Forskjell mellom versjoner av «Vest-Agder Piratparti Vedtekter»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Opprettet side)
(La inn vedtekter)
Linje 1: Linje 1:
Her kommer vedtektene våre i tekstform
+
Vedtatt på Vest-Agder Piratpartis årsmøte 15. mai 2013
 +
 
 +
 
 +
=== § 1 FORMÅL ===
 +
Vest-Agder Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i fylket i samsvar
 +
med partiets vedtekter og partiets Kjerneprogram.
 +
 
 +
=== § 2 MEDLEMSSKAP ===
 +
Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som
 +
beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.
 +
Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret. Medlemsskap med tilhørende
 +
rettigheter oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over
 +
samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.
 +
Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på Liquid Feedback, eller fra
 +
godkjent e-post adresse.
 +
 
 +
=== § 3 ORGANISASJON ===
 +
Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene og deres styrer.
 +
Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars
 +
hvert år.
 +
Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det. Det skal likevel avholdes
 +
møter kontinuerlig på digitale plattformer, så som Forum, subReddit og Liquid Feedback.
 +
Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.
 +
Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker bortsett fra regnskap og årsberetning.
 +
 
 +
=== § 4 FYLKESSTYRET ===
 +
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak
 +
som blir fattet av fylkesårsmøtet. Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære
 +
fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller 2 styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er
 +
beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller nestleder.
 +
Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig
 +
være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett.
 +
Fylkesstyret har ansvar for all politisk- og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og
 +
daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur.
 +
Fylkesstyret har ansvar for å stifte nye lokallag. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale
 +
valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket.
 +
Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket.
 +
Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem
 +
som er med i de forskjellige gruppene.
 +
Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at
 +
nominasjonsmøtet holdes iht. §6 nominasjon.
 +
 
 +
=== § 5 FYLKESÅRSMØTET ===
 +
==== Fylkeslagets årsmøte og innkalling: ====
 +
For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må medlemmer være registrert medlem senest 31.
 +
desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med
 +
talerett.
 +
Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet. Frist for innsending
 +
av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for
 +
kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på
 +
sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som
 +
hovedregel sendes per e-post.
 +
Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes
 +
digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.
 +
==== Konstituering av årsmøte: ====
 +
* Godkjenning av innkalling
 +
* Valg av møteleder og referent
 +
* Godkjenning av saksliste
 +
* Godkjenning av møteregler for årsmøtet
 +
* Valg av protokollunderskriver(e)
 +
* Eventuelt valg av tellekorps
 +
 
 +
Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:
 +
* Årsberetning fra styret
 +
* Regnskap/økonomirapport
 +
* Budsjett
 +
* Arbeidsplan
 +
* Innkomne forslag
 +
* Valg av styre og valgkomite
 +
* Kasserer utnevnes av styret
 +
 
 +
==== Styret ====
 +
Styret skal bestå av leder og to til seks medlemmer, inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge
 +
Pirater Vest-Agder.
 +
Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år.
 +
Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere.
 +
Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte.
 +
Valgkomiteen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.
 +
Forslag til styremedlemmer kan ikke leveres som benkeforslag.
 +
 
 +
==== Ekstraordinært årsmøte ====
 +
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når lokallag i fylket krever det.
 +
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.
 +
Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale platformer dersom det er
 +
mest praktisk.
 +
Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før
 +
møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av
 +
ekstraordinært årsmøte.
 +
Voteringsregler i fylkeslaget
 +
Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på LF,
 +
og anonymt.
 +
Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall.
 +
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved
 +
første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
 +
 
 +
==== Protokoll ====
 +
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter
 +
fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter
 +
fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll
 +
føres direkte på padde under møtet.
 +
 
 +
==== Revisor ====
 +
Det første ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden etter første stortingsvalg velger en revisor til å stå
 +
for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget blir revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha
 +
andre verv i fylkeslaget.
 +
 
 +
=== § 6. NOMINASJON ===
 +
Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes
 +
senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst 1
 +
måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.
 +
 
 +
=== § 7 VEDTEKTSENDRINGER ===
 +
Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer
 +
sendes ut senest 21 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må
 +
være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av
 +
Piratpartiets sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle
 +
fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre.
 +
Landstyret er etter opprettelse ankeinstans.
 +
 
  
 
[[Category:Vest-Agder Piratparti]]
 
[[Category:Vest-Agder Piratparti]]

Revisjonen fra 25. sep. 2021 kl. 06:12

Vedtatt på Vest-Agder Piratpartis årsmøte 15. mai 2013


§ 1 FORMÅL

Vest-Agder Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i fylket i samsvar med partiets vedtekter og partiets Kjerneprogram.

§ 2 MEDLEMSSKAP

Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på Liquid Feedback, eller fra godkjent e-post adresse.

§ 3 ORGANISASJON

Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene og deres styrer. Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det. Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer, så som Forum, subReddit og Liquid Feedback. Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker bortsett fra regnskap og årsberetning.

§ 4 FYLKESSTYRET

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet. Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller 2 styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller nestleder. Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk- og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for å stifte nye lokallag. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket. Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet holdes iht. §6 nominasjon.

§ 5 FYLKESÅRSMØTET

Fylkeslagets årsmøte og innkalling:

For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må medlemmer være registrert medlem senest 31. desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.

Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av møteregler for årsmøtet
 • Valg av protokollunderskriver(e)
 • Eventuelt valg av tellekorps

Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:

 • Årsberetning fra styret
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og valgkomite
 • Kasserer utnevnes av styret

Styret

Styret skal bestå av leder og to til seks medlemmer, inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Vest-Agder. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomiteen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag. Forslag til styremedlemmer kan ikke leveres som benkeforslag.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når lokallag i fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale platformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte. Voteringsregler i fylkeslaget Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på LF, og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall. Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.

Protokoll

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.

Revisor

Det første ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden etter første stortingsvalg velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget blir revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget.

§ 6. NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst 1 måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 21 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landstyret er etter opprettelse ankeinstans.