslo fylke. Oslo Piratparti skal arbeide lokalt i Oslo med å fremme Piratpartiets interesser og nasjonalt for å fremme Oslos borgeres og medlemmers interesser, men må jobbe innenfor rammene gitt av Piratpartiets program, vedtekter og vedtak. Oslo Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket.


§ 2. Organisasjonens oppbygging

Oslo Piratparti består av medlemmer av Piratpartiet som enten har folkeregistrert adresse i Oslo fylke eller har valgt å tilhøre Oslo Piratparti istedet for det fylket den folkeregistrerte adressen tilhører.


§ 3. Årsmøtet

 • 1. Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet.
 • 2. Årsmøtet i Oslo Piratparti består av medlemmer som var innmeldt og registrert i Oslo Piratparti senest 3 uker før årsmøtet. Medlemmer registrert senere enn 3 uker før årsmøtet har møterett, men ikke stemmerett, og kan ikke velges inn i styret.
 • 3. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut senest 3 uker før møtet finner sted. Styrets forslag til agenda skal sendes ut sammen med innkallingen. Innsigelser og forslag til endring av agenda må sendes styret senest 2 uker før møtet avholdes. Styret tar beslutning på innsigelser og forslag og sender ut revidert agenda senest 1 uke før møtet avholdes.
 • 4. Første punkt på programmet ved årsmøtet er godkjenning av innkalling og agenda. Avslåtte innsigelser og forslag til endring av agenda må presenteres for landsmøtet, og landsmøtet har her mulighet til å overkjøre styrets beslutning og endre agendaen. Benkeforslag til agenda tillates ikke, kun behandling av forslag og innsigelser mottatt innen fristen som beskrevet i punkt 3.
 • 5. Saksliste for årsmøtet består av medlemmenes innstillinger. Saker til behandling av årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før møtet avholdes. Styret er ansvarlig for å sende ut informasjon om ferdig saksliste senest 1 uke før møtet avholdes.
 • 6. Alle valg og vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.
 • 7. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet. Styrets sammensetning er definert i § 4. Hvis årsmøtet ikke får valgt tilstrekkelig med styremedlemmer, må et ekstraordinært årsmøte avholdes innen 5 uker for å velge nytt styre. Dette gjentas til styret er tilstrekkelig bemannet.
 • 8. Digital tilstedeværelse og forhåndsstemming på årsmøtet tillates dersom det eksplisitt er planlagt og det inviteres til dette ved innkalling.
 • 9. Ekstraordinært årsmøte avholdes ellers når styret bestemmer det. Ekstraordinært årsmøte vil normalt ikke innebære nyvalg av styre, med mindre det ønskes av styret selv eller det er fremmet mistillitsforslag. Ellers vil ekstraordinært årsmøte kalles inn og gjennomføres etter samme regelverk som ordinært årsmøte beskrevet i punktene 2-8.


§ 4. Styret

 • 1. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet.
 • 2. Et styremedlem må være medlem av Piratpartiet, og ha vært det i minst 3 uker før de velges inn i styret.
 • 3. Styret i Oslo Piratparti består normalt av en leder, en nestleder, 5 øvrige medlemmer og 2 varamedlemmer. Minste tillatte antall styremedlemmer er leder, nestleder og 1 øvrig styremedlem. Hvis styret blir underbemannet, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre så raskt som mulig og innen 5 uker etter at situasjonen oppsto.
 • 4. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet.
 • 5. Et styremøte må ha minst 2/3 av styremedlemmene til stede, rundet ned, for å være vedtaksdyktig. Varamedlemmer kan erstatte styremedlemmer i beregningen av vedtaksdyktighet, men regnes ikke inn i brøksnevneren som legges til grunn for påkrevet antall styremedlemmer til stede.
 • 6. Varamedlemmer regnes ikke inn brøken som setter kravet, men varamedlemmer kan fylle plassen til manglende styremedlemmer for vedtaksdyktighet. Digital tilstedeværelse godkjennes.
 • 7. Leder og nestleder har signaturrett hver for seg. Leder har prokura.


§ 5. Nominasjoner

Piratpartiets styre fastsetter tidsfrister foran nominasjonsprosessen ved stortingsvalg. Nominasjoner til lister ved stortingsvalg skal utarbeides av fylkespartiet gjennom en demokratisk prosess. Prosessen defineres av fylkespartiets styre, men må være i tråd med Piratpartiets definisjon av demokratisk prosess. En liste med forslag sendes så til Piratpartiets styre for godkjennelse.


§ 6. Kontingent

Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte.


§ 7. Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører eller en revisor om nødvendig. Regnskapsfører eller revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Regnskapsfører eller revisor skal avgi beretning til årsmøtet.


§ 8. Vedtekter

For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets styre. Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært årsmøte, som styret for fylkespartiet innkaller til. Oslo Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkespartiet blir oppløst. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets styre.