Forskjell mellom versjoner av «Vest-Agder Piratparti Vedtekter»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(La inn vedtekter)
 
Linje 1: Linje 1:
Vedtatt på Vest-Agder Piratpartis årsmøte 15. mai 2013
+
Vedtatt på Vest-Agder Piratpartis årsmøte 15. mai 2013.
  
 +
Endret på felles årsmøte med Aust-Agder Piratparti 3. april 2016.
  
=== § 1 FORMÅL ===
+
=§1 NAVN=
Vest-Agder Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i fylket i samsvar
 
med partiets vedtekter og partiets Kjerneprogram.
 
  
=== § 2 MEDLEMSSKAP ===
+
Fylkeslagets navn er Vest-Agder Piratparti.
Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som
 
beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.
 
Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret. Medlemsskap med tilhørende
 
rettigheter oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over
 
samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.
 
Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på Liquid Feedback, eller fra
 
godkjent e-post adresse.
 
  
=== § 3 ORGANISASJON ===
+
=§2 FORMÅL=
Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene og deres styrer.
 
Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars
 
hvert år.
 
Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det. Det skal likevel avholdes
 
møter kontinuerlig på digitale plattformer, så som Forum, subReddit og Liquid Feedback.
 
Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.
 
Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker bortsett fra regnskap og årsberetning.
 
  
=== § 4 FYLKESSTYRET ===
+
Vest-Agder Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Vest-Agder i samsvar med piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.  
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak
 
som blir fattet av fylkesårsmøtet. Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære
 
fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller 2 styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er
 
beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller nestleder.
 
Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig
 
være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett.
 
Fylkesstyret har ansvar for all politisk- og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og
 
daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur.
 
Fylkesstyret har ansvar for å stifte nye lokallag. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale
 
valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket.
 
Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket.
 
Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem
 
som er med i de forskjellige gruppene.
 
Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at
 
nominasjonsmøtet holdes iht. §6 nominasjon.
 
  
=== § 5 FYLKESÅRSMØTET ===
+
=§3 MEDLEMSSKAP=
==== Fylkeslagets årsmøte og innkalling: ====
+
 
For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må medlemmer være registrert medlem senest 31.
+
==Hvem kan bli medlem==
desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med
+
Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.
talerett.
+
 
Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet. Frist for innsending
+
==Doble medlemskap ==
av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for
+
Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemskap med tilhørende rettigheter oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.
kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på
+
 
sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som
+
==Medlemskaprettigheter==
hovedregel sendes per e-post.
+
Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.
Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes
+
 
digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.
+
=§4 ORGANISASJON=
==== Konstituering av årsmøte: ====
+
 
* Godkjenning av innkalling
+
==Partiorganer==
* Valg av møteleder og referent
+
Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene, Piratstudentene i Vest-Agder (PST Vest-Agder) og deres styrer. Unge Pirater kan utnevne en representant til de organer de ønsker.
* Godkjenning av saksliste
+
 
* Godkjenning av møteregler for årsmøtet
+
==Årsmøtet==
* Valg av protokollunderskriver(e)
+
Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det.
 +
 +
==Digitale møter==
 +
Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent beslutningsteknologi. Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.
 +
 
 +
=§5 FYLKESSTYRET=
 +
 
 +
==Funksjon==
 +
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet.
 +
 
 +
==Møter==
 +
Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller to styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller -nestleder.
 +
 +
==Innkalling==
 +
Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.
 +
 
 +
==Arbeidsoppgaver==
 +
Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket.
 +
 
 +
Undergrupper og nominasjoner etter § 7
 +
Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.
 +
 
 +
=§6 FYLKESÅRSMØTET=
 +
Fylkeslagets årsmøte og innkalling:
 +
For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 30 dager før årsmøtet. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.  
 +
 
 +
==Frister==
 +
Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.  
 +
 
 +
==Digitalt årsmøte==
 +
Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.  
 +
 
 +
==Konstituering av årsmøte:==
 +
* Godkjenning av innkalling  
 +
* Valg av møteleder og referent  
 +
* Godkjenning av saksliste  
 +
* Valg av protokollunderskriver(e)  
 
* Eventuelt valg av tellekorps
 
* Eventuelt valg av tellekorps
  
Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:
+
 
* Årsberetning fra styret
+
Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:  
* Regnskap/økonomirapport
+
* Årsberetning fra styret  
* Budsjett
+
* Regnskap/økonomirapport  
* Arbeidsplan
+
* Budsjett  
* Innkomne forslag
+
* Arbeidsplan  
* Valg av styre og valgkomite
+
* Innkomne forslag  
 +
* Valg av styre og valgkomité
 
* Kasserer utnevnes av styret
 
* Kasserer utnevnes av styret
 +
 +
==Styret==
 +
Styret skal bestå av leder (kaptein) og to til syv medlemmer (mannskap), herav en nestleder (styrmann), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av fylkeslaget til Unge Pirater. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.
 +
 +
==Ekstraordinært årsmøte==
 +
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.
 +
 +
==Voteringsregler i fylkeslaget==
 +
Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale plattformer og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §8, gjøres med alminnelig flertall. Ved valg av leder og nestleder kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
 +
 +
==Protokoll==
 +
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.
 +
 +
==Revisor==
 +
Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget er revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer internt i fylkeslaget.
  
==== Styret ====
+
=§7 NOMINASJON=
Styret skal bestå av leder og to til seks medlemmer, inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge
+
Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst en måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.
Pirater Vest-Agder.
 
Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år.
 
Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere.
 
Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte.
 
Valgkomiteen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.
 
Forslag til styremedlemmer kan ikke leveres som benkeforslag.
 
  
==== Ekstraordinært årsmøte ====
+
=§8 VEDTEKTSENDRINGER=
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når lokallag i fylket krever det.
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.
 
Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale platformer dersom det er
 
mest praktisk.
 
Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før
 
møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av
 
ekstraordinært årsmøte.
 
Voteringsregler i fylkeslaget
 
Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på LF,
 
og anonymt.
 
Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall.
 
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved
 
første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
 
  
==== Protokoll ====
+
==Krav til endringer==
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter
+
Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 14 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre.
fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter
 
fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll
 
føres direkte på padde under møtet.
 
  
==== Revisor ====
+
==Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret==
Det første ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden etter første stortingsvalg velger en revisor til å stå
+
Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.
for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget blir revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha
 
andre verv i fylkeslaget.
 
  
=== § 6. NOMINASJON ===
+
=§9 OPPLØSNING=
Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes
+
==Krav til oppløsning==
senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst 1
+
Vest-Agder Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer det. Minst 50% av medlemmene må ha foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak. Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før årsmøtets start.
måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.
+
 +
==Disponible midler==
 +
Alle midler i Vest-Agder Piratparti tilgjengelige etter en formell oppløsning tilfaller Piratpartiet sentralt.
  
=== § 7 VEDTEKTSENDRINGER ===
+
==Godkjenning av oppløsning==
Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer
+
Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.
sendes ut senest 21 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må
 
være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av
 
Piratpartiets sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle
 
fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre.
 
Landstyret er etter opprettelse ankeinstans.
 
  
  
 
[[Category:Vest-Agder Piratparti]]
 
[[Category:Vest-Agder Piratparti]]

Nåværende revisjon fra 25. sep. 2021 kl. 05:39

Vedtatt på Vest-Agder Piratpartis årsmøte 15. mai 2013.

Endret på felles årsmøte med Aust-Agder Piratparti 3. april 2016.

§1 NAVN

Fylkeslagets navn er Vest-Agder Piratparti.

§2 FORMÅL

Vest-Agder Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Vest-Agder i samsvar med piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.

§3 MEDLEMSSKAP

Hvem kan bli medlem

Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Doble medlemskap

Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemskap med tilhørende rettigheter oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Medlemskaprettigheter

Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.

§4 ORGANISASJON

Partiorganer

Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene, Piratstudentene i Vest-Agder (PST Vest-Agder) og deres styrer. Unge Pirater kan utnevne en representant til de organer de ønsker.

Årsmøtet

Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det.

Digitale møter

Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent beslutningsteknologi. Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.

§5 FYLKESSTYRET

Funksjon

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet.

Møter

Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller to styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller -nestleder.

Innkalling

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.

Arbeidsoppgaver

Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket.

Undergrupper og nominasjoner etter § 7 Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.

§6 FYLKESÅRSMØTET

Fylkeslagets årsmøte og innkalling: For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 30 dager før årsmøtet. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.

Frister

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.

Digitalt årsmøte

Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.

Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av protokollunderskriver(e)
 • Eventuelt valg av tellekorps


Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:

 • Årsberetning fra styret
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og valgkomité
 • Kasserer utnevnes av styret

Styret

Styret skal bestå av leder (kaptein) og to til syv medlemmer (mannskap), herav en nestleder (styrmann), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av fylkeslaget til Unge Pirater. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.

Voteringsregler i fylkeslaget

Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale plattformer og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §8, gjøres med alminnelig flertall. Ved valg av leder og nestleder kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.

Protokoll

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.

Revisor

Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget er revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer internt i fylkeslaget.

§7 NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst en måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

§8 VEDTEKTSENDRINGER

Krav til endringer

Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 14 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre.

Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret

Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.

§9 OPPLØSNING

Krav til oppløsning

Vest-Agder Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer det. Minst 50% av medlemmene må ha foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak. Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før årsmøtets start.

Disponible midler

Alle midler i Vest-Agder Piratparti tilgjengelige etter en formell oppløsning tilfaller Piratpartiet sentralt.

Godkjenning av oppløsning

Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.